IKT-Norge ber DFØ gjøre ny vurdering om prisendring som følge av økt arbeidsgiveravgift

Nyheter | 17. juli 2023

Offentlige anskaffelser, Skatter og avgifter, standardavtaler, Statsbudsjett

På oppdrag fra IKT-Norge har Advokatkontoret Berngaard utarbeidet en betenkning knyttet til DFØs anbefaling om å avvise prisendringskrav som følge av økt arbeidsgiveravgift. Betenkningen konkluderer – ikke overraskende – med at DFØ sin veileder ikke står seg ved tolkning av statens standardavtaler, SSA-B og SSA-O. IKT-Norge ber på den bakgrunn om at DFØ foretar en vurdering.

DFØ publiserte 29. juni i år en anbefaling om å avvise prisendringskrav i SSA-kontrakter som følge av økt arbeidsgiveravgift. Dette på bakgrunn av oppdrag fra Finansdepartementet fra november 2022 om å utarbeide en “kort veileder om hvordan pris skal endres og krav til dokumentasjon” som følge av regjeringens forslag, og senere Stortingets vedtak, om økt arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner fra 1.1.2023, jfr. mail fra Finansdepartementet til IKT-Norge av 28. oktober 2022 knyttet til denne problemstillingen. 

I samme mail konkluderte for øvrig DFØ og Finansdepartementet med at “Både DFØ og Finansdepartementet mener en naturlig forståelse av ordlyden er at arbeidsgiveravgift omfattes av begrepet «offentlig avgift», og at endringer i arbeidsgiveravgiften derfor kan gi grunnlag for endring av priser.» 

Juridisk oppfølging

IKT-Norge varslet allerede samme dag DFØ og Finansdepartementet om at vi både er overrasket og uenige i konklusjonen fra DFØ/FInansdepartementet, og at vi ville vurdere å forfølge saken juridisk. 

På oppdrag fra IKT-Norge har Advokatkontoret Berngaard derfor utarbeidet en betenkning knyttet til DFØs veileder og de juridiske vurderingene som ligger bak konklusjonen i denne. 

Betenkningen konkluderer – ikke overraskende – med at DFØ sin veileder ikke står seg ved tolkning av SSA-B og SSA-O. 

Betenkningen konkluderer – ikke overraskende – med at DFØ sin veileder ikke står seg ved tolkning av SSA-B og SSA-O. Advokatfirmaet Berngaard baserer dette på at DFØs anvendelse av Høyesteretts dom i den såkalte “Marti-saken” ikke er like relevant for tolkning av SSA-O og SSA-B som DFØ anfører. Det er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp at kontrakter skal tolkes objektivt, herunder etter sin ordlyd basert på en naturlig språklig forståelse og partenes forutsetninger. I tillegg til den naturlig språklige forståelsen, må ordlyden også sees i lys av de formål avtalene skal ivareta og andre reelle hensyn. Etter en slik helhetsvurdering mener Berngaard at leverandørene har rett til endring av pris i IT-prosjekter levert på SSA-B og SSA-O som følge av endringer i arbeidsgiveravgiften. 

Ber DFØ/Finansdepartementet gjøre en ny vurdering

IKT-Norge har i dag sendt brev til DFØ og Finansdepartementet der vi ber om at det gjøres en ny vurdering knyttet til prisendringskrav som følge av økt arbeidsgiveravgift generelt og en egen vurdering av  SSA-B og SSA-O spesielt.  

– Vi legger til grunn at den juridiske betenkningen fra Advokatfirmaet Berngaard er av en slik art at både DFØ og Finansdepartementet må gjøre en ny vurdering av saken, sier Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 

Dersom dette ikke aksepteres, ber IKT-Norge om svar på følgende spørsmål: 

  1. Hvilken forståelse har DFØ/offentlige kunder lagt til grunn for  formuleringen i punkt 4.5 i statens standardavtale med konsulentkjøp mv (SSA B): «Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader»? ved kontraktsinngåelse?
  2. Kan DFØ/Finansdepartementet gi eksempler på hvilke avgiftsendringer som vil medføre prisendringer knyttet til formuleringen i punkt 4.5 i statens standardavtale med konsulentkjøp mv (SSA B): «Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader»? 
  3. Hvorfor legger DFØ/Finansdepartementet en annen forståelse til grunn for vurdering av arbeidsgiveravgiftens virkning for konsumprisindeksen enn den som følger av Marti-dommen, og hvilke juridiske kilder ligger til grunn for denne vurderingen?
  4. Mener DFØ/Finansdepartementet at Høyesteretts dom i Marti-saken, avsnitt 59 hvor «generelle avgifter» drøftes, er å forstå som et alminnelig kontraktuelt prinsipp?
  5. Hvorfor har DFØ/Finansdepartementet i sin vurdering av tilknytningskravet oppstilt kriterier og krav knyttet til prisendring som ikke følger av SSA-ene og som heller ikke med rimelighet kan henføres til en tolkning av avtalen?
  6. Er DFØ/FInansdepartementet  enig i at det er ordlyden i den enkelte kontrakt, den naturlige språklige forståelsen, og formål avtalene skal ivaretas (i denne sammenheng utelukkende basert på DFØs egne standardkontrakter) som danner grunnlag for en eventuell tolkning av uenighet?

– Vi forventer at DFØ og Finansdepartementet vil gjøre en rimelig rask avklaring av denne saken over sommeren. 

– Vi forventer at DFØ og Finansdepartementet vil gjøre en rimelig rask avklaring av denne saken over sommeren. Vi har ventet i over et halvt år på avklaring fra DFØ og kan ikke vente et halvt år til. Vi kan heller ikke se hva det er som har endret seg fra DFØ og Finansdepartementet i oktober i fjor mente at det er en naturlig forståelse av ordlyden er at arbeidsgiveravgift omfattes av begrepet «offentlig avgift», og at endringer i arbeidsgiveravgiften derfor kan gi grunnlag for endring av priser.», avslutter Olsen. 

Brev til Finansdepartementet (likelydende er sendt til DFØ) kan leses her.

Advokatfirmaet Berngaards juridiske betenkning kan leses her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap