Medlemskap

IKT-Norge er en uavhengig interesseorganisasjon for og om det digitale næringslivet. Vi er IKT-næringens fremste nettverk og brobygger mellom bransjen og premissgivende myndigheter.

Vi jobber hver dag for å styrke rammebetingelsene for næringslivet. Det kan være lov- og forskriftsendringer, skatte- og avgiftsspørsmål, bevilgninger over statsbudsjettet, ulike kommuners eller fylkeskommuners praksis i konkrete saker, offentlige innkjøp, pålegg og retningslinjer fra offentlige tilsyn og mye mer. I tillegg etablerer vi møteplasser mellom næringsliv, det offentlige og akademia for læring og erfaringsutveksling. 

Fordi vi representerer om lag 300 ulike IKT-bedrifter blir vår stemme hørt. Vi jobber kontinuerlig for at Stortinget og andre beslutningstakere har med seg digitale perspektiver i debatter og beslutninger. Vårt mål er at vårt politiske arbeid skal bidra til både en nødvendig omstilling av Norge og samtidig bedre rammevilkår og forretningsmuligheter for våre medlemsbedrifter. Etter vårt syn henger dette nøye sammen: Uten at det digitale næringslivet lykkes, vil omstillingen av Norge og det grønne skiftet stopp opp. 

Les hvorfor DNB, Webstep, NMBU og advokatfirmaet Hjort ønsker å være medlem i IKT-Norge.

 

Hvem kan bli medlem?

Selskaper med legitim aktivitet i Norge kan bli medlem hos IKT-Norge. Våre medlemmer er store og små bedrifter fra ulike næringer over hele landet. Alt fra internasjonale aktører, store norske selskaper, til nyoppstartede bedrifter kan bli medlem hos oss.

Selv om en bedrift er medlem hos oss, betyr ikke det at IKT-Norge nødvendigvis er et ukritisk talerør for det enkelte medlems virksomhet. Vi ivaretar bredden av interessene til våre medlemmer. Selv om behovene gjerne er ulike, er også mange av utfordringene generelle. 

Les med om medlemsskap og vilkår i IKT-Norges vedtekter.

 

Medlemskontingent og serviceavgift for 2023.

Serviceavgiften er fradragsberettiget. Medlemskontingenten er ikke fradragsberettiget, derav skillet mellom serviceavgift og kontingent.

Satsene for 2023 er som følger:

 

Medlemskontingent og serviceavgift fastsettes av IKT-Norges generalforsamling. Serviceavgiften kostnadsføres i regnskapet.

«Det er dagens gründere som skal bli morgendagens storkunder for banken. IKT-Norge har vist seg som en sterk stemme i debatten om rammevilkår, også for oppstartsbedriftene.» – Rasmus Figenschou, konserndirektør for New Business i DNB
«IKT-relatert rådgivning er et av våre satsingsområder. Medlemskapet i IKT-Norge gir oss muligheter til å motta impulser fra bransjen på et tidlig tidspunkt, samt å selv delta aktivt i debatten der det er naturlig for oss.» – Kristin Veierød, partner i advokatfirmaet Hjort
«IKT-Norge fremstår med en engasjert, ansvarlig og tydelig stemme innen våre fagfelt – en stemme som har faglig tyngde og politisk gjennomslagskraft.» – Arnt Aasen, kommunikasjonsdirektør i Webstep
«Ved å tilrettelegge for flere viktige dialogpunkter inn mot myndighetene og på tvers av bransjen, har IKT-Norge bidratt til å sikre en sterk og samlet faglig stemme i samfunnsdebatten, under helt ekstraordinære forhold» – Hans-Henrik Merckoll, administrerende direktør IBM Norge