Et veikart for teknologinæringen må adressere skatt og kompetansemangel

Nyheter | 19. januar 2024

Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens, Skatter og avgifter

IKT-Norge er positive til at regjeringen skal lage et eget veikart for teknologinæringene. Vår næring har potensialet til å løse mange av de store samfunnsutfordringene, men vi får ikke tatt ut dette potensialet uten en målrettet satsing og tiltak som faktisk har effekt. Og vi har dårlig tid. 

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. Foto: JCP

– Det er positiv at regjeringen varsler at de vil utarbeide et eget veikart for teknologinæringen som bl.a. skal adressere hva næringen trenger av rammebetingelser og kompetanse for å kunne benytte avansert teknologi, med et særlig stort potensial for nyskaping, verdiskaping og samfunnsnytte. En hastesak i et slikt veikart er avvikling av den ekstra arbeidsgiveravgift som rammer teknologinæringen hardt og et strakstiltak er et nødvendig kompetanseløft både gjennom utdanningssystemet og skattesystemet, mener IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. 

Avvikling av den ekstra arbeidsgiveravgiften som rammer teknologi-næringen hardt må være et strakstiltak i Regjeringens nye veikart.

Trenger andre virkemidler

I tidligere veikart, bl.a. knyttet til det grønne industriløftet, har regjeringens hovedvirkemiddel vært låne- og garantiordninger “på forretningsmessige vilkår”, altså uten særlig risiko for staten. –Teknologinæringen trenger helt andre virkemidler. Vi må få opp antallet studieplasser innen teknologi og IT, og innholdet i studiene må bli enda mer relevant og framtidsrettet. I tillegg trenger næringen flere private investorer og stabile rammevilkår. Regjeringens skattepolitikk har et stort forbedringspotensial på dette området, mener Husby. 

AI-plattform

Husby er enig i at rask implementering av avansert teknologi, blant annet kunstig intelligens, kan resultere i en betydelig verdiøkning for næringslivet, og dermed bidra til økte inntekter til fellesskapet. –IKT-Norge har flere konkrete tiltak for å stimulere dette i vårt alternative statsbudsjett for 2024, bl.a. å etablere en AI-plattform etter modell fra “Grønn plattform”, der de beste initiativene fra næringslivet for støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. I tillegg har vi lansert vår egen veiviser for bruk, utvikling og regulering av kunstig intelligens i Norge, som vi håper regjeringen vil hente inspirasjon fra, påpeker Husby.

Regjeringen kan hente inspirasjon fra IKT-Norges veiviser for bruk, utvikling og regulering av kunstig intelligens.

Inviterer til samarbeid

Husby er også fornøyd med at regjeringen peker på at digital sikkerhet henger nøye sammen med utvikling av ny avansert teknologi, og at veikartet skal bidra til å gi næringslivet gode forutsetninger for å håndtere dette landskapet. – Også her har IKT-Norge lansert vårt eget veikart for cybersikkerhet som vi vil oversende som innspill til regjeringens arbeid. IKT-Norge og våre medlemmer ser frem til et godt samarbeide med med næringsministeren og digitaliseringsministeren i arbeidet for å lage et kraftfullt veikart for næringen. Potensialet er stort, men vi må gjøre de riktige prioriteringene og fokusere på gjennomføring og målbare resultater, avslutter Husby.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap