IKT-Norge lanserer en veiviser for bruk, utvikling og regulering av AI i Norge. 

Nyheter | 14. august 2023

Kunstig intelligens, Statsbudsjett

IKT-Norge lanserer i dag både et «veikart for AI i Norge», en plan for å utvikle Norge til en ledende nasjon innen utvikling og bruk av ansvarlig og effektiv kunstig intelligens (AI) og en veiviser for regulering av AI i Norge. I tillegg foreslår IKT-Norge konkrete virkemidler for å styrke kunnskap om og bruk av AI i Norge.  

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby lanserer veiviser for AI i Norge.

IKT-Norges forslag til veikart har ti sentrale innsatsområder, der målet er å utvikle konkrete tiltak for hvert område som skal være med å realisere visjonen. Blant disse er målet om å fremme bærekraft, forbedre helse, utdanning, cybersikkerhet og personvern, fremme teknologisk innovasjon i offentlig og privat sektor, og sikre det økonomiske grunnlaget for velferdsstaten.

Alle forutsetninger for å bli ledende på AI

–Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende nasjon innen AI, sier administrerende direktør i IKT-Norge, Øyvind Husby. –Vi har sterke offentlige dataregistre, høy digital kompetanse, og sterke universiteter og forskningsinstitusjoner. Vårt forslag til veikart har som mål å maksimere bruken av disse nasjonale ressursene og kapasitetene for å fremme bruken av AI i offentlig forvaltning, helsevesen, utdanning, energi, transport og andre nøkkelindustrier, påpeker Husby.

–Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende nasjon innen AI

Veikartet inkluderer også strategier for å styrke investeringene i AI-forskning og utdanning, og sikre et tett samarbeid mellom næringslivet, universiteter og forskningsinstitusjoner. I tillegg peker det på viktigheten av infrastrukturinvesteringer, etiske retningslinjer, reguleringer og internasjonalt samarbeid.

8 prinsipper for regulering

I tillegg til veikartet lanserer IKT-Norge en egen veiviser for regulering av AI i Norge. Veiviseren inneholder åtte prinsipper for å guide og strukturere fremtidige reguleringer av kunstig intelligens (AI) i Norge.

– Veiviseren er et innspill for å få en balansert regulering som er en forutsetning for å realisere vår visjon om at Norge skal være en betydelig aktør i Europa på utvikling og bruk av AI. Målet må ikke være å ha den strengeste reguleringen, strengeste fortolkningen og flest antall bøter, men å være best til å balansere alle hensyn, sier administrerende direktør i IKT Norge, Øyvind Husby.

– Vår visjon er at Norge skal være en betydelig aktør i Europa på utvikling og bruk av AI

Målet med veiviseren er å utvikle effektive og fleksible reguleringer som beskytter både individer og samfunnet, samtidig som det fremmer innovasjon og realisering av de positive effektene AI kan ha innen ulike samfunnsområder. Veiviserens åtte prinsipper omfatter:

  1. Fleksibel og dynamisk regulering som kan oppdateres etter hvert som teknologien utvikler seg.
  2. En vektlegging av eksisterende, teknologinøytrale reguleringer, men med tydeliggjøring og presisering så ikke uklar tolkning av eksisterende regulering hindrer utvikling av AI
  3. Myndigheter, etater og tilsyn må være samkjørte og enige om veiledning, retning og tolkning av lov- og regelverk knyttet til AI. 
  4. Regulering basert på prinsipper snarere enn teknologier.
  5. Aktiv involvering av industrien i utformingen av AI-reguleringer.
  6. Etablering av tydelige etiske standarder for AI-utvikling og -bruk.
  7. Fremme av internasjonalt samarbeid i utformingen av AI-reguleringer.
  8. Opprette og videreutvikle regulatoriske sandkasser for å teste og utvikle AI-løsninger og -teknologier.

Tiltak i statsbudsjettet 2024

I tillegg til veikart og prinsipper for regulering lanserer også IKT-Norge konkrete tiltak for å stimulere og utvikle bruk av AI i Norge. Bl.a. foreslår IKT-Norge å opprette en “AI-plattform” etter modell fra “grønn plattform”, flere studieplasser innen IKT/AI, økt forskningsinnsats og målretting av Norges innsats i ulike EU-program. – Alle regjeringens store grønne industriplaner er helt avhengig av bruk og utvikling av kunstig intelligens, det være seg havvind, CO2-håndtering eller hydrogen og batterifabrikker. Derfor må vi også stimulere bruk og kunnskap innen AI over statsbudsjettet allerede i 2024, påpeker Husby. 

Beta-versjon

IKT-Norges veiviser for bruk, utvikling og regulering av AI i Norge er ikke en “fiks, ferdig løsning”, men en “beta versjon” hvor målet er å akselerere diskusjonen og utviklingen av en ny sterk norsk AI strategi.

– Dette er ikke bare en strategisk plan, men en invitasjon til alle aktører å delta i en viktig diskusjon om fremtiden for AI i Norge. Våre forslag er i utgangspunktet rettet mot myndighetens rolle i utviklingen og reguleringen av AI i Norge, men bør også kunne være retningsgivende for våre medlemmer og andre som bruker og utvikler AI. Det er vårt håp at dette vil bidra til å fremme en mer inkluderende, effektiv og rettferdig bruk av AI, avslutter Husby.

 

> Les mer om IKT-Norges forslag til veikart for AI.

> Les mer om IKT-Norges forslag til regulering av AI.

> Les mer om IKT-Norges konkrete forslag for å stimulere AI. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap