Skuffende avtale om statsbudsjettet for 2023

Nyheter | 29. november 2022

Bredbånd, Cybersikkerhet, Kompetanse, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV medfører overraskende få endringer i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. Det er i sum litt bedre på klima- og miljø og dårlige når det gjelder digitalisering. På kritiske områder som kompetanse og datasikkerhet er det ingen endringer.

IKT-Norges administrerende direktør, Øyvind Husby er skuffet over budsjettavtalen. Her ved fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett 6. oktober.

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby er skuffet over budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. – Basert på SVs alternative budsjett, hadde vi få forhåpninger, men når avtalen medfører kutt i bevilgningene til bredbånd med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, er vi både overrasket og skuffet. Selv ikke regjeringens forslag ville ha nådd de samme partienes mål om full bredbåndsdekning i 2025, men nå skyves dette målet enda lenger fram i tid, sier Husby. Resultatet er at mange både privatpersoner og bedrifter – spesielt i distriktene – vil mangle bredbånd, enten helt eller med for lav hastighet i mange år.

Mange privatpersoner og bedrifter – spesielt i distriktene – vil mangle bredbånd i mange år

Litt bedre helhet, men rart avgiftsgrep, på klima og miljø

– SV skal ha kred for å ha styrket klima- og miljøprofilen på statsbudsjettets utgiftsside gjennom styrking av Enova og videreføring av klimasats-ordningen, men det er overraskende at avgiftssystemets grønne profil svekkes ytterligere med SVs støtte. Det var i utgangspunktet et statsbudsjett som gjorde fossilt drivstoff billigere og nullutslippsbiler dyrere. Denne politikken forsterkes dessverre gjennom budsjettavtalen. Det må være første gang på svært, svært lenge at en miljøavgift avvikles, i dette tilfellet grunnavgiften på mineralolje, som har bidratt til nesten 2 mrd. kroner i årlige inntekter som har blitt brukt i et grønt skatteskifte, sier Husby.

Det må være første gang på svært, svært lenge at en miljøavgift avvikles

– På den “positive” siden, noterer vi oss også at SV ikke har fått gjennomslag for ytterligere skatteskjerpelser for norsk næringsliv, eller norsk privat eierskap. Men det er samtidig ingen løfter om at den midlertidige økte arbeidsgiveravgiften skal fases ut igjen i 2024, påpeker Husby.

Skyver på en stor regning

I sum har SV endret på overraskende lite. Med unntak av kutt i bredbånd, er det få reelle omprioriteringer, det er stort sett anslagsendringer og forskyving, og det meste av utgiftsøkningene dekkes inn gjennom et ekstraordinært engangsutbytte fra Statkraft. Konsekvensen er at varige utgiftsøkninger, til bl.a. pensjon, barnetrygd, SFO m.m. i realiteten ikke dekkes inn, men blir opp til regjeringen å løse i 2024. – Resultatet blir fort et enda større skattetrykk på norsk næringsliv, sier Husby.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap