Medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter må endres og styrkes

Kommentarer og analyser | 24. januar 2023

Digitalisering

Om 14. dager går fristen for å søke om tilskudd fra medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter ut. Over 100 mill. kroner ligger i søknadspotten, og flere av IKT-Norges medlemmer bidrar til at gode digitaliserings-prosjekter i det offentlige gjennomføres via ordningen. Men det burde og kunne vært langt flere. 

Medfinansieringsordningen skal bidra til økt gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme digitaliseringstiltak, økt digitaliseringstempo, gevinstrealisering og effektiv ressursbruk. Ordningen ble etablert i 2016 rettet mot små og mellomstore prosjekter med samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Fra 2020 omfatter ordningen også større prosjekter. Ordningen er utelukkende rettet mot statlige virksomheter (som ikke er egne rettssubjekt), men frivillige organisasjoner og næringsliv kan være samarbeidspartner. Kommuner og fylkeskommuner faller ikke inn under ordningen. 

Store gevinster

Ordningen er også – i stort – svært vellykket. Medfinansieringsordningen har siden oppstarten i 2016 bidratt til at 81 tiltak med samlede prosjektkostnader på over 1,7 mrd. kroner er igangsatt. Prosjektene i perioden 2016–2022 oppgir samlede netto gevinster i offentlig sektor på over 1,2 mrd. kroner per år.

I 2022 fikk 8 prosjekter fått tilsagn om til sammen 128,1 mill. kroner i medfinansiering. Disse prosjektene har en beregnet netto nåverdi på 2,2 mrd. kroner over 10 år, med vesentlige gevinster hos innbyggere og næringsliv. Mulig innsparingspotensial i offentlig sektor er beregnet til om lag 152 mill. kroner per år. Av dette er 142 mill. kroner i kommunesektoren. Altså et rent overskuddsprosjekt!

Medfinansieringsordningen er et rent overskuddsprosjekt!

Kutt på kutt

Så langt, så bra, men ordningen har gradvis blitt endret og svekket av ulike regjeringer. Den forrige regjeringen innførte krav til gevinstrealisering (innsparing) på minimum 50 prosent for å få tilskudd fra ordningen, hvilket betyr at en rekke gode prosjekter ikke lenger er kvalifisert, mens den nåværende regjering både har videreført dette kravet og samtidig kuttet betydelig i tilskuddsrammene til ordningen både i statsbudsjettene for 2022 og 2023. I 2021 var rammene for ordningen på 176 mill. kroner, i 2023 er det redusert til 124 millioner kroner, eller nærmere 30 prosent kutt under den nåværende regjeringen. 

Gitt ordningens suksess, og gitt regjeringens egen ambisjon om et taktsskifte i digitaliseringen av offentlig sektor, er dette rett og slett uforståelig. 

Evaluering viser forbedringsmuligheter

For litt over et år siden ble medfinansieringsordningen, på oppdrag av Kommunaldepartementet,  evaluert av IKT-Norges medlemsbedrift A2. Evalueringen viser at at ordningen har blitt mer kompleks over tid, og at vilkårene og kravene i realiteten har ført til at ordningen oppfattes som mindre relevant for en stadig større gruppe av virksomheter. 

Evalueringen konkluderer med at en justering av ordningen kan gi økt nytte og et bredere nedslagsfelt enn i dag. A2 anbefaler tre justeringer. 

  1. Dele opp store og små prosjekter i to ulike ordninger
  2. Fjerne krav til gevinstrealisering og budsjettkutt
  3. Tildeling bør i større grad understøtte smidig utvikling og innovasjon

Høre på SKATE

Justeringene som foreslås i evalueringen er fornuftige og støttes helhjertet av IKT-Norge. I tillegg støtter vi SKATE – et strategisk samarbeidsorgan blant statlige virksomheter og et rådgivende organ til både Digitaliseringsdirektoratet og kommunal- og distriktsministeren – som i brev til kommunaldepartementet forslår at ordningen også må utvides til å gjelde kommunal sektor og at Skate bør involveres i utformingen av nye retningslinjer for ordningen,

Gjøres disse endringene, samtidig som bevilgningene over statsbudsjettet økes til minst 2019-nivå og aller helst mer, vil medfinansieringsordningen bli det virkemiddelet som virkelig bidrar til et nødvendig taktsskifte i digitaliseringen av offentlig sektor.  

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap