Tekniske avklaringer vedr. økt arbeidsgiveravgift

Nyheter | 27. januar 2023

I forrige uke kom de siste tekniske avklaringene om den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent som ble innført fra 2023 for alle ansatte med over 750 000 kr i lønn.  De nye reglene innebærer at mange av IKT-Norges medlemsbedrifter vil kunne få en relativt stor kostnadsøkning. 

Regjeringens forslag til økt arbeidsgiveravgift med 5 prosentpoeng på inntekter over 750.000 kroner ble vedtatt av Stortinget rett før jul ved hjelp av stemmene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det har vært en del uavklarte spørsmål om hvordan den ekstra arbeidsgiveravgiften rent teknisk skal beregnes. Dette er nå avklart av Skatteetaten.

Dette gjelder for den nye arbeidsgiveravgiften:  

  • Det skal beregnes ekstra arbeidsgiveravgift av overskytende beløp når samlet avgiftspliktige lønnsytelser til en inntektsmottaker overstiger kr 750 000 fra én juridisk enhet. 
  • Avgiften utgjør 5 prosent av grunnlaget over beløpsgrensen. Arbeidsgivers beregning- og rapporteringsplikt løper fra det tidspunkt beløpsgrensen er nådd. 
  • Det er tidspunktet lønnsytelsene faktisk mottas eller utbetales som skal legges til grunn, uavhengig av når ytelsen er opptjent (kontantprinsippet). Det betyr at også utbetaling av feriepenger inngår i beregningen, selv om det er opptjent året før. 
  • Det skal ikke beregnes ekstra avgift av avgiftspliktige tilskudd til og premie til livrente- og pensjonsordninger som er offentlig eller som går inn under skatteloven § 6-46. 
  • Det gis fradrag i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift for refusjoner fra NAV når det er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift for forskutterte sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie/opplæring- og omsorgspenger, og ytelsen faktisk er refundert fra NAV. 
  • Beregningskoden «ekstra arbeidsgiveravgift» benyttes uavhengig av næring og kommer i tillegg til øvrige beregningskoder. 

For mer informasjon se punkt 4.8  Skatteetatens nettsider

Når det gjelder den varslede veilederen fra DFØ om hvordan økt arbeidsgiveravgift skal kunne viderefaktureres jfr.  punkt 4.5 i statens standardavtale med konsulentkjøp mv (SSA B) hvor det står at: «Prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnader», arbeides det fortsatt med denne. Siste løypemelding fra DFØ er at de avventer en dom i Høyesterett knyttet til en sak om det samme vedr. endringer i arbeidsgiveravgiften som ble gjort i 2016. Dom i saken er ventet i løpet av første halvdel av februar.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap