En digital hverdag for alle

Høringsuttalelser, Nyheter | 26. oktober 2022

Digital inkludering

Sammen med flere av våre medlemmer møtte IKT-Norge kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til innspillsmøte om regjeringens handlingsplan for digital inkludering.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik sammen med skoleroboten AV1 på innspillsmøte om digital inkludering

Med på møtet var flere av IKT-Norges medlemmer som BankID, Posten (Digipost), DNB, Microsoft, Telia og Telenor, i tillegg til No Isolation som også huset selve møtet. På innspillsmøte ble konkrete forslag til tiltak og aktiviteter som kan bidra til at alle innbyggere kan være digitale hele livet, diskutert.

IKT-Norges direktør for utdanning og kompetanse, Line Gaare Paulsen er selv med i arbeidsgruppen som skal lage utkastet til handlingsplanen. Hun trakk frem tre konkrete tiltak for at alle skal kunne delta.

 1. Alle må alle ha tilgang til høyhastighets internett
 2. Utstyrsbanker for rimelige digitale enheter
 3. Sikre at lavinntektsfamilier har tilgang til internett
 4. Nasjonal plattform – en ressursbank, for digital inkludering

Tilgang til internett

Tilgang til digitale tjenester er nødvendig for likeverdig deltakelse, for demokratiet.  I dag er det om lag 161 000 husstander eller om lag 350 000 innbyggere som ikke har tilgang til høyhastighetsbredbånd, noe som må til for å få tilgang til digitale offentlige tjenester, jobbsøking, helsetjenester, studier og kommunikasjon mellom skole og hjem. Hele 385 000 husstander har ikke fiberaksess. 

– Det er positivt med en økning på 100 mill. kroner til bredbåndsutbygging i statsbudsjettet for 2023, men det er dessverre ikke nok til å innfri regjeringens eget løfte om full dekning til alle innen 2025, sier Gaare Paulsen. 

For å nyttiggjøre seg av internetttilgang må folk også ha digitale enheter. I England er de nå i ferd med å lage en “National Device Bank” for å støtte folk som ikke har råd til å kjøpe enheter. IKT-Norge foreslår det samme for Norge.

Utstyrsbanker for digitale enheter

Line Gaare Paulsen understreket behovet for en sosial infrastruktur for å bringe sammen ulike aktører som alle har en rolle i å bidra til digital inkludering. Det finnes mange ulike samarbeid mellom private, frivillige og offentlige aktører over hele landet.

Oslo har f.eks. et tiltak som heter Oslo Kollega hvor OK:data jobber på oppdrag fra NAV og samler inn brukt IKT-utstyr som sorteres, rengjøres, repareres og klargjøres for salg til en rimelig pris. Tilbud som OK:data bør gjøres nasjonalt og bli tilgjengelig over hele landet. 

Et annet eksempel er britiske “Digital inclusion network”som enkelt kan gjøres om til en tilsvarende norsk modell. 

Sikre at lavinntektsfamilier har tilgang til internett

Offentlig tilskudd for støtte til bredbånd og IKT-utstyr må styrkes og gjøres tilgjengelig for de som i dag av økonomiske eller andre grunner ikke har tilgang.

I England og USA har de ordninger som sikrer at lavinntektsfamilier har tilgang til høyhastighets bredbånd slik at alle kan få tilgang til digitale utdannings- og helsetjenester, og digitale kommunikasjonsløsninger mellom skole og hjem. IKT-Norge ber regjeringen utrede hvordan en slik ordning kan innføres i Norge.

Les mer om britiske myndigheter som har satt av midler i et fond kalt Digital Lifeline.

Les mer om USAs ordning for rimelig internett kalt Lifeline Support for Affordable Communications, her.

Nasjonalt nettverk for digital inkludering

Et tredje tiltak er å etablere en ressursbank eller nasjonalt nettverk som kan samle alle tiltak, initiativ og tjenester på et sted. 

– Det finnes mange gode private initiativer som bidrar til digital inkludering på ulike områder, sier Line Gaare Paulsen. Utfordringen er å gjøre disse kjent for både det offentlige som tilbyr ulike tjenester og brukere som har behov, men som ikke er veldig digitale. Hun vil bl.a. fremheve

 • Friskus, er et digitalt verktøy som bl.a. bidrar til økt inkludering i fritids- og kulturaktiviteter. Friskus er også et effektivt verktøy for innbyggerdialog og samhandling mellom frivillige organisasjoner, kommune og innbyggere. 
 • Komp et nettbrett utviklet av No Isolation, som er tilpasset eldre og som skal motvirke ensomhet. Brettet er enkelt, brukervennlig og tar hensyn til eldres tørre fingertupper. No Isolation har også utviklet AV1, en skolerobot som hjelper elever som av ulike grunner ikke kan være i klasserommet får holde dialog med sine klasse.
 • NyBy er en app som skal gjøre det lettere å sette folk med ulike velferdsbehov i direkte kontakt med de riktige ressursene. 
 • Telias pilotprosjektet «Mer Digital» er et samarbeid for å gjøre eldre innbyggere mer digitale. I første omgang omfatter pilotprosjektet alle innbyggere 65 år i Grue, Eidskog og Kongsvinger.
 • Telenors Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg mot nettmobbing. Programmet har også mål om å øke elevers nettvett.
 • Kakadu, er en digital læringsplattform innrettet mot innbyggere med manglende eller lav digital kompetanse. 

Fakta om regjeringens handlingsplan for digital inkludering:

Handlingsplanen skal følge opp hovedmålene og innsatsområdene fra Digital hele livet-strategien, med spesielt søkelys på tiltak og aktiviteter som:

 • Bidrar til å hindre digitalt utenforskap i alle aldersgrupper
 • Tilrettelegger for kvalitetssikrede og gratis hjelpetilbud til innbyggere med lav eller manglende digital kompetans
 • Videreutvikle samarbeidet med kommunenes organisasjon KS for å tilrettelegge for utvikling av gode lokale veiledningstilbud i hele landet
 • Arbeider for å ansvarliggjøre næringslivet i større grad for å inkludere alle innbyggere i deres digitale tjenestetilbud
 • Tilrettelegger for at offentlig støttede lavterskeltilbud som er rettet mot de med manglende eller lav digital kompetanse som hovedregel skal være gratis å delta på
 • Sørger for at befolkningens digitale kompetansenivå jevnlig blir kartlagt
 • Samarbeide med offentlige, private og frivillige aktører for å gjennomføre en kampanje for å motivere innbyggere som trenger digital kompetanseheving til å melde seg på kurs.

 

 

 

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap