Konstruktivt møte med næringsministeren

Nyheter | 26. oktober 2022

Cybersikkerhet, Kompetanse

IKT-Norge hadde i går et godt og konstruktivt møte med næringsminister Jan Christian Vestre og statssekretær Gunn Karin Gjul i kommunal- og distriktsdepartementet om cybersikkerhets-samarbeid mellom næringslivet og myndighetene.

Bakgrunnen for møtet var IKT-Norges initiativ om et slikt samarbeid etter modell av den danske “cybersikkerhedspagt”-modellen. I forkant av møtet hadde IKT-Norge sendt over et utdypende notat.

I notatet peker IKT-Norge på at initiativet kan oppsummeres i tre formål. 1) Tydeliggjøre det politiske ansvaret., 2) Bedre samarbeidet mellom myndigheten og næringslivet om cybersikkerhet og 3) Bedre (og mer samlet) informasjon til innbyggere og bedrifter om datasikkerhet. 

Konkret foreslår IKT-Norge følgende 4 tiltak: 

  1. Opprette en møteplass mellom NFD og berørte/interesserte nærings- og interesseorganisasjoner etter modell av referansegruppen for grønn finans. 
  2. Utvikle bransjeprogram etter dansk modell. 
  3. Gjennomføre 1-2 større øvelser per år mellom myndigheter og næringsaktører. 
  4. Opprette en portal tilsvarende sikkerdigital.dk 
Konstruktivt møte mellom næringsminister Jan Christian Vestre og IKT-Norge. Bilde er fra et felles arrangement mellom IKT-Norge og Tech Sverige tidligere i år.

Ikke bare et offentlig ansvar

I notatet understreker IKT-Norge også at et et samarbeid ikke ensidig skal bety “merbelastning” på det offentlige, men at det også kan innebære at det stilles strengere krav til næringslivet knyttet til rutiner og standarder når det gjelder datasikkerhet, f.eks. sertifiseringsordninger etter modell av den britiske cyber essential.

IKT-Norge peker også på at næringsliv og akademia bør etablerer et samarbeid for å utdanne eller videreutdanne flere med relevant cyberkompetanse. 

God respons

– Vi opplevde en statsråd og statssekretær som var genuint opptatt av problemstillingen, og som gav positiv respons på vårt initiativ og takket for gode og konkrete innspill. Vi har full forståelse for at regjeringen må vurdere våre konkrete forslag nærmere, men vi ble lovet en snarlig tilbakemelding, særlig knyttet til forslaget om å etablere en møteplass mellom myndighetene og relevante interesse- og næringsorganisasjoner for å bedre cybersikkerheten i små og mellomstore bedrifter, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby.

Sammen med IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen understreket Husby at det for IKT-Norge er viktigst at vi etablerer et nærmere samarbeid for å sikre at sårbare små og mellomstore bedrifter iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak knyttet til sine data og sin digitale infrastruktur. – Hvordan, og i hvilken form, dette gjøres er i denne sammenheng mindre viktig, men våre konkrete forslag er med utgangspunkt i allerede etablerte strukturer som enkelt kan utvides eller videreutvikles, sa Olsen. 

Styrke forskning på cybersikkerhet

I notatet til næringsministeren tar IKT-Norge også til orde for å opprette et “Center of Excellence” på forskning innen cybersikkerhet, og viser til formulering i regjeringsplattformen om at regjeringen vil “utvide satsinga på framifrå forskings- og utdanningsmiljø og etablere nye forskingsmiljø i internasjonal toppklasse knytt til næringsklynger”.

Hensikten med et slikt senter bør etter IKT-Norges syn både være å kraftsamle den kompetansen som finnes i Norge (gjerne i et virtuelt nettverk), tiltrekke oss kompetanse fra øvrige nordiske land og å utvikle egne sertifiseringløsninger rettet mot selskaper og organisasjoner. IKT-Norge peker også på utfordringer knyttet til felles sikkerhetsklarering av personell og redundante løsninger og utfordringer knyttet til sikkerhetsloven, for å gå til et bedre samarbeid om cybersikkerhet, og da spesielt for næringslivet, over landegrensene i Norden.

Beredskapslager for IKT-komponenter

I tillegg til forslagene i notatet pekte også IKT-Norge for behov for en ny strategi for små- og mellomstore bedrifter hvor digital sikkerhet for en langt mer fremtredende plass enn i den eksisterende strategien fra 2018. IKT-Norge tok videre til orde for å etablere et beredskapslager for standard IKT-komponenter i samarbeid mellom leverandørindustri og det offentlige. 

– Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig et slikt lager kan være. En av suksesskriteriene i Ukraina har f.eks. vært en beredskap og utstyr for å raskt å skjøte skadede fiberkabler og dermed opprettholde avgjørende digital infrastruktur, påpekte IKT-Norges representanter i møtet med næringsministeren. 

 

Les hele IKT-Norges notat om samarbeid om cybersikkerhet her

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap