Digitalisering av Norge krever økt modenhet i virksomheter

Kommentarer og analyser | 19. januar 2024

Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse

I årene som kommer blir vi færre yrkesaktive for hver pensjonist, og vi får lavere oljeinntekter. Da må vi øke produktiviteten og «få mer ut av mindre» og få en langsiktig satsing på økt modenhet og teknologiske framskritt for å øke omstillingsevnen og produktiviteten.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Regjeringen arbeider nå med en kommende digitaliseringsstrategi for Norge, som forventes fremlagt første halvår 2024. IKT-Norge og Radar Norway har kommet med flere innspill til arbeidet.

Strategien bør ta hensyn til hvordan Norge kan styrke sin digitale modenhet. Digital modenhet og omstillingsevne er helt nødvendig for å kunne hente ut effekter fra digitalisering, og for å kunne øke produktiviteten i Norge.

Digitalisering er viktig for bedrifters konkurransekraft. OECD påviser blant annet i en studie en tydelig sammenheng mellom bruken av spesifikke digitale teknologier og økt produktivitet. For at norske virksomheter skal være konkurransedyktige, er det derfor avgjørende at de utnytter de mange mulighetene som finnes ved å digitalisere virksomheten.

Norge må styrke innsatsen

Mange har pekt på behovet for en styrket satsing på humankapital, og har pekt på kompetansemangelen som et av de største hindrene for vekst. Det er selvsagt riktig å satse på humankapital, i form av menneskers ferdigheter, kunnskaper, talenter og utdanning. Det må også være en god match mellom arbeidslivets behov og utdanningssystemets prioriteringer.

Norge kan imidlertid ikke bare satse på humankapital, og næringslivet og offentlig sektor trenger også en styrket teknologisk utvikling i bred forstand. Teknologisk utvikling kan skje som følge av innovasjoner som omsettes i nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser. Det handler om økt digital modenhet, og Norge må styrke innsatsen.

Økt behov for modenhets-, teknologi- og risikostyring

Det må gjøres en særskilt innsats for å avdekke hvordan nåsituasjonen hos norske virksomheter faktisk er.

Hvor digitalt modne er norske virksomheter, og hvor godt i stand er de til å utnytte mulighetene og håndtere truslene som ligger i digital transformasjon? Hvor motstandsdyktige er norske virksomheter mot et trusselbilde som er i kontinuerlig endring?

Først når norske myndigheter har en god situasjonsforståelse, vil nødvendige tiltak avdekkes og prioriteres.

Digitalisering er viktig for bedrifters konkurransekraft.

Det er derfor positivt at Regjeringen rett før jul lanserte rett Omstillingstempen, en nettside som viser sentrale utviklingstrekk i norsk næringsliv og økonomi. Verktøyet skal bidra med kunnskap inn i debatten om hvor godt rustet Norge er til å takle endringer.

Verktøyet inneholder 19 indikatorer fordelt på 6 områder: Klima og miljø, arbeidsmarked, handel og konkurranseevne, bedriftsdynamikk, forskning og kompetanse, og kapital og investeringer.

Vi tror at produktivitet, modenhet på teknologi og andel små og mellomstore bedrifter med et minimum av digital modenhet bør inkluderes som indikatorer for at verktøyet skal gi myndighetene den innsikten som behøves for å finne de gode tiltakene.

Norge med Skandinavias laveste andel digital modenhet

Myndighetene bør spesielt komme med tiltak for å bistå små og mellomstore virksomheter med å utnytte mulighetene digitaliseringen gir.

Svenske og danske virksomheter er langt foran norske på bruk av moderne teknologi. EUs Digital Society Index for 2022 viser at 77 prosent av norske små og mellomstore bedrifter hadde et grunnleggende nivå av digital intensitet. Tilsvarende tall for svenske virksomheter er 86 prosent, og danske virksomheter 79 prosent. Norge har dermed den laveste andel små og mellomstore virksomheter med grunnleggende digital intensitet i Skandinavia.

Som et tegn på arbeidet som står foran oss, er også dette: Hele 70 prosent av virksomhetene i Beredskapsundersøkelsen fra Næringslivets sikkerhetsråd svarte at de ikke hadde beredskapsplaner for cyberhendelser. (2021). Det tyder på at det er behov for en sterk opptrapping av risikostyring i norske virksomheter.

Se til Danmark

I Danmark har mer enn 50 prosent av de små og mellomstore danske virksomheter et lavt digitaliseringsnivå i kategorien 10 til 19 ansatte, noe som har gjort at Danmark har iverksatt tiltak.

Ferske tall viser at bedrifter som har digitalisert sin drift gjennom det tilrettelagte SMB:Digital-programmet, i gjennomsnitt har oppnådd en 8 prosent større omsetningsøkning over to år sammenlignet med ikke-deltakende bedrifter. Slike målrettede tilskuddsordninger bør også vurderes i Norge.

Norge har den laveste andel små og mellomstore virksomheter med grunnleggende digital intensitet i Skandinavia.

Prosjektene resulterer typisk i investeringer i ny teknologi med forventninger om økt produktivitet og eksport. Over halvparten av SMV:Digital-prosjektene bidrar til en mer grønn og bærekraftig omstilling ute i virksomhetene. Norge bør la seg inspirere av disse resultatene for små og mellomstore bedrifter!

Oppsummert står Norge ovenfor store muligheter og utfordringer, vi trenger en langsiktig satsing på økt modenhet og teknologiske framskritt for å øke omstillingsevnen og produktiviteten. Omstillingstempen og tiltak i digitaliseringsstrategien kan løfte norske virksomheter videre, sammen med en kraftfull satsing på økt modenhet hos norske virksomheter.

Kronikken er signert Iselin Paulsen er leder for forretningsutvikling i Radar Norway og Øyvind Husby administrerende direktør i IKT-Norge, og ble først publisert i Dagens Perspektiv.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap