Avtalen om RNB2023: –Uten retning og prioritering for å løse de store utfordringene

Kommentarer og analyser, Nyheter | 13. juni 2023

Bredbånd, Digitalisering, Kompetanse, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Avtalen om RNB mellom regjeringen og SV er retningsløs og viser manglende evne til å prioritere viktige utfordringer som Norge står midt i. I stedet prioriteres offentlige pengebruk finansiert ved ytterligere økt oljepengebruk ut over de 56 mrd. kr. som regjeringen selv foreslo. Regjeringen og SV skyver stadig voksende problemer foran seg, mener IKT-Norge

IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. Foto: JCP

Avtalen om RNB mellom regjeringspartiene og SV følger i det store og hele opp forslaget fra regjeringen. Det er lite å glede seg over. Den økte arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750.000 videreføres av uforståelige grunner, det er ingen flere IKT-studieplasser, hvilket betyr en nedgang fra høsten samtidig som regjeringen sier at det er et prioritert område. Det varslede taktskiftet i digitalisering av offentlig sektor er i beste fall satt på vent og avtalen forsterker inntrykket av Norges klimamål og den nødvendige grønne omstillingen av Norge ikke vil nås. Vi står midt oppe i en kompetansekrise, en klimakrise, store geopolitiske utfordringer og en situasjon med nedgang i fastlands-BNP.  Det er vanskelig å se hvilket svar flertallet har på disse utfordringene, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. 

Vi står midt oppe i en kompetansekrise, en klimakrise, store geopolitiske utfordringer og en situasjon med nedgang i fastlands-BNP

– Regjeringspartiene og SV prioriterer offentlig sektor og økte offentlige utgifter på bekostning av privat sektor. Flertallet er ute av stand til å prioritere, og finansierer alle gode tiltak med økt oljepengebruk. Oljepengebruken økes med ytterligere 1,5 mrd. kroner og flertallet har abdisert i forsøk på å holde inflasjon og rente lavest mulig gjennom finanspolitikken, påpeker Husby. 

Politikken går i feil retning

De få reelle omprioriteringene som har skjedd, går også i feil retning. Flertallet velger bl.a. å kutte i næringsrettet forskning og i Grønn plattform (SIVAs del). I tillegg finansieres det som er av påplusninger til klimatiltak med tilsvarende reduksjon i bevilgningene til CO2-rensing på Klemetsrud i Oslo. I tillegg vil flertallet utrede ytterligere skjerping av formuesskatten.

–SV har rett nok fått gjennomslag for en del verbalforslag som på sikt kan medføre reduserte klimautslipp og grønn omstilling, men de store og viktige tiltakene er foreløpig utredninger og lite konkrete. Når det gjelder synet på privat næringsliv, på kompetansemangel og på store teknologiske utfordringer går dessverre politikken flertallet fører i feil retning. Vi trenger en politikk som ser betydningen av det private og digitale næringslivet for å nå viktige politiske mål som effektivisering og omstilling og som bidrar til å møte utfordringene knyttet til eldrebølgen som kommer. Vi trenger en politikk for innovasjon, produktivitetsvekst og norsk privat eierskap. Dessverre er dagens politiske flertall lite opptatt av dette, avslutter Husby

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap