Kompetanseforum

Kompetanse

Tilgang på nødvendig kompetanse er helt avgjørende for Norges fremtidige konkurransekraft og for å skape nye og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser. IKT-Norges kompetanseforum er en møteplass for alle som er opptatt av å løse kompetanseutfordringene.

Kapasiteten i utdanningssystemet må øke raskere. Og det haster. Fordi det er et skrikende og eskalerende behov for kompetanse, særlig innen teknologi og IT. En helhetlig kompetansepolitikk må utvikles i tett samarbeid mellom kunnskapssektoren og myndighetene.

Målsetting

  • Dekke samfunnets behov for IT-kompetanse.
  • Sammenstille politiske krav til nasjonale myndigheter for å imøtekomme behovet for digitale kompetanse både i spiss og bredde.
  • Utvikle møteplasser og samarbeidsflater for dialog med myndigheter og kunnskapssektoren for å sikre kvalitet og arbeidsrelevans mellom utdanningene og næringens/samfunnets behov.
  • Utvikle næringens eget bidrag for å styrke digital kompetanse og kapasitet.

Bakgrunn

  • IKT-kompetanse blir stadig viktigere i alle deler av arbeidslivet. De siste årene har sysselsatte med IKT-utdanning økt fem ganger mer enn den generelle sysselsettingen. IKT har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i økonomien og vil ha en avgjørende rolle i omstillingsutfordringene Norge står overfor.

 

Fokusområder 

  1. Midler til flere IKT-studieplasser
  2. Midler til flere IKT fagskoleplasser
  3. Styrke landets etter- og videreutdanningsmuligheter
  4. Sikre at ny strategi for digitalisering i grunnskolen er i tråd med samfunnets behov for kompetanse
  5. Satsing på teknologi- og realfag gjennomgående i skoleløpet

 

I 2018 utformet forumet rapporten Framtidstanken som består av medlemmenes innspill til hva myndighetene må gjøre, hva utdanningsinstitusjonene må gjøre og hva vi som næring skal gjøre. 

 

Forumet er åpent for alle medlemmer som er interessert i å styrke Norges IKT-kompetanse og er en møteplass for kompetanseutveksling og for å samle innspill til relevante myndigheter.

Informasjon om neste møte finner du under arrangementer.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap