– En svært god byrådserklæring i Oslo

Nyheter | 24. oktober 2023

Bærekraft, Cybersikkerhet, Digitalisering, Kompetanse

IKT-Norge er veldig fornøyd med den nye byrådserklæringen som det nye Høyre/Venstre-byrådet i Oslo presenterte i dag. Både når det gjelder digitalisering, grønn omstilling, næringsutvikling, offentlige anskaffelser og kompetanse, inneholder den nye plattformen svært mange gode tiltak og intensjoner. 

 

IKT-Norges direktør for strategi og forretningsutvikling, Fredrik Syversen er fornøyd med den nye byrådserklæringen i Oslo.

– Den største utfordringen for det nye byrådet i Oslo blir å følge opp alle gode intensjoner og tiltak i den nye “Hammersborgerklæringen”, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT-Norge. 

Betryggende og positivt

Syversen peker særlig på en rekke punkter når det gjelder digital samhandling internt i kommunen, men også en rekke lovnader innen sirkulære løsninger, tilgang for næringslivet til relevant kompetanse, mindre byråkrati for næringslivet, utvikling av sterke næringsklynger og grønne og innovative offentlige anskaffelser. 

– I tillegg ser vi et byråd som tar det økte digitale trusselbildet på største alvor og som adresserer problemstillinger som personvern og unges digitale kompetanse på en god og balansert måte. Det er både betryggende og positivt, mener Syversen.

Den største utfordringen for det nye byrådet i Oslo blir å følge opp alle gode intensjoner og tiltak

Etterlengtede signaler

– Vi ser fram til et godt og spennende samarbeid med et byråd som har pekt ut en kurs for hovedstaden som vi støtter og som vi vil bidra til å oppfylle. Vi er veldig glad for at det nye byrådet så sterkt understreker at et samarbeid med det private og digitale næringslivet er helt avgjørende for den kurs byrådet ønsker for hovedstaden, og at samarbeidet mellom Osloskolen, næringslivet og ledende innovasjonsmiljøer skal styrkes, sier Syversen. – Etter 8 år der utviklingen har vært mindre samarbeid og mer rekommunalisering, er dette etterlengtede signaler, påpeker han. 

20 punkter fra erklæringen

Hammersborgerklæringen er et omfattende dokument som viser at det er et stort handlingsrom i lokalpolitikken for politikere med ambisjoner og visjoner. IKT-Norge har plukket ut 20 punkter fra erklæringen som vi med forventning ser fram til at blir realisert.

Kompetanse

 • sikre næringslivet tilgang på relevant kompetanse gjennom god utdanning, og arbeide for at det blir enklere for utenlandske arbeidstakere å få arbeidstillatelse  
 • innføre programmer for å rekruttere dyktige, nyutdannede realister til å bli lærere i realfag etter modell fra «Teach First» 
 • legge frem en helhetlig strategi for å videreutvikle Oslo som en attraktiv og internasjonal studentby 
 • Ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt og ha gode muntlige og digitale ferdigheter.  
 • etablere et kommunalt lærlingtilskudd i tillegg til det statlige 

Næringspolitikk

 • at Oslo kommune skal tilby én dør inn for bedrifter og arrangører og sikre bedre samhandling mellom kommunens etater
 • satse på utviklingen av sterke næringsklynger som Oslo Science City og Oslo Cancer Cluster 
 • legge til rette for økt deltagelse fra næringslivet og akademia i EU- prosjekter for forskning, innovasjon og entreprenørskap, særlig innenfor bærekraftig vekst 
 • støtte Oslo Business Regions arbeid med å profilere Oslo som næringsby internasjonalt og styrke byens konkurransekraft 
 • videreutvikle og etablere nytt samarbeid mellom Osloskolen, næringslivet og ledende innovasjons- og læringsmiljøer, med inspirasjon fra Kuben Yrkesarena 

Grønn og sirkulær politikk

 • utvide og målrette kommunens støtteordninger til klimatiltak, sirkulære løsninger, fornybar energiproduksjon og energisparing 
 • redusere klimagassutslippene fra materialbruk i egne virksomheter
 • stille krav til ombruk og gjenbruk av materialer i alle kommunale byggeprosjekter 

Digitalisering, offentlige anskaffelser m.m.

 • sørge for bedre innbyggertjenester og mer effektiv ressursbruk gjennom en helhetlig styring og oppfølging av kommunens digitaliseringssatsing
 • sikre god digital kompetanse i alle deler av kommunen og et sterkt fagmiljø i kommunen som i større grad benytter seg av både kompetanse og kapasitet i det private markedet 
 • at Oslo skal være en foregangskommune for bruk av innovative anskaffelser og bruke innkjøpsmakt til å utvidet markedet for grønne og innovative løsninger
 • satse systematisk på økt bruk av velferdsteknologi 
 • forenkle og effektivisere NAV- tjenestene gjennom digitalisering og automatisering 
 • styrke forsvaret mot digitale trusler og gi kommunalt ansatte med tilgang til sensitiv informasjon tilstrekkelig opplæring i å gjenkjenne spionasje og digitale trusler og å håndtere disse
 • sikre elevenes personvern i møte med skolen og skolehelsetjenesten, særlig knyttet til utnyttelse av brukerdata om elevene samlet inn ved bruk av digitale læremidler

Hele Hammersborgerklæringen kan lese her. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap