–Vi må bli flinkere til å dele kompetanse på tvers av fagfelt

Nyheter | 29. september 2022

Digitalisering, e-helse, Kompetanse, skytjenester

Det er masse kompetanse innen norsk IKT-bransje, men vi må bli flinkere til å dele kompetansen på tvers av fagfelt. Ingen kan løse alt, men sammen kan vi løse mye. Vi har stor tro på at partnerskap teknologileverandører i mellom er veien til vekst, mener Ledidi, som har utviklet skybasert programvare for helseforskning og helseregistre. Ledidi er nytt medlem i IKT-Norge.

Behovet for registre og forskningsverktøy innen helsesektoren er stort, og særlig er det etterspørsel etter løsninger som muliggjør samarbeid og datadeling sikkert og fleksibelt i et intuitivt brukergrensesnitt.  

– Ledidi Core, som er vår software-løsning, er laget med mål om at forskere skal kunne samarbeide verden over og dele sensitive data i tråd med krav til personvern og datasikkerhet på tvers av institusjoner og landegrenser. Med et intuitivt brukergrensesnitt kan forskerne selv håndtere det tekniske oppsettet av registeret og sikre compliance også i store, internasjonale multisenterstudier og prosjekter, sier Hanne Valeur, Chief Communications Officer i Ledidi.

Hanne Valeur, Chief Communications Officer i Ledidi

Satser internasjonalt

Ledidi leverer en skybasert programvare som dekker arbeidsflyten i forskningsprosjekter ende-til-ende, og som har funksjonalitet for databasedesign, skjemaoppsett, datainnsamling, statistisk analyse og grafisk presentasjon i samme løsning. 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle ny og forbedret funksjonalitet i løsningen, samtidig som mange ressurser settes inn på å implementere stadig mer state-of-the-art teknologi opp mot sikkerhet og personvern. Vi lanserer nå confidential computing i løsningen, noe som er blitt et EU-krav når man skal håndtere identifiserbare persondata i skyløsninger. Markedsmessig satser vi nå internasjonalt, og har nylig etablert kontor i England, sier Valeur.

– Behovet for løsninger som muliggjør deling av persondata til f.eks. analyseformål på tvers av kontinenter, begrenser seg heller ikke bare til helsefeltet, så på sikt ser vi for oss at løsninger som dette også vil komme til anvendelse på andre felt, påpeler Hanne Valeur

Må bli flinkere på å dele kompetanse

– Det er masse kompetanse innen norsk IKT-bransje, men vi må bli flinkere til å dele kompetansen på tvers av fagfelt. Ingen kan løse alt, men sammen kan vi løse mye. Vi har stor tro på at partnerskap teknologileverandører i mellom er veien til vekst, sier Valeur. 

Hun mener også at norsk helsenæring også må løfte blikket også ut av landet sørge for at vi utvikler løsninger som også vil være attraktive i morgendagens internasjonale helsemarked, hvor f.eks. EU nå ser for seg et marked som ikke begrenses av nasjonale grenser. Her ønsker Ledidi å bidra med å lage løsninger som kan brukes bredt og sørger for at teknologien går fra å være en trussel mot personvern til å bli en garantist for personvernet.

Vi vil bidra til at teknologien går fra å være en trussel mot personvern til å bli en garantist for personvernet.

Store endringer knyttet til personvern

Valeur peker på at det skjer mye på personvernområdet, med til dels raske endringer både i teknologien og i presisering av lovverk og reguleringer. –Schrems II-dommen har medført strenge krav til sikkerhetsteknologi ved bruk av skytjenester. Selv om det i første omgang gkelder amerikanske leverandører, forventer vi at kravene vil gjelde for alle som leverer den type infrastruktur – også europeiske leverandører. I etterkant av dommen har det kommet oppdaterte state-of-the-art retningslinjer fra ENISA og sertifiseringsordninger. For den typen tjenester som Ledidi leverer – og som benyttes globalt – må vi også ha kjennskap til og oppfylle kravene til informasjonssikkerhet og personvern eksempelvis i USA og i andre markeder. – Ved riktige teknologivalg gir public cloud den beste datasikkerheten og ivaretar personvernet fullt ut, men dette krever kompetanse og god kjennskap til regelverket, påpeker Valeur. 

Vil bidra til en samlet, seriøs IT-bransje

Ledidi har valgt å bli medlem i IKT-Norge fordi organisasjonene har en solid stemme inn i de offentlige IKT-debattene og prosessene i Norge og er en viktig arena å være til stede i – både for å være med å påvirke utviklingen på området, men også for å danne nettverk og holde seg orientert om hva som beveger seg i dette landskapet.

Vi ønsker å være en stemme inn i fellesskapet og ser frem til å delta aktivt på ulike arenaer, og særlig inn mot IKT-Norges eHelseforum. IKT-Norge gjør en viktig jobb med å fronte norsk IT-bransje som en seriøs samfunnsaktør, og det vil vi gjerne være med å støtte opp om, avslutter Hanne Valeur

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap