Større forutsigbarhet for e-helsenæringen er nødvendig

Høringsuttalelser, Nyheter | 3. oktober 2022

e-helse

I den nye e-helsestrategien må det legges til rette for at mange ulike aktører kan levere tjenester og løsninger innenfor de rammene myndighetene velger. Klare krav til standarder vil gi både et enhetlig sømløse tjenestetilbud og samtidig sikre innovative og gode løsninger, mener IKT-Norge.

 

I høringssvaret fra IKT-Norge til Direktoratet for e-helse understrekes det at digitalisering av helsesektoren er et stort prosjekt som trenger et godt samspill mellom offentlig og privat sektor. I Helsenæringsmeldingen som et samlet Storting stilte seg bak, legges det stor vekt på dette.

Fleksibilitet ved valg av leverandør

IKT-Norge mener det er bra med en tydelig retning i utviklingen av helsesektoren som også skaper forutsigbarhet for eHelse-næringen. Èn for sterk offentlig makedsaktør vil være et hinder for at norske og utenlandske aktører vil investere i utvikling av nye, innovative løsninger, noe det er sterkt behov for. Det må derfor legges til rette for at mange ulike aktører kan levere tjenester og løsninger innenfor de rammene myndighetene velger. Klare krav til standarder vil gi både et enhetlig sømløse tjenestetilbud og samtidig sikre innovative og gode løsninger. Rammer og føringer for bruk av data med fleksibilitet ift valg av leverandører er nøkkelen. Dette må kombineres.

Èn for sterk offentlig makedsaktør vil være et hinder for at norske og utenlandske aktører vil investere i utvikling av nye, innovative løsninger

Samarbeidsmodell

IKT-Norge mener at det er bra med en tydelig retning i utvikling, som skaper forutsigbarhet for næringen. Samtidig vil én for sterk offentlig aktør være et hinder for at mange norske og utenlandske aktører vil bruke ressurser på utvikling av løsninger, dersom det viser seg at veien inn i markedet blir for krevende. 

IKT-Norge ønsker en samarbeidsmodell for fremtiden der private aktører i større grad er med å bestemme veien fremover, og kan bringe inn kompetanse på viktige områder som AI, sikkerhet, design, dataflyt, persontilpasset medisin, innbyggertjenester og generell håndtering av et datadrevet helsesystem.

Helsevesenet fortjener de beste IKT-løsningene

IKT-Norge ønsker i størst mulig grad samarbeid og gjensidig utveksling av informasjon og data med alle. Vi ønsker å sikre det norske helsevesenet de beste IKT-løsninger slik at vi kan understøtte alle tiltak som gjøres for å forbedre norsk helsevesen. IKT-Norges har særlig peke på: 

  1. Økt samarbeid mellom leverandører og helsevesen 
  2. Øke forståelse for, og brukervennlighet av, IKT i helsevesenet 
  3. Bidra til at standardarbeidet innen helse og IKT gir de beste løsningene for helsevesenet og for næringslivet 
  4. Være en høringspart i det offentliges utvikling av helse 
  5. Bidra til seminarer og konferanser innen helse og IKT

Les hele IKT-Norges høringssvar her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap