Store positive økonomiske ringvirkninger av datasenteretablering på Hamar

Kommentarer og analyser, Nyheter | 4. mai 2023

datasenter, sysselsetting

En rapport fra Menon Economics viser at Green Mountains datasenteranlegg utenfor Hamar vil medføre 8.300 årsverk i byggeperioden, 300 faste årsverk i driftsperioden og et årlig bidrag til norsk BNP på 260 millioner kroner.

Illustrasjon av Green Mountains datasenterpark på Heggvin utenfor Hamar

I mars i år ble det kjent at Green Mountain skal bygge et datasenteranlegg utenfor Hamar med en kapasitet på opptil 150 MW og med selskapet TikTok som leietaker. I kjølvannet av debatten som har oppstått etter etableringen av datasenteret, har IKT-Norge tatt initiativ til å kartlegge ringvirkningene av denne etableringen både med tanke på sysselsetting og bidrag til Norges BNP.

29 milliarder kroner

IKT Norge har engasjert Menon Economics for å utføre en uavhengig analyse av den økonomiske effekten av etableringen av Norges største datasenteranlegg på Heggvin utenfor Hamar. Rapporten er nå ferdigstilt og beskriver ringvirkningen både i byggeperioden og den etterfølgende driftsperioden.

Rapporten estimerer en total investering på 29 milliarder kroner, 8.300 årsverk i byggeperioden og ca. 300 faste årsverk i driftsperioden. Potensialet i gjenbruk av restvarme er også betydelig. Dette blir den største industri-investeringen i Innlandet noensinne og vil få stor økonomisk effekt, samt styrke den norske datasenterindustrien mot det internasjonale markedet.

Store økonomiske effekter

–Datasentre er samfunnskritisk infrastruktur, og helt nødvendige for digitaliseringen som skal legge til rette for det grønne skiftet. Denne rapporten bekrefter at også de økonomiske effektene både regionalt og nasjonalt er store ved denne typen etableringer, uer Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge.

Ser man bort fra selve anleggsperioden og investeringene på opptil 29 milliarder, vil anlegget i drift årlig bidra med 260 millioner kroner til norsk BNP. Omtrent 160 millioner kroner av dette vil være direkte knyttet til drift av datasenteret, mens om lag 100 millioner kroner i verdiskaping vil stamme fra leverandørkjeden til datasenteret. –Dette er ikke ubetydelige summer som kommer lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv til gode. I tillegg kommer flere hundre spennende arbeidsplasser i lang tid fremover, fortsetter Syversen

Det er ikke ubetydelige summer som kommer lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv til gode. I tillegg kommer flere hundre spennende arbeidsplasser i lang tid fremover

Spillvarme

Datasenteret er den første etableringen i Heggvin næringspark og spillvarmen som produseres kan muliggjøre annen virksomhet på området. Rapporten viser at anlegget teoretisk sett kan tilgjengeliggjøre så mye som 640-720 GWh årlig i form av varmt vann. Dette kan for eksempel nyttiggjøres til veksthus, biogassanlegg, landbasert oppdrett osv.

– Rapporten viser at her er det mye å glede seg til. Og i tillegg til ringvirkningene allerede nevnt så vil etableringen også styrke den norske datasenterbransjen generelt sett. Her viser vi at Norge kan tilby et attraktivt verdiforslag til internasjonale kunder og at norske aktører kan levere. Vi er sikre på at vi kommer til å se flere større  internasjonale etableringer i årene fremover, sier Syversen.

Les rapporten i sin helhet her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap