Statsbudsjettet 2024: – Skuffet over arbeidsgiveravgift og studieplasser. Bra på helseteknologi, Cyberforsvar og grønn næringspolitikk

Nyheter | 6. oktober 2023

Bredbånd, Cybersikkerhet, Digitalisering, e-helse, Grønt skifte, Kompetanse, Skatter og avgifter, Statsbudsjett, Studieplasser

På tross av en rekordstor oljepengebruk videreføres den “situasjonsbestemte” ekstra arbeidsgiveravgiften med mindre justeringer og det er en for svak satsing på IT-kompetanse og IT-studieplasser. På den positive siden er helsteteknologiordningen, styrking av Cyberforsvaret og flere gode tiltak for grønn næringspolitikk og gründere.

 

IKT-Norges administrende direktør er skuffet over at ekstra arbeidsgiveravgift ikke avvikles i statsbudsjettet for 2024.

– For mindre enn en uke siden fikk finansministeren et klart faglig råd om å satse på strukturelle reformer som gir bedre rammevilkår for næringslivet, at det må lønne seg å jobbe og at de offentlige pengene bør brukes på digitalisering, utdanning, energi og transport. Svært lite av dette følges dessverre opp i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, sier IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby. 

Det digitale næringslivet rammes dobbelt

IKT-Norge reagerer spesielt på at regjeringen kun gjør mindre endringer i den såkalte “situasjonsbestemte” økte arbeidsgiveravgiften. – Det er en ekstraregning som rammer det private digitale næringslivet med presisjon og som er både ulogisk og uforståelig. For det første undergraver avgiften en av Norges store relative konkurransefortrinn med tilgang på høykompetent arbeidskraft til en relativt sett lav kostnad. For det andre er det en merbelastning som rammer de arbeidsplassene og den kompetansen som regjeringen er helt avhengig av for å få gjennomført det grønne industriløftet og for det tredje var tiltaket “situasjonstilpasset” til en situasjon som ikke lenger er gjelder. Når staten i tillegg nekter å betale for merkostnadene økt arbeidsgiveravgift påfører egne oppdragsgivere, rammes det digitale næringslivet dobbelt, påpeker Husby. 

Husby peker også på at regjeringen legger opp til å bruke 93 mrd. mer i oljepenger enn de foreslo for ett år siden da avgiftsøkningen ble innført. I tillegg vil justeringen regjeringen foreslår – korrigert for lønnsvekst i 2023 og 2024 – ramme temmelig nøyaktig de samme ansatte og bedriftene som for ett år siden.  – Regjeringens «lettelse» vil derfor oppleves som minimal for de fleste av våre medlemsbedrifter, sier Husby.

Regjeringens «lettelse» vil derfor oppleves som minimal for de fleste av IKT-Norges medlemsbedrifter

Kompetansegapet øker

Både i regjeringsplattformen og i “utsynsmeldingen” har regjeringen lovet flere studieplasser innen IKT. Løftene følges dessverre i liten grad opp i statsbudsjettet for 2024. Det er rett nok foreslått 100 nye IKT-studieplasser totalt, men summen blir i beste fall status quo for IKT-studieplasser dersom 2023 og 2024 sees under ett. 

–Norge mangler arbeidskraft med IT-kompetanse, både generell IT-kompetanse, kompetanse innen IT-sikkerhet og innen kunstig intelligens. Dette er også utdanninger og kompetanse som er helt avgjørende for å lykkes i den grønne omstillingen. Dette understrekes også  i Kompetansebehovsutvalgets rapport som nylig ble overlevert til regjeringen. Det er størst behov for kompetanse innen ingeniør- og IKT-fag og at det kompetanseknappheten forsterkes med grønn omstilling. Regjeringen har dessverre gjort det til en uvane å ikke lytte til faglige råd, sier Husby.

Regjeringen har dessverre gjort det til en uvane å ikke lytte til faglige råd

Bredbåndsmålet er avlyst

Regjeringens forslag om 400 mill. kroner til bredbåndsutbygging er isolert sett en “rekordstor” bevilgning i budsjettsammenheng og i så måte positivt, selv om det er mindre enn det regjeringen selv foreslo i statsbudsjettet for 2023. Problemet for regjeringen og regjeringspartiene er at det på ingen måte er tilstrekkelig for å nå egen målsetting om “full” bredbåndsdekning i 2025. – Vi hadde forventet at regjeringen i det minste var ærlig om dette, og at de la fram en plan for hva som nå er regjeringens mål og hvilken plan de har for å nå målet, sier Husby. IKT-Norge vil be Stortinget om å gi regjeringen et slikt oppdrag i forbindelse med budsjettbehandlingen denne høsten. 

Positivt med helse, cyber og grønn næringspolitikk

IKT-Norge er glade for at Helsteteknologiordningen (HTO) får en startbevilgning på 150 millioner neste år. HTO skal styrke kommunen i å investere og ta i bruk nye digitale løsninger. – Vi ser også positivt på regjeringens forslag om å styrke Cyberforsvaret og flere gode forslag under nærings- og fiskeridepartementet knyttet til grønn næringspolitikk, særlig forslag om økt satsing på næringsrettet forskning og styrket grønn innkjøpskompetanse i det offentlige, avslutter Husby.

Les også:

«Bransjen skuffet over fortsatt økt arbeidsgiveravgift» hos Computerworld

«100 nye IT-studieplasser neste år: – Vil ikke utgjøre noen forskjell» hos Digi.

«Mener avgift rammer alle utviklere» hos Kode24

«Har regjeringen forlatt bredbåndsmålet?» hos Telecomrevy

«Manglende IKT-studieplasser kan åpne døren for andre lands påvirkning» hos Altinget

«Årets budsjett er et løft for både sektoren og næringen» hos Dagens Medisin

«E-helse i kommunene: 150 millioner kroner til Helseteknologiordningen» hos MedWatch

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap