Presser på for fjerning av ekstra arbeidsgiveravgift

Nyheter | 7. mars 2024

Skatter og avgifter, Statsbudsjett

Faktaene er utvetydige. Den ekstra avgiften er skadelig for både jobber og teknologiutvikling. Samstemte organisasjoner og bedrifter la fram nye tall som viser hvor negativ avgiften er.

Vista Analyse la fram en faglig rapport om virkningene av den ekstra avgiften på et frokostmøte den 7. mars. IKT-Norge er en av mange næringslivsaktører som har vært med å finansiere rapporten.

– Avgiften er skadelig for det digitale næringslivet og må fjernes fortest mulig, sier Øyvind Husby i IKT-Norge.

Håkon Vennemo fra Vista Analyse og IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby

Konklusjonen i rapporten er at økt arbeidsgiveravgift særlig rammer næringer som benytter arbeidskraft med høy kompetanse.  IKT, finans, arki- tektvirksomhet og forskjellige former for teknisk konsulentvirksomhet er blant næringene der mange rammes.

I notatet peker forskerne i Vista Analyse på følgende farer ved avgiften:

  • Lønnsomme prosjekter og virksomheter blir ulønnsomme
  • Arbeidsoppgaver flyttes til utlandet
  • Arbeidstakere erstattes av maskiner og teknologi
  • Arbeidstakere med høy kompetanse erstattes av lavere kompetanse

 

Organisasjonene som har finansiert denne rapporten slutter seg dermed til Finansdepartementets rådgivende utvalg om finanspolitiske analyser, som anbefaler at den ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes snarest.

Vi har merket oss at finansministeren har lovet å fjerne den ekstra avgiften, men det er er avgjørende for vekstkraften i det digitale næringslivet at det skjer så raskt som mulig, sier Husby i IKT-Norge.  – Vi har ikke råd til å utsette noen investeringer i det kappløpet som nå er om de nye jobbene, avslutter han.

Les rapporten her

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap