Perspektivmelding for innovasjon og nyskaping

Nyheter | 16. februar 2021

Bærekraft, Digitalisering, Skatter og avgifter, Studieplasser

Perspektivmeldingen som ble presentert før helgen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060, og hvordan man planlegger å møte disse.

– Vi i IKT-Norge er i gang med å gjennomgå Perspektivmeldingen for å ta med analysene og forslagene til løsninger i vårt videre arbeide med å sikre vår bransje gode rammebetingelser – slik at vi på best mulig måte skal kunne være med å løse utfordringene, sier Øyvind Husby, adm. direktør i IKT-Norge.

Overgangen til et lavutslippssamfunn vil kreve omstilling.

– Meldingen viser med all tydelighet at Norge står overfor store utfordringer frem mot 2060 – og store omstillinger må til for at vi skal klare å løse disse på en god måte. Det som også er helt klart er at Norge ikke vil lykkes med å løse disse utfordringene uten et sterkt bidrag fra teknologibransjen innen alle områder, sier Husby.

Vi merker oss blant annet følgende fra meldingen som vi langt på vei kan slutte oss til:

«For å sikre velferdssamfunnet i fremtiden må vi skape vekst i privat sektor:

Petroleumssektoren vil gi mindre drahjelp til den økonomiske veksten fremover, og helse- og omsorgssektoren vil kreve mer ressurser. Andre sektorer må ta over for verdiskapingen. Derfor trenger norsk økonomi flere ben å stå på, og vi må legge til rette for innovasjon og nyskaping. For å legge til rette for vekst fremover vil regjeringen legge vekt på gode rammebetingelser for næringslivet. Dette innebærer blant annet:

· Et godt utdanningssystem slik at bedriftene får tak i kompetanse som passer til deres behov

· Høy forsknings- og utviklingsinnsats

· Velfungerende konkurranse, effektiv regulering og mer målrettet bruk av offentlige virkemidler

· Et skattesystem som er enkelt og vekstfremmende

· Tilgang på markeder ute – EU og EØS er viktig for Norge

· Investeringer i lønnsom infrastruktur og å legge til rette for videre digitalisering»

– Omstillingsarbeidet som Norge og verden er i gang med krever innovasjon og nyskaping. IT-bransjens sterke fokus på å utvikle bedre innbyggertjenester, og bærekraftige produkter og IT-løsninger vil være samfunnets bærebjelke, avslutter Øyvind Husby.

Perspektivmeldingen legges frem hvert fjerde år. Her kan du lese mer om den.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap