Miljøkrav i offentlige anskaffelser: Gode intensjoner, feil innretning

Høringsuttalelser | 21. mars 2023

Bærekraft, Digitalisering, Kompetanse, Offentlige anskaffelser

IKT-Norge støtter intensjonene i regjeringens forslag om til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, men mener at et absolutt krav om at miljø alltid skal vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp vil gjøre mer skade enn nytte. 

I et høringssvar til regjeringens forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, mener IKT-Norge at det er ønskelig å etablere plikter som gjør at flere offentlige oppdragsgivere stiller treffsikre og ambisiøse mål om kan bidra til økt fokus på miljø og bærekraft generelt og som kan løfte frem og premiere innovasjon og gode løsninger for miljøet (i vid forstand) spesielt, for derigjennom å legge til rette for effektiv bruk av samfunnets ressurser. Men generelle og absolutte plikter som fratar oppdragsgivere det handlingsrommet som faktisk bidrar til gode løsninger er imidlertid ikke veien å gå. 

Lite gjennomarbeidet forslag

IKT-Norge mener at regjeringens forslag er svært lite gjennomarbeidet og at det er tilnærmet umulig å utrede konsekvensene for våre medlemmer. De fremlagte forslagene er, – uansett alternativ – utformet på en lite treffsikker og egnet måte. Oppdragsgivere tar best hensyn til miljøet når krav og kriterier kan tilpasses det faktiske behovet og markedssituasjonen for den enkelte anskaffelse. 

Hensyn til miljøet ivaretas best når krav og kriterier kan tilpasses det faktiske behovet 

IKT-Norge mener at det blir feil når det ikke skilles mellom anskaffelser av standard hyllevarer, hvor viktige miljøhensyn er integrert i produktet og/eller i produksjonsprosessen for alle aktørene i markedet, – og anskaffelser som står overfor stor innovasjon og teknologiutvikling for å ivareta miljøet. Et absolutt krav om miljø som tildelingskriterium kan føre til at miljø blir avgjørende i en konkurranse. Det kan være bra når markedet må løfte seg. Men det er også en risiko for at det motsatte skjer, nemlig at et tilbud med lav pris og ingen eller svakere miljøegenskaper vinner kontrakten fremfor et tilbud med høyere pris og gode miljøegenskaper. 

Vekting av miljøkrav/kriterier gir derfor ingen sikkerhet for at miljømålene nås og bør ikke være hovedregelen for offentlige anskaffelser. Et krav om å alltid vekte miljø 30 prosent kan føre til at oppdragsgiver velger bort minstekrav som sikrer gode miljøegenskaper for en hel bransje, og kun benytter tildelingskriterier. Resultatet kan være at tilbud med høyere miljøbelastning blir valgt fordi disse tilbys til lavere pris, selv om miljø er vektet høyt. Har ikke oppdragsgiver en mulighet til å vekte miljø lavere enn 30 prosent, vil alternativet være at man da i stedet unnlater å benytte miljø som tildelingskriterium selv om dette treffer markedet.

Enig med Konkurransetilsynet

IKT-Norge viser i denne sammenheng til Konkurransetilsynet som har uttalt at: «det er viktig å gi oppdragsgiver fleksibilitet til å stille de miljøkrav og kriterier som vurderes best egnet i den konkrete anskaffelse. For å nå målet om mer miljøvennlige anskaffelser på en effektiv måte, bør oppdragsgiver gis anledning til å utøve stor grad av skjønn. En detaljregulering vil ofte være lite treffsikker og fratar offentlige innkjøpere muligheten til fleksibilitet og lokale tilpasninger. I den forbindelse vil tilsynet påpeke at det er høyst uklart om 30 prosent er det som gir en optimal avveining mellom pris og miljøhensyn. Tilsynet er av den oppfatning at dette vil variere mellom ulike anskaffelser.»

Gode og effektive anskaffelser rettet mot klima- og miljøhensyn forutsetter også effektive anskaffelsesprosesser.

Forutsigbart

IKT Norge mener at departementet må ta seg tid til å sette bruken av krav og kriterier tilknyttet klima, miljø og bærekraft i sammenheng med øvrige deler av anskaffelsesregelverket. Det må være forutsigbart for våre medlemmer at oppdragsgivere stiller miljøkrav. Dette må forankres i de relevante oppdragsgiveres anskaffelesestrategi, det må kunne forventes åpenhet om krav og dokumentasjon i dialogfasen og det må tydelig beskrives i konkurransegrunnlaget hvilke hensyn som skal oppnås slik at leverandørene gis et godt grunnlag for sine valg. Gode og effektive anskaffelser rettet mot klima- og miljøhensyn forutsetter også effektive anskaffelsesprosesser. Dette nødvendiggjør også et arbeid med relevante konkurransegjennomføringsverktøy.

 

Les hele IKT-Norges høringsuttalelse her.

— 

Regjeringen har foreslått tre alternative modeller for at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp. 

Forslag 1:

«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant.»

Forslag 2:

«Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:

  1. a) Kvalifikasjonskrav
  2. b) Kravspesifikasjon
  3. c) Tildelingskriterium
  4. d) Kontraktsvilkår»

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»

Forslag 3:

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.»

 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap