Arbeidsgiveravgift og viderefakturering: -Forventer snarlig avklaring fra DFØ

Nyheter | 21. mars 2023

Skatter og avgifter, Statsbudsjett

IKT-Norge er lite fornøyd med manglende framdrift i arbeidet hos DFØ med en veileder for viderefakturering av økte kostnader knyttet til økt arbeidsgiveravgift. –Denne burde og skulle vært på plass for lenge siden, sier Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt en såkalt «situasjonsbestemt» økning av arbeidsgiveravgiften med 5 prosentpoeng for inntekter over 750.000 kroner. Dette medfører en økt kostnad for mange bedrifter, bl.a. til ulik ekspertise som bistår offentlige virksomheter i f.eks. digitaliseringsprosjekter, juridiske utredninger, lovpålagt uavhengig kvalitetssikring mv, ofte benevnt som konsulenter. De fleste av disse bedriftene har i sine avtaler med offentlig oppdragsgiver en standardformulering om at «prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnad»

Avklart av Finansdepartementet for fem måneder siden

Allerede i oktober i fjor slo Finansdepartementet fast at “Både DFØ og Finansdepartementet mener en naturlig forståelse av ordlyden er at arbeidsgiveravgift omfattes av begrepet «offentlig avgift», og at endringer i arbeidsgiveravgiften derfor kan gi grunnlag for endring av priser. Hvordan prisene skal endres, og krav til dokumentasjon, må imidlertid bero på en konkret vurdering.» Finansdepartementet klargjorde samtidig at de vil be DFØ om å lage en kort veileder om dette punktet i avtalen.

– Problemet er bare at en slik veileder er fortsatt ikke utarbeidet, snart fem måneder etter at oppdraget ble gitt. DFØ har bl.a. begrunnet «utsettelse» med en ankesak i Høyesterett som har liten eller ingen relevans for den økte arbeidsgiveravgiften som trådte i kraft fra årsskiftet, mener Olsen

Kontraktens innhold er avgjørende

Høyesterett skriver i dommen at Det ble lagt avgjørende vekt på kontraktens ordlyd og på formålet med indeksreguleringen. Heller ikke spesielle bestemmelser i kontrakten ga rett til økt vederlag.”  – Dette står etter IKT-Norges syn i motsetning til kontraktene som blir brukt i de alle fleste tilfeller som DFØ er bedt om å lage en veileder til, hvor det står eksplisitt at “prisene kan endres i den utstrekning reglene for offentlige avgifter endres med virkning for konsulentens vederlag eller kostnad»,. Dommen er har derfor liten eller ingen relevans for arbeidet med veilederen, sier Geir Olsen

Denne vurderingen deles også av Elin Mathisen, Partner og Advokat i Berngaard AS som i en kronikk konkluderer med atDersom IT-leverandører har inngått avtaler basert på de de standardmalene som nevnt (SSA mv), er det ingen grunn til å være tilbakeholdne med å kreve økning i pris som følge av økte kostnader til arbeidsgiveravgift.”

Høyesteretts dom har liten eller ingen relevans for denne saken

Problematisk

Parallelt med at DFØ ikke har fått på plass en veileder, har bl.a. Sykehusinnkjøp sendt ut et rundskriv til alle sine kunder hvor de i og for seg aksepterer prinsippet om økte kostnader, men hevder at «leverandørene må dokumentere at de faktisk leverer konsulenter som er omfattet av vedtaket om økt arbeidsgiveravgift, samt den konkrete økningen i utgifter for leverandør som er knyttet til den/de aktuelle leveranser. En generell prisøkning vil ikke bli akseptert». – En slik tolkning er etter IKT-Norges syn problematisk av mange årsaker, ikke minst knyttet til konkurransemessige og personvernmessige forhold, og det understreker også behovet for å få på plass en veileder så raskt som mulig, sier Olsen. 

Vil ha sjablonregler

All den tid den økte arbeidsgiveravgiften skal være av midlertidig karakter mener IKT-Norge at det enkleste er å lage enkle sjablonregler for beregning av økte kostnader knyttet til den økte arbeidsgiveravgiften. Olsen viser til at det i Prop. 1 LS (2022-2023) Skatter, avgifter og toll 2023, kap. 5.1.4 opplyses at «Det er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i offentlig sektor». – Det blir svært rart om det er null problem med sjablonregler for å kompensere offentlige virksomheter for kostnader med økt arbeidsgiveravgift, mens det ikke kan gjøres i privat sektor og/eller i avtaler mellom private og offentlige, påpeker Olsen.

Det er ingen grunn til at ikke veilederen skal foreligge før påske. 

Haster

– Vi forventer at det nå jobbes på høygir hos DFØ. Det er ingen grunn til at ikke veilederen skal foreligge før påske. Dette dreier seg om store beløp for både enkeltbedrifter og næringen som helhet. Nye tall fra SSB indikerer at økningen i arbeidsgiveravgift medfører mer enn en halv milliard kroner i økte kostnader for IT-næringen. Store deler av dette beløpet skal etter inngåtte avtaler faktureres videre. Det er viktig at det lages enklest og klarest mulig regler for hvordan det kan gjøres, avslutter Olsen. 

Les også: Full forvirring om økt arbeidsgiveravgift i IT-bransjen i digi.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap