Mangel på kompetent arbeidskraft: IKT Norge skuffet over stortingsflertallet

Nyheter | 29. mars 2022

Arbeidskraft, innovasjon, Kompetanse

IKT Norge er skuffet over at stortingsflertallet ikke støtter flere konkrete tiltak som vil gjøre det lettere for norske bedrifter å rekruttere kompetent arbeidskraft utenfor EØS.

IKT Norge er skuffet over at Stortingsflertallet ikke støtter flere konkrete tiltak som vil gjøre det lettere for norske bedrifter å rekruttere kompetent arbeidskraft utenfor EØS. – Mange av våre medlemmer konkurrer om kompetent arbeidskraft i en sterk internasjonal konkurranse. Enklere regler, kortere saksbehandlingstid og bedre økonomiske insentiver gjennom skattesystemet, burde avgjort være mulig, mener IKT Norges direktør for næringspolitikk Geir Olsen

I dag behandler Stortinget et representantforslag fra Venstre om å gjøre det lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg og satse i Norge.

– IKT Norge støtter intensjonene i forslaget og har også sammen med Venstre avholdt høring i Stortinget om utfordringer knyttet til rekruttering av kompetent arbeidskraft til Norge og norske bedrifter. Dessverre får ingen av forslagene flertall. Det er kanskje ikke veldig overraskende, men likefullt trist, sier Geir Olsen. 

Stortinget skal i dag stemme over ikke mer enn 12 ulike forslag, flere av dem er foreslått som direkte følge av IKT Norges høringsinnspill, bl.a. forslag om regionale «prøve-bo»-prosjekt etter modell fra Finland og flere forslag knyttet til skattlegging av utenlandsk arbeidskraft, bl.a. forbedringer av kildeskattordningen.

-Flere av forslagene vi har spilt inn og har støttet, får støtte av Frp, Venstre og MDG. Vi registrer også at flere partier støtter intensjonene i forslagene, men velger allikevel å stemme mot med til dels svak begrunnelse. Vi er nok spesielt skuffet over at Høyre, som tradisjonelt står på næringslivets side, ikke støtter noen av forslagene. Det at regjeringspartiene ikke støtter et representantforslag fra opposisjonen er mer forutsigbart.

Vi snakker tross alt om forslag med små eller ingen økonomiske konsekvenser for statskassen, men som vil være viktig for mange bedrifter og arbeidstakere, spesielt innen IKT-næringene som har store utfordringer med å rekruttere kompetent arbeidskraft, sier Geir Olsen.

Etterspørselen etter arbeidskraft er spesielt stor innenfor teknologi og digitale løsninger, og mange av IKT Norges medlemmer etterspør kompetanse og arbeidskraft som det er mangel på både i Norge og innenfor EØS-området. De fleste europeiske land har udekket kompetansebehov innen IKT. Av norske foretak som rekrutterte/forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2019 opplevde 45 pst utfordringer med å fylle stillingene, viser en rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse.

Debatten om forslaget (sak 16) er i dag, tirsdag 29. mars. Voteringen skjer torsdag 31. mars.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap