Ikke nødvendig å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter

Høringsuttalelser, Nyheter | 20. desember 2022

Digitalisering, Fintech

Det å innføre en utvidet rett til betaling med kontanter, slik justis- og beredskapsdepartementet i realiteten foreslår, framstår etter IKT-Norges syn som et forsøk på å hindre en naturlig utvikling der enkle og funksjonelle digitale løsninger erstatter analoge, mer ressurskrevende løsninger som det er synkende etterspørsel etter.

Regjeringen har foreslått å styrke forbrukernes rett til å betale med kontanter. Det er et forslag som etter IKT-Norges syn er lite gjennomtenkt og som åpner for flere spørsmål enn det gir svar. Regjeringens forslag går i korte trekk ut på at alle steder hvor det tilbys varer og tjenester på “fast utsalgssted” og hvor det er bemannet, skal forbrukerne ha rett til å betale med kontanter. I dag er det flere steder, spesielt innen service- og transportsektoren, som av ulike årsaker – både sikkerhetsmessige og forenklingsmessig – kun aksepterer kort eller andre digitale betalingsløsninger. 

Kontanter betyr stadig mindre

I vårt høringssvar påpeker IKT-Norge at andelen betalinger på utsalgssteder og mellom privatpersoner som gjøres med kontanter falt over mange år, og utgjorde høsten 2021 ca. 3 pst. Det er utviklet funksjonelle, digitale betalingsløsninger i rekordtempo og langt de fleste nordmenn har ikke foretatt en eneste betaling eller transaksjon med kontanter de siste årene. I tråd med denne utviklingen er antall minibanker og bankfilialer naturlig nok også redusert betydelig. 

De fleste nordmenn har ikke foretatt en eneste betaling eller transaksjon med kontanter de siste årene

Motsetningsfylt lovverk

Videre mener IKT-Norge at ulikt lovverk knyttet til kontanter er sterkt motsetningsfylt. Stortinget har de siste årene gjort en rekke vedtak som begrenser adgangen til bruk av kontanter. Bl.a. er det vedtatt en absolutt øvre grense for oppgjør i kontanter (40.000 kroner) og det er ikke lenger lov til å betale ut lønn i kontant oppgjør. 

Uklare grenser

IKT-Norge peker også på at regjeringens forslag er uklart i forhold til en rekke forretningsmodeller som “klikk og hent”, “pop-ups”, “reko-ringer” og ambulerende virksomhet for å nevne noe. Hva som gjelder for disse dersom regjeringens forslag skulle bli vedtatt, framstår som uklart. 

IKT-Norge viser videre til at Stortinget, med dagens regjeringspartier som pådriver,  for over ett og et halvt år siden ba regjeringen om å sette ned et utvalg som skal utrede kontantenes rolle i samfunnet i et bredere perspektiv enn forbrukerinteresser. Dette utvalget er fortsatt ikke satt ned.

Kontanter og beredskapshensyn

IKT-Norge er imidlertid åpen for at det  av beredskapshensyn fortsatt bør være lovregulert at det skal være mulig å betale med kontanter i dagligvarebutikker (over en viss størrelse), apotek, bensinstasjoner  og vinmonopol. For øvrige næringsdrivende bør det være opp til den enkelte å vurdere kost/nytte av hvilke former for betaling/oppgjør for varer og tjenester den enkelte tilbyr (innenfor grensene av øvrig lovverk). En slik eventuell presisering eller lovregulering bør imidlertid komme som et resultat av en grundig utredning og bred høringsprosess og avvente øvrige prosesser som den varslede generelle gjennomgangen av kontantenes rolle i samfunnet, samt Norges Banks arbeid med digitale sentralbankpenger. 

 

Les hele IKT-Norges høringssvar her. 

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap