Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser

Høringsuttalelser, Nyheter | 20. april 2022

Digitalisering, Kompetanse

Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser for mange av IKT Norges medlemmer, og for den digitale omstillingen i Norge.

Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak vil få dramatiske konsekvenser for den digitale omstillingen i Norge, skriver IKT Norge i høringssvar til regjeringens forslag til endringer i regelverket for inn og utleie fra bemanningsforetak.

I høringssvaret peker IKT Norge på at ​​etterspørselen etter arbeidskraft er spesielt stor innenfor teknologi og digitale løsninger, og mange av IKT Norges medlemmer etterspør kompetanse og arbeidskraft som det er mangel på både i Norge og innenfor EØS-området. Av norske foretak som rekrutterte/forsøkte å rekruttere IKT-spesialister i 2019 opplevde 45 pst utfordringer med å fylle stillingene, viser en rapport utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse. Den samme rapporten viser at det er minst 3 000 ledige stillinger knyttet til IKT-stillinger og et behov for 40.000 flere sysselsatte med IKT-utdanning i 2030.  

Et generelt forbud mot adgang til innleie, vil forverre dette, og utelukkende bidra til at utfordringene øker, færre oppgaver blir løst og den digitale sikkerhet i norske bedrifter og kommuner forverres. Tidspunktet for dette er for å si det forsiktig svært kritisk. 

 

Store negative konsekvenser for digitalisering

Et generelt forbud vil etter IKT Norges syn få store negative konsekvenser for den pågående digitalisering av offentlig sektor og av norske virksomheter. Den digitale omstillingen krever en fleksibilitet som et omfattende forbud av innleie av midlertidig arbeidskraft etter vår mening vil forhindre. Entrepriser med fastpris vil være hensiktsmessig i noen tilfeller, men utviklingen går i større grad mot mer fleksible og agile arbeidsformer hvor entrepriser med fastpris er lite hensiktsmessig. 

Forslaget vil trolig også føre til at offentlige og private kunder ikke får tak i de ressursene de trenger til prosjektene sine. Dette gjelder særlig i det offentlige, hvor kundene ofte leier inn ressurser til egne prosjekter på store rammeavtaler, fremfor å kjøpe tjenester/leveranser med resultatansvar.

 

Ikke hensiktsmessig med bare egne ansatte

Selv store virksomhetene vil ikke ha en så jevn takt i sin digitale utvikling at det vil være hensiktsmessig med utelukkende bruk av egne ansatte. Det gjelder både behov for å dekke topper i kapasitetsbehovet, og ikke minst for å kunne dekke behovet for spesiell ekspertise. Ikke en gang de aller største virksomhetene vil ikke kunne opparbeide den ekspertise og erfaringen som de mest komplekse utviklingstiltakene krever. Et generelt forbud mot utleie av arbeidskraft, inkludert spesialister, vil etter vår vurdering svekke mulighetene for å bygge opp den varierte spesialisterfaring og ekspertise som Norge trenger for å hevde oss i fremtidens digitale samfunns- og bedriftsliv.

 

5 konkrete forslag

IKT Norge foreslår 5 konkrete endringer i forhold til regjeringens høringsforslag

  1. Betegnelsen “annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid”, f.eks. Levering av infrastruktur i form av fiber/bredbånd/telekom omfattes ikke av et eventuelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området
  2. Betegnelsen “Oslo-området” begrenses til Oslo og gamle Akershus i et eventuelt geografisk begrenset forbud knyttet til bygningsarbeid, og ikke hele Viken og Vestfold slik regjeringen foreslår
  3. Det innføres ikke et generelt forbud mot inn- og utleie fra bemanningsforetak
  4. Grensen mellom innleie og entreprise videreføres som i dag.
  5. I den grad det innføres en ytterligere presisering av grensen er regjeringens forslag å foretrekke framfor Fougner-utvalget.

 

Les hele IKT Norges høringssvar her.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap