Støtter hovedlinjene i forslag til ny regulering av datasenter, men ber om enkelte justeringer

Høringsuttalelser | 16. september 2022

Cybersikkerhet, digital grunnmur

I et felles høringssvar støtter IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri hovedlinjene i regjeringens forslag til ny regulering av datasentre bl.a. knyttet til nye krav om sikkerhet, beredskap og registreringsplikt. 

IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri oppfatter hovedintensjonen med reguleringen som positiv og en anerkjennelse av datasentrenes rolle i samfunnsinfrastrukturen. Det framgår også av høringsnotatet hvor departementet skriver at det på noe sikt bør vurderes om enkelte datasenter har så stor betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser, at sikkerhetsloven bør gjøres gjeldende for disse. 

Imidlertid mener vi at enkelte av forslagene som er foreslått som lov- og/eller forskriftsendring ikke virker helt etter hensikten. 

Terskelverdi og definisjoner

IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri mener primært at alle datasenter bør omfattes av de nye reglene og ikke datasenter med effekt fra og med 1MW. Alternativ bør terskelen settes til 0,5 MW, som er terskelen for fritak for elavgift for datasentre. Selv med en slik terskelverdi vil det fremdeles være datasentre med langt lavere installert effekt i privat og offentlig eie som leverer kritiske tjenester og som dermed unngår registreringsplikten. Departementet foreslår også å unnta såkalte “virksomhetsinterne datasenter” fra de nye reglene. Det framstår uklart om definisjonen «virksomhetsinterne datasenter» kun gjelder aktører i ekom-sektoren, som allerede er regulert i tråd med det nye forslaget, eller om det er generelt for datasenter i privat eller offentlig eie.

Omfattende pålegg knyttet til bruksbegrensning

I forslaget til ny ekomlov foreslår departementet at myndigheten også kan pålegge datasenteroperatørene å gjennomføre bruksbegrensning i elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste, eller i datasentertjeneste, av hensyn til nasjonal sikkerhet eller andre viktige samfunnsinteresser. I dagens lov er det kun tilbyder som er omfattet av et slikt mulig pålegg. 

Dette punktet åpner for svært inngripende tiltak fra myndighetenes side, med potensielt ødeleggende konsekvenser for en datasenteroperatør. Internasjonale kunder kan også vurdere dette som en risikofaktor som gjør det lite attraktivt å investere og operere i det norske markedet. De fleste datasentre konstrueres og driftes etter prinsippet om størst mulig autonomi og tilgjengelighet, blant annet ved nødstrømsgeneratorer som sikrer strømforsyning ved nettutfall over kortere og lengre perioder. IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri ber derfor om en eksemplifisering og presisering av tilfeller hvor myndighetene kan pålegge bruksbegrensninger og hvor kunder kan bli stående uten datasentertjenester.

 

Les hele høringssvaret fra IKT-Norge og Norsk Datasenterindustri her

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap