RNB 2022: IKT Norge ber Stortinget om økt satsing på bredbånd og flere IKT-studieplasser

Høringsuttalelser, Nyheter | 19. mai 2022

Bærekraft, Cybersikkerhet, digital grunnmur, Fintech, Kompetanse, Skatter og avgifter, Statsbudsjett

I høringsinnspill til Stortingets finanskomite ifbm RNB 2022 ber IKT Norge Stortinget om bl.a. å økte bevilgningene til bredbånd, flere studieplasser og å sikre framdriften for Ocean Space Center i Trondheim.

Dette er områder hvor regjeringen selv har skapt store forventninger om økt satsing, men hvor leveransen mangler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Konsekvensene  av en manglende satsing på disse områdene er regjeringen både skyver egne ambisjoner og Norges utfordringer foran seg, og hvor det tilsynelatende også mangler en plan på hvordan utfordringene skal løses. 

 

Kronkret foreslår IKT Norge at Stortinget gjør følgende vedtak:

  1. IKT Norge ber Stortinget om å øke bevilgningene til bredbåndsutbygging, post 541.60, med 500 mill. kroner. 
  2. IKT Norge ber Stortinget vedta følgende anmodningsvedtak: “Stortinget ber regjeringen legge til rette for at private utbyggere av digital infrastruktur (fiber, bredbånd, 5G) får gratis tilgang til offentlig eid infrastruktur som bygg og tunneller til og med 2025, eller inntil målene i regjeringsplattformen  om at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd er nådd.”
  3. IKT Norge ber Stortinget om å minimum sikre minst 500 nye IKT studieplasser (herunder studieplasser innrettet mot cyber-sikkerhet og kunstig intelligens) fra høsten 2022 og om praktisk mulig 200 plasser på fagskoler knyttet til IKT-fag og digitalisering fra høsten 2022. 
  4. IKT Norge ber Stortinget om å sikre framdriften til Oceans Space Center og reversere regjeringens forslag om å redusere bevilgningene (kortsiktig) med 405 mill. kroner i 2022.
  5. IKT Norge ber Stortinget om å reversere forslaget om å redusere bevilgningene til medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter med 16,8 mill. kroner, samt tilsvarende reduksjon i tilsagnsrammen på 60 mill. kroner  
  6. IKT Norge ber Stortinget derfor vedta følgende anmodningsvedtak: “Stortinget ber regjeringen endre forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. Mars 1999 nr. 14, §15-14-12, slik at også fintech-selskaper omfattes av opsjonsskatteordningen”

 

Dette er områder hvor regjeringen selv har skapt store forventninger om økt satsing, men hvor leveransen mangler i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Konsekvensene  av en manglende satsing på disse områdene er regjeringen både skyver egne ambisjoner og Norges utfordringer foran seg, og hvor det tilsynelatende også mangler en plan på hvordan utfordringene skal løses. 

IKT Norge mener at regjeringens budsjettopplegg er svært romslig og peker på at oljepengebruken økes med 30 mrd. kroner, statens skatte- og avgiftsinntekter økes strukturelt med 11 mrd kroner (reelt betydelig mer) og utbytte fra statseide bedrifter øker med 8 mrd. kroner. Selv om både Ukraina-pakken og strømstøtte skal finansieres, er det mer enn godt nok rom for å prioritere bredbåndsutbygging, studieplasser og det grønne skiftet innenfor de eksisterende budsjettrammene. Det er f.eks. fullt mulig å omprioritere minst 500 mill. kr fra kommunenes økte skatteinntekter til bredbåndsutbygging. Det vil åpenbart komme kommunene til gode og vil være en investering som vil gi gevinst i mange år framover, i stedet for en kortsiktig økt engangsinntekt. 

 

Les hele IKT Norges høringsinnspill her

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap