Ny digitaliseringsstrategi: Klare mål og større langsiktighet

Høringsuttalelser, Nyheter | 30. november 2023

Bærekraft, Cybersikkerhet, digital grunnmur, Digitalisering, Kompetanse, Kunstig intelligens, Skatter og avgifter

IKT-Norge mener at hovedformålet med regjeringens nye digitaliseringsstrategi er en mer langsiktig og forutsigbar politikk som faktisk fører til et “taktskifte i digitaliseringen av Norge” jfr. regjeringsplattformen. Næringspolitikk, skattepolitikk, utdanningspolitikk, klima- og miljøpolitikk, tilsyn, etater og reguleringer må ha samme overordnede formål og gå i samme retning. 

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

I IKT-Norges høringsinnspill til regjeringens nye digitaliseringsstrategi understrekes det at strategien må ha som mål å maksimere mulighetene digitalisering og bruk av teknologi har for å løse de store utfordringene vi allerede står overfor, samtidig som vi håndterer både de nye utfordringer og mulighetene som ny teknologi og innovasjon fører med seg. 

Tydelig målbilde

Strategien må ha et tydelig målbilde, en klar oppfatning av hvilke gevinster som kan realiseres og vurdere dette opp mot ulemper og kostnader knyttet til innføring av ny teknologi. Riktig bruk av regulering, tilsyn og veiledning vil føre til både innovasjon, teknologiutvikling og økt digitalisering. Feil bruk vil føre til at prosjekter og teknologiutvikling stopper opp, skriver IKT-Norge i høringsinnspillet.

Riktig bruk av regulering, tilsyn og veiledning vil føre til både innovasjon, teknologiutvikling og økt digitalisering

Tettere og bedre samarbeid

IKT-Norge peker også på at strategien må også føre til et tettere, tillitsfullt og konstruktivt samarbeide på tvers av offentlig sektor, akademia og privat næringsliv. Utgangspunktet må være en erkjennelse av at fremtidens utfordringer løses best i et konstruktivt samarbeid der de beste løsningene stimuleres, uavhengig av om de i utgangspunktet ble unnfanget av det offentlige, akademia eller i næringslivet. I den nye geopolitiske situasjonen må vi søke nærmere sammen for å skape det samfunnet vi ønsker, basert på tillit og felles verdier.

Tydeliggjøring av roller og rollefordeling

IKT-Norge understreker også at strategien må tydeliggjøre hvilke roller ulike offentlige etater og virksomheter skal ha generelt, i gjennomføringen av strategien spesielt, og hvordan samspillet mellom disse kan forbedres. I dag opplever vi stadig oftere at det kommer direkte motstridende råd og tolkninger fra ulike offentlige etater, myndigheter og tilsyn, da fremst Digdir, Datatilsynet, Teknologirådet, Nkom og i noen grad DFØ. 

Spesielle områder som må omtales spesielt

En digitaliseringsstrategi kan potensielt bli svært omfattende og inneholde “alt og ingenting”. IKT-Norge anbefaler derfor regjeringen om å spesielt omtale noen områder og tydeliggjøre retning, tiltak og eventuelle reguleringer knyttet til disse fremfor å “si litt om alt”. 

IKT-Norge vil spesielt framheve digital infrastruktur/grunnmur, datasikkerhet, kunstig intelligens, digital kompetanse, grønn omstilling/twin transition og generell nærings- og skattepolitikk. 

Les hele IKT-Norges høringsinnspill 

Les også:

Stort engasjement under innspillsmøte om regjeringens digitaliseringsstrategi

IKT-Norge om digitaliseringsstrategien: – Vi bør legge oss tett på EU

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap