Lærlingekrav i offentlige anskaffelser

Høringsuttalelser, Nyheter | 8. desember 2023

Flere av IKT-Norges medlemmer vegrer seg mot å ansette lærlinger, fordi det offentlige ikke aksepterer anbud som inkluderer lærlinger. Derfor bør det innføres et krav i offentlige IT-anskaffelser om at tilbud som inkluderer lærlinger skal vurderes, mener IKT-Norge.

Det offentlige må akseptere anbud om inkluderer lærlinger, mener IKT-Norge. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Dette framkommer av IKT-Norges høringsuttalelse til regjeringens forslag til endring i forskrift om burk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Ikke riktig løsning

IKT-Norge anser det som avgjørende og essensielt å investere i IT-lærlinger for å møte det omfattende behovet for fagkompetanse som bransjen vår står overfor. Vi er støttende til tiltak som fremmer rekruttering av lærlinger i vår sektor. Imidlertid er vår oppfatning at det aktuelle forslaget ikke er den riktige løsningen, skriver IKT-Norge i høringssvaret.

Det sentrale forslaget fra departementets side er at det i offentlige kontrakter skal stilles krav om at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at minst ti prosent og alltid minst en person, av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten skal være en lærling. Plikten gjelder kun i bransjer hvor det er særlig behov for læreplasser.

Motvilje mot å ansette

IKT-Norge skriver at den rådende situasjonen er at flere av deres medlemmer føler seg tvunget til å redusere sitt engasjement eller er nødt til å avvikle sine lærlingeprogram. Dette skyldes i stor grad de økende kravene om høyere utdannelse som bachelor- eller mastergrader i offentlige anbudsprosesser. Flere medlemmer vegrer seg derfor mot å ansette lærlinger, fordi det offentlige ofte ikke aksepterer tilbud som inkluderer lærlinger.

Som et resultat, påpeker IKT-Norge i sitt høringssvar, står virksomheter som ønsker å sysselsette personer med fagutdanning og lærlinger overfor en betydelig utfordring: De kan ikke benytte disse i oppdrag som er fakturerbare. Dette utelukker dem fra anbudskonkurranser og vanskeliggjør ansettelser.

Alvorlig situasjon

IKT-Norge ser alvorlig på denne situasjonen, spesielt med tanke på de nye og oppdaterte fagene innen IT-utvikling og IT-drift, som har et betydelig potensial.

Derfor foreslår IKT-Norge at det bør være et krav i offentlige IT-anskaffelser å vurdere tilbud som inkluderer lærlinger, heller enn det nåværende forslaget om at minst ti prosent eller minst én person involvert i kontraktsarbeidet skal være lærling. – Offentlige instanser har her en mulighet til å lede an ved å tillate lærlinger i alle anbud, fremhever IKT-Norge, og dette vil sannsynligvis resultere i en mer positiv endring for IT-lærlinger enn det nåværende høringsforslaget.

Skjevhet i markedet

Det nåværende forslaget kan også, hvis det også skal gjelde for IT-utvikling og IT-driftsfag, lede til ytterligere utfordringer, inkludert en betydelig skjevhet i konkurransen i markedet, fremholder IKT-Norge, og: – Dette skyldes at en stor del av den norske IT-bransjen vil bli ekskludert, noe som kan føre til betydelige negative konsekvenser for industrien – i tillegg til et mindre mangfold av bedrifter som allerede leverer offentlige anbud.

Les hele IKT-Norges høringssvar

Les også: IKT-Norge: Ofte nei fra det offentlige til tilbud som inkluderer lærlinger hos anbud365.no

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap