IKT-Norge @ Oslo Innovation Week 2022

Nyheter | 20. september 2022

Digitalisering, EdTech, innovasjon, nordisk samarbeid

It’s time for Oslo Innovation Week 2022. OIW is a meeting place for startups, scaleups, researchers and investors. Both ICT-Norway and several our members participates in or is host/co-host in different events.

Oslo Innovation week går av stabelen 26.-29. september og bestå av mer en 60 ulike event som arrangeres av både norske og internasjonale inkubator-miljøer, investorer og startups. Hovedtaken bak OIW er å stimulere til nye løsninger som løser reelle utfordringer – nasjonalt og globalt – gjennom entreprenørskap, teknologi og innovasjon og ved å skape en møteplass hvor de gode ideene møter de rette investorene eller forskerne. 

Oslo Innovation Week takes place on 26-29. September. Over 60 different events hosted by both Norwegian and international incubators, investors and startups. The main aim behind OIW is to stimulate new solutions that solve real challenges – nationally and globally – through entrepreneurship, technology and innovation and by creating a meeting place where the good ideas meet the right investors or researchers.

–IKT-Norge har over lang tid bidratt til Oslo Innovation Week (OIW) med egne arrangement og i samarbeid med andre. Digitale løsninger og våre medlemmers løsninger er ofte helt sentrale i det som presenteres, sier Fredrik Syversen, direktør for strategi og forretningsutvikling i IKT-Norge. –OIW er også et naturlig sted for å oss være for å møte de nye gründerne som skal inn i vår næring og vise at IKT-Norge er et naturlig sted for dem å tilhøre, påpeker Syversen. 

–ICT-Norway has for a long time contributed to Oslo Innovation Week (OIW) with our own events and in collaboration with others. Digital solutions and our members’ solutions are often central to what is the core of OIW, says Fredrik Syversen, director of strategy and business development in ICT-Norway. –OIW is also a natural place for us to be in order to meet the new entrepreneurs who are going to enter our industry and to show them that ICT-Norway is a natural place for them to belong, says Syversen.

IKT-Norge arrangerer bl.a. et eget event sammen med Finlands ambassade, Business Finland og Brighteye Ventures om “Nordic co-operation in Ed-Tech” på Deichman Bjørvika, onsdag 28. september. –Finske og norske edtechløsninger er i verdensklasse når det gjelder å utvikle fremtidens læringsteknologi. I tillegg vet vi at den finske skolen scorer høyt på internasjonale tester. Sammen inviterer vi til debatt og mingling for å diskutere veien fram til global suksess i et finsk/norsk-samarbeid, sier Line Gaare Paulsen, direktør for kunnskap og kompetanse i IKT-Norge.

ICT-Norway are co-hosting a separate event together with the Embassy of Finland, Business Finland and Brighteye Ventures on «Nordic co-operation in Ed-Tech” at Deichman Bjørvika, Wednesday 28 September. –Finnish and Norwegian edtech solutions are world class when it comes to developing the learning technology of the future. In addition, we know that the Finnish school scores highly on international tests. Together we like to discuss the path to global success in a Finnish/Norwegian collaboration, says Line Gaare Paulsen, director of knowledge and competence in ICT-Norway.

 

Les mer om arrangementet og meld deg på her. Det er begrenset med plasser. 

Read more about the event and register here. Places are limited.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap