Intense diskusjoner og høy stemning da 8. mars ble feiret, kvelden før kvelden. En innholdsrik, faglig middag arrangert av IKT-Norge, Girl Tech og GoforIT.

Hvordan skape likestilling i den kunstige intelligensens tidsalder?
Foto: Gorm K. Gaare
Hvis kvinner deltar like mye som menn i teknologi-yrkene, får vi både dekket opp det store behovet for kompetanse, og vi får bedre tjenester sa Husby. Foto: Gorm K. Gaare

Det hele åpnet av IKT-Norges administrerende direktør Øyvind Husby som snakket om hvor akutt det er at flere kvinner gjør sitt inntog i teknologinæringen. – Bare sånn at kan vi få løst de store samfunnsutfordringene innen helse, klima og verdiskapning sa Husby.

GirlTechFest - Flere jenter må in i IT-bransjen!

Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i Care Norge, satte kunstig intelligens og kvinnehelse på dagsorden i sitt innlegg. I Norge, og i verden for øvrig, vet vi at mye medisinsk forskning ikke inkluderer kvinner. I en rapport som PA Consulting utarbeidet for CARE Norge, ses det nærmere på hvordan norsk helsevesen forholder seg til risikoen for såkalt «gender bias». Konklusjonen er, nedslående nok, at det er lite bevissthet rundt problemstillingen. Det gjelder både for utviklere som ble intervjuet, og hos innkjøpere i helsevesenet.

Foruroligende

– Det er foruroligende at man fant at selv om utstyr er CE-merket, og dermed godkjent for bruk på sykehus, er det ikke nødvendigvis testet for kjønnsbias. Når sykehus nå, forståelig nok, ivrer etter å ta i bruk kunstig intelligens (KI) raskest mulig, må dette med i betraktningen, sa Georgsen.

KI – trussel eller mulighet for bedre kvinnehelse?
Kaj-Martin Georgsen, Care Norge
Foto: Gorm K. Gaare

Generalsekretæren listet opp fire tiltak som vil være med på å begrense risiko for å trå feil:

  • Det trengs mer mangfold blant utviklere av kunstig intelligens.

  • Det er behov for forklarbarhet, sporbarhet og transparens i KI-løsningene.

  • Klinikere som tar i bruk KI-verktøy, må ha kunnskap om utfordringene knyttet til KI og kjønnsbias.

  • Bias-testing må være en selvsagt del av risikovurderingene som gjøres.

Djevelen ligger i dataene og hvorvidt de som jobber i helsesektoren får vite nok til at de kan ta høyde for dataenes iboende svakheter.

– Med god bias-testing kan KI bidra til å jevne ut eksisterende skjevheter som slår negativt ut for kvinnehelse. Enn så lenge vil det kreve svært årvåkne helsearbeidere som har kjønnsbrillene på, understreker Georgsen.

Optimister

CARE, som en global hjelpeorganisasjon som jobber for jenters og kvinners rettigheter og muligheter, er optimister for utviklingen av moderne helseteknologi. Det som utvikles i rike land i dag, kan bli brukt i fattige og sårbare land i morgen.

– Da er det avgjørende at KI ikke bidrar til å forsterke den diskrimineringen som allerede er i helsevesenet. Aller helst skal KI bidra til å løse de utfordringene, og da må samfunnet være obs på problemstillingene nå, når den eksplosive veksten er, avsluttet Kaj-Martin Georgsen.

Feiret kvinnedagen med faglig middag. Foto: Gorm K. Gaare

8. mars i teknologiens tegn

Hvordan kan vi skape likestilling i den kunstige intelligensens tidsalder? Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thons fortalte at samtidig som bruken av KI øker, viser undersøkelser at det er lav bevissthet og lite kompetanse om diskriminering i både offentlig og privat sektor.

Ombudet har derfor lansert en veileder om hvordan utviklerteam kan vurdere risiko for diskriminering i KI-systemer. Den skal hjelpe til med å avdekke og forebygge diskriminering i utvikling og bruk av kunstig intelligens.

Hvordan skape likestilling i den kunstige intelligensens tidsalder?
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud
Foto: Gorm K. Gaare

– Faren for diskriminering er blant de største risikoene når kunstig intelligens brukes til å ta avgjørelser om enkeltpersoner – for eksempel hvem som skal få trygdeytelser, helsehjelp eller kredittlån, understreket Thon.

Digital vold

Til sist ropte Bjørn Erik Thon et varsko om utbredelsen av digital vold på nett.
– Det er så himmelropende alvorlig når vi ser hvordan kvinner trakasseres på nett. Det er den stygge skyggesiden av teknologien, og vi kan ikke lenger lene oss på at «trakassering har alltid funnet sted, den har bare fått en annen plattform».

We need to fix the system- not the women!
Benja Stig Fagerland, SHEconomy
Foto: Gorm K. Gaare

Fiks systemet, ikke kvinnene

I en verden drevet av teknologi og kunstig intelligens, er sosial bærekraft og mangfold i tech-bransjen nøkkelen til en vellykket og fremtidsrettet utvikling.

– Det er ikke bare et spørsmål om et ideelt samfunn; det er en presserende nødvendighet å anerkjenne betydningen av å inkludere flere kvinner innenfor tech og AI. Dette er ikke bare et etisk imperativ; det er en strategisk investering i fremtidens suksess, var hovedbudskapet fra Benja, Stig Fagerland, ass. Professor og forfatter av SHEconomy.

Forskningen er klar, understreket Fagerland:

– Verdien av kvinner og mangfold i tech og AI er uomtvistelig. Flere kvinner i tech er derfor ikke bare et ønske; det er din, min og vår business. Tech-bransjen, som en katalysator for endring, må ta ledelsen i å forme en bærekraftig fremtid for oss alle. La oss sammen forme en fremtid hvor tech-bransjen reflekterer og inkluderer alle.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap