GoForIT: Bærekraft i IT-utdanningene

Nyheter | 23. april 2022

Bærekraft, Kompetanse

GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi, innovasjon i en bærekraftig retning.

Verden står overfor betydelige miljøutfordringer. Politikere i alle land er stort sett enige om dette, og at vi må gjøre vesentlige endringer for å få bukt med utfordringene. Både arbeidslivet og utdanningene famler med å forstå hvordan man kan satse strategisk på bærekraft.

Sosiale forhold, miljø og økonomi

Bærekraft innebærer at virksomhetens strategiske mål må basere seg på sosiale forhold, miljø og økonomi. Økonomisk bærekraft har hatt fokus over tid, og er godt representert i dagens utdanninger.

Dette aspektet må fortsatt få fokus. Vi trenger imidlertid uttalt og tydelig fokus på det sosiale, eller samfunnsmessige, og det miljømessige. I dag er det sosiale i noen grad inkludert i deler av IT-utdanningene, mens det miljømessige i liten grad er til stede. Dette må endres, og studiestedene bør gjøre bevisste valg i sammensetning av studieplaner.

Dette gir en «systemisk» utfordring. Med dette mener vi må endre flere sektorer som er avhengige av hverandre, men som styres fra forskjellig hold. Dersom bærekraft-innholdet i utdanningene er i utakt med hva arbeidslivet kan ta imot, vil det ta for lang tid. For at vi skal rekke å redde miljøet, må vi hurtig koordinere endringer i flere sektorer samtidig.

Riktig bruk av digitale teknologier for å oppnå FNs bærekraftsmål

Vi er overbevist om at riktig bruk av digitale teknologier er en forutsetning for å oppnå mange av FNs bærekraftsmål. IT-bransjen og dens kunder er allerede inne i mange «digitale transformasjoner» for å effektivisere driften og utvikle produktporteføljen.

I bredeste forstand kan de som jobber med dette ses på som endringsagenter som til daglig arbeider med å omstille virksomheter i offentlig og privat sektor. Her snakker vi om mange roller: Helt fra ledere, rådgivere, og programmerere, til folk som jobber med kundereiser, prosjektledelse og utforming av brukergrensesnitt – og mange fler. Mange av disse har hatt en IT-relatert utdanning.

En god start vil være å ha en bred faglig diskusjon om sammenhenger mellom digitalisering og bærekraft, slik at studieprogram kan videreutvikles og arbeidslivet får omstillingskompetanse der bærekraft er et tydelig element.

Nettopp derfor inviterer vi aktørene i arbeidslivet og akademia til diskusjon om innhold i studiene. Vi ønsker å bidra til å løfte Norge og verden over i en normaltilstand som er mer bærekraftig for fremtiden.

 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap