– Godt forslag fra regjeringen om unntak fra innleieforbud for rådgivere og konsulenter

Kommentarer og analyser, Nyheter | 12. oktober 2022

Arbeidskraft, Kompetanse

Regjeringens forslag om unntak fra forbudet om innleie av arbeidskraft for rådgivere og konsulenter er gode nyheter og en seier for IKT-Norge, mener Geir Olsen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i IKT-Norge. 

IKT-Norges direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Geir Olsen er fornøyd med regjeringens forslag om unntak for rådgivere og konsulenter.

I går sendte regjeringen forslag til forskriftsbestemmelse om unntak fra regelen om forbud mot innleie av arbeidskraft av midlertidig karakter. Det er etter IKT-Norges vurdering et godt forslag som vi anbefaler at regjeringen fastsetter slik som det er foreslått. 

Konkret går forslaget ut på at det fortsatt er tillatt med innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt. Med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde.

Godt begrunnet unntak

Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen i juni 2022 la fram forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak, jf. Prop. 131 L (2021–2022). I lovproposisjonen er det blant annet foreslått at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det ble imidlertid varslet at regjeringen i forskrift kunne gi et “snevert unntak” for tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse, men det var på ingen måte sikkert at et slikt ville bli fremmet. 

– IKT-Norges vurdering er at regjeringens forslag er godt. Det er heller ikke så snevert som det var grunn til å frykte. Dessuten er det svært godt begrunnet. Vi er også glade for at regjeringen foreslår at unntaket skal gjelde samtidig med at loven trer i kraft, sier Geir Olsen i IKT-Norge. 

IKT-Norges vurdering er at regjeringens forslag er godt. Det er heller ikke så snevert som det var grunn til å frykte.

IKT-Norge var svært undrende til det opprinnelige forslaget fra regjeringen og påpekte bl.a. at det var viktig at ikke loven ble iverksatt før et (mulig) unntak var avklart og at skadevirkningene av å ikke innføre et slikt unntak ville bli betydelige bl.a. knyttet til framdrift i ulike IT- og digitaliseringsprosjekter både i det offentlige og privat sektor.

Unntak gjelder for alle næringer/fagfelt

– IKT-Norge er også svært fornøyd med at regjeringen ikke har fastsatt noen definisjon knyttet til hvilke fagområder som skal unntas, men at unntaket blir generelt, påpeker Olsen. 

I høringsnotatet fra arbeids- og inkluderingsdepartementet listes det opp en del områder som åpenbart bør inngå som IKT-rådgivere, teknologiske rådgivere, bedriftsrådgivere, advokater, rådgivere innen revisjon og skatt, arkitekter m.m., men departementet slår prisverdig fast at “Som et utgangspunkt mener departementet at regelen ikke bør begrenses til å gjelde rådgivning innen visse bransjer eller fagfelt, men at regelen i teorien kan komme til anvendelse for rådgivning innen alle næringer/fagfelt.” 

Dagens praksis videreføres

Vi er også fornøyd med at regjeringen presiserer at “en del rådgivnings- eller konsulenttjenester er organisert i oppdragskontrakter som ikke innebærer innleie fra bemanningsforetak. En regel som foreslås her vil derfor ikke være relevant i de tilfeller kontrakten ikke innebærer innleie fra bemanningsforetak.”. I klartekst betyr dette at for de fleste av IKT-Norges medlemmer vil regjeringens forslag og presisering bety at dagens praksis kan videreføres mer eller mindre uendret, påpeker Olsen. 

– Vi i IKT-Norge har gitt regjeringen mye – og etter vårt syn berettiget – kritikk den siste tiden. Dette forslaget fortjener ros, både i faktisk innhold, men også fordi at regjeringen har lyttet til oss og andre som har påpekt at et generelt forbud ville få betydelig negative konsekvenser, avslutter Olsen. 

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap