Digitalt innspillsmøte med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Nyheter | 23. april 2020

innovasjon, offentlige data, Teknologi

I samarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartementet arrangerte IKT-Norge denne uken et digital innspillsmøte med distrikts- og digitaliseringsministeren.

Dette i forbindelse med stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon.

Data og datadeling kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, økt verdiskaping og innovasjon i næringslivet – gitt at rammebetingelsene er tilstede. Statsråden ga i møtet uttrykk for at stortingsmeldingen er svært viktig for hvordan Norge lykkes i den videre omstillingen.

13 av IKT-Norges medlemsbedrifter deltok på møtet.

Innspillene fra næringen viste at det offentlige bør ha særlig fokus på disse punktene for å utløse verdiene som ligger i data:

  • Sørge for deling og tilgjengeliggjøring av offentlige data.
  • Standardisering av data på ulike områder (helse, eiendom, transport, osv).
  • Det offentlige må være en aktiv bestiller og etterlyser av tjenester basert på data, dvs. man trenger et marked for å utvikle datadrevne tjenester.
  • Definere en klar rollefordeling mellom oppgavene til det offentlige og det private næringslivet. Det offentlige bør utvikle standarder og felles infrastruktur – næringslivet bør utvikle datadrevne tjenester.
  • Det må utvikles finansieringsmekanismer for å utløse datadrevet innovasjon og utvikling.
  • Regelverk må være under kontinuerlig revisjon og oppdateres etter teknologisk og markedsmessig utvikling.
  • Man må finne balansen mellom etikk og nytte.
  • Øke kompetansen i det offentlige om startups, og oppfordre til økt samarbeid.
  • Norske strategier og regelverk må sees i lys av hva som skjer i EU. Norge må sette høye ambisjoner for hvilken posisjon vi skal ta internasjonalt når det gjelder datadrevet innovasjon. Alt ligger til rette for at vi skal lykkes!

Dersom din bedrift har innspill til stortingsmeldingen, kan disse sendes til ingeborg@ikt-norge.no, eller direkte til postmottak@kmd.dep.no innen 30. april.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap