Klimafotavtrykk fra utrulling av fiber

Klimautslippene ved utrulling av fiber kan potensielt være store. Men gravedybde og teknikker som microtrench og fiberplog kan gi store kutt i klimautslippene, viser IKT-Norges rapport «Klimafotavtrykk fra utrulling av fiber»

Utrulling av fiber kan medføre betydelige klimagassutslipp. Asfaltering og nye fyllmasser som bidrar mest til klimafotavtrykket. Krav til dybde for grøften påvirker utslippene ved å endre volum som skal graves og gjenfylles, og størrelsen av overflaten som potensielt må reasfalteres.

Fiberplog og microtrench er to teknikker med mulighet til å gi store utslippsreduksjoner. Dette er delvis fordi inngrepet er mindre, og delvis fordi det er ingen eller lite behov for nye fyllmasser og asfaltering.

IKT-Norges rapport «Klimafotavtrykk fra utrulling av fiber» viser at utslipp fra transport og maskiner er relativt begrenset, og at overgang til lav- eller nullutslippsteknologier (f.eks. biodrivstoff, elektrisitet) kan bidra til noe, men likevel begrensede utslippsreduksjoner.

Det er ved bruk av materialer at de største utslippsreduksjoner kan oppnås, ved redusert bruk av asfalt, mulighet for gjenbruk av gravemasser, og ved å redusere størrelsen på grøften.

 

 

Det er viktig å understreke at lokale forhold setter premisser for hva slags teknikk og spesifikke krav som benyttes for fiberutrulling, og det vil ikke alltid være teknisk mulig eller ønskelig å foretrekke for eksempel fiberplog eller microtrench framfor en konvensjonell grøft.

Når det er sagt er det viktig å utforske mulighetsrommet i prosjekteringsfasen for å bruke den teknikken som får jobben gjort med minst mulig klimagassutslipp. IKT-Norges analyse viser at mulighetsrommet er stort. Det samme er gevinsten av å velge en klimavennlig løsning.

Fakta og hovedfunn fra rapporten:

  • Asfaltering og nye fyllmasser bidrar mest til klimafotavtrykk/utslipp
  • Krav til grøftedybde påvirker utslippene ved å endre volum som skal graves og gjenfylles, og størrelsen av overflaten som eventuelt må reasfalteres
  • Fiberplog og microtrench er to teknikker som kan gi betydelige utslippsreduksjoner i forhold til tradisjonell graving, fyllmasse og reasfaltering
  • Utslipp fra transport og maskinbruk er relativt begrenset
  • Volum knyttet til materialbruk gir de største utslippsreduksjoner. Redusert bruk av asfalt, gjenbruk av gravemasse og redusert størrelse på grøft som graves kan gi store klimagevinster.
  • Lokal forhold setter premisser for hvilken teknikk og spesifikke krav som benyttes for fiberutrulling.

 

Last ned og les hele rapporten her.