AV-norm

Markedet for AV-løsninger er preget av stor bredde av tjenester og leverandører. AV-bransjen ønsker å gjøre det lettere for kunder å orientere seg i markedet.

 

Endringer i lovverk, teknologi og metoder skjer hyppig. Denne normen krever at medlemmene til enhver tid holder seg oppdatert og i samsvar med kravene.

Om normen

AV-normen er en leverandør-, teknologi- og tjenestenøytral bransjenorm, etablert av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Normen stiller krav til leverandører, produsenter, distributører, importører og rådgivende selskap av AV-løsninger i B2B-markedet. Den skal regulere salg, prosjektering, installasjon, overlevering, drift og andre tjenester i forbindelse med AV-løsninger. Normen skal trygge leveransen mot kunder og heve standarden for AV-bransjen.

AV-normen er ment å være en lavterskel-tilnærming for å ved hjelp av lett verifiserbare parametere identifisere leverandører som har tilstrekkelig kompetanse, og tilfredsstiller et viktig sett av minimumskrav i forbindelse med levering av AV-løsninger. Normen skal være:

 • For sluttbrukere
 • For ikke-teknikere
 • For innkjøpere
 • For beslutningstakere
 • Teknologinøytral
 • Leverandørnøytral
 • En sikkerhet for at leverandøren holder et nødvendig minimumsnivå

Kunder som ønsker å anskaffe AV-løsninger skal kunne fokusere på egne behov i henhold til funksjonalitet, egenskaper og kvaliteter ved løsningene uten å trenge egen kompetanse til å analysere om og hvordan løsningene fungerer i tråd med relevant norsk regulering og beste praksis for AV. Tilsvarende gjelder for sluttbrukere som ønsker å ta i bruk AV-løsninger. Leverandørene (se nederst) forplikter seg til følgende:

Generelle krav til bedrifter som følger normen

Normens medlemmer skal:

 1. Ha en navngitt ansvarlig for følgende områder: Personvern, sikkerhet, dokumentasjon, kvalitet, HMS, AV-normen og opplæring.
 2. Samsvare med norske lover og regler
 3. Selskapets personell skal ha en ansettelsesavtale og signere taushetserklæring
 4. Ha et dokumentert kvalitetssikringssystem
 5. Ha en dokumentert HMS-policy
 6. Ha en dokumentert policy for samfunnsansvar (CSR)
 7. Ha en dokumentert miljøpolicy
 8. Være medlem av en godkjent returordning
 9. Oppgi geografisk primærdekningsområde
 10. Kunne dokumentere kompetanse innen områdene de leverer løsninger på
 11. Til enhver tid ha gyldig AVIXA CTS-sertifisering for minst 10% av selskapets ansatte eller teknisk personell 
 12. Bedrifter som følger normen bør, der det er mulig, ha en lærlingeordning.

Leverandørens generelle leveringsforpliktelser

 1. Leverandøren skal levere iht. en dokumentert prosess for salg, design/prosjektering, installasjon, testing og overlevering av løsninger.
 2. Leverandøren skal samsvare med alle krav til sikkerhet inkludert krav til informasjonssikkerhet og behandling av persondata. Leverandøren skal proaktivt avtale forhold rundt sikkerhet med kunden.
 3. Alle tilbud skal knyttes til et sett leveringsbetingelser. Det kan være leverandøren sine betingelser, kunden sine betingelser eller andre eksterne betingelser slik som f.eks. Statens standardavtaler eller IKT-Norge sine avtaler.
 4. Bedrifter som følger normen skal tilby kunden en service- og eller driftsavtale.
 5. Ved overlevering skal leverandøren dokumentere overleveringen i henhold til «sjekkliste for overlevering av prosjekter» eller tilsvarende.

Markedsføring og bruk av logo for AV-norm

Kun selskap som er godkjent etter normen i henhold til betingelsene kan bruke logoen for AV-Norm.