Attack 2023: Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

10.10.23

Tidspunkt:

10. oktober 2023

Arrangør:

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi

Sted:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 21

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi arrangerer den 10. oktober 2023 årets viktigste cyber security konferanse «Attack» på Oslo Kongressenter.

Den nye geopolitiske situasjonen har akselerert både utviklingen og trusselbildet. Sikring av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur er en høyaktuell problemstilling.

Senest 10. november 2022 godkjente EU- parlamentet NIS 2-direktivet. Målet er å oppnå økt felles motstandskraft mot cyberrelaterte trusler. Dette vil også få betydning for Norge og norske forhold.

Digitale angrep på kritisk infrastruktur omfatter blant annet ekom/digital-infrastruktur, infrastruktur for elektrisitet/gass/petroleum, transport (lufttransport, jernbane, veitransport, skipsfart), vannforsyning, bank/finanssektoren og transport og forsyning av medisin og mat truer samfunnets funksjoner og krever både nasjonale tiltak og et effektivt samarbeid over landegrensene for å beskyttes.

Spørsmål og problemstillinger vi ønsker å belyse på konferansen er bl.a.

  • Hva er det reelle trusselbilde nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvem angriper og hva ligger bak angrepene. Politiske eller økonomiske motiver?
  • Er Norge som nasjon rustet til å møte de nye utfordringene, eller trenger vi nye verktøy?
  • Er det mulig å kombinere økt sikkerhet med spørsmål som personvern, åpenhet og konkurranse fra private leverandører på like vilkår
  • Hvem har det politiske ansvaret, og er beslutningstakerne reelt opptatt av, og oppdatert på, de. nye utfordringene.
  • Fungerer samarbeidet på tvers av departement, etater og forvaltningsnivå, eller er det på tide å rive skott og tenke nytt?
  • Hvordan ser utfordringene og cybersikkerhetsarbeidet ut i de ulike sektorene. Hva kan ulike sektorer lære av hverandre?
  • Hva er best practice og hvordan implementerer vi den der hvor det ikke fungerer?
  • Økt sikkerhet koster penger, men gir ikke nødvendigvis økonomisk gevinst for enkeltselskaper. Hvem skal betale for behovet for økte nasjonal sikkerhet?

Detaljert program kommer snart

08:45-08:55

Velkommen: Tor Nondal, Teknisk Ukeblad og Geir Olsen, IKT Norge

08:55-09:00

Intro for dagen ved konferansier Siri Lill Mannes

09:00-09:15

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Har Norge kontroll? Emilie Enger Mehl, Justis- og beredskapsminister

09.15 – 09.45

Det digitale trusselbildet mot Norge. Oktober 2023. Beate Gangås, Sjef PST / Nils Andreas Stensønes, Sjef Etterretningstjenesten / Sofie Nystrøm, Sjef NSM

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

09.45 – 10.15

Et endret geopolitisk verdensbilde Karsten Friis, seniorforsker i NUPI / Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon på Forsvarets Høgskole

“Cyberangrep fra nasjonstater og primært Russland. Hva er russerne ute etter? Hva er rasjonalet?”

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

10.15 – 10.30

En mer usikker verden. Hva er de store driverne? Marianne Aas og Hans Christian Pretorius, partnere i KPMG

10.30 – 10.45

TBA. Ole Tom Seierstad, Microsoft

10.45 – 11.10

Pause med forfriskninger

11:10-11:25

Hvor forberedt er offentlige myndigheter og etater? Olav Lysne, direktør for SimulaMet

11.25-11.55

Olje, gass, elektrisitetsnett og fiberkabler. Hvor forberedt er vi? Hvor kommer angrepet og hvem har ansvaret for sikkerheten?

Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge / John Markus Lervik, Founder, Chief Strategy & Development Officer i Cognite AS / Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE / Telenor (tba)

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

11.55-12:30

Hydro-angrepet. Slik ble de ansvarlige avslørt. Olav Skard, leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3) / Halvor Molland, Senior Vice President Communication & Public Affairs i Norsk Hydro

12.30-13.30

Lunsj

13:30-13:45

Kinesisk statskapitalisme. En sikkerhetstrussel? Kristin Waage og Petter Y. Lindgren, forskere i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Europas rolle i konflikten mellom USA og Kina. Blir vi tvunget til å velge mellom amerikanske plattformselskaper eller kinesisk leverandørindustri, eller kan vi lage vårt eget marked og hvor sikkert blir det?

13.45-14.15

Har kinesiske (tech)selskaper en framtid i Norge?

Kenneth Fredriksen, SVP Europe Region at Huawei Technologies Corp. Ltd. / Maria Ervik Løvold, konserndirektør i Technology & Services i DNB / Haakon Bryhni, leder for Centre for Resilient Networks and Applications ved SimulaMet

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

14.15 – 14.45

Er Norge et passivt gissel for USAs Kinasyn og hva betyr det om vi skal gjøre oss mindre avhengig, økonomisk og teknologisk? Guri Melby, partileder og andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen (V)

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

14.45-15.0

Pause med forfriskninger

15:00-15:15

Med en spent sikkerhetspolitisk situasjon og en ny generasjon AI, hvordan ser SINTEF veien fremover? Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

15:15-15:30

Agenten på innsiden Shaun Reardon, Head of Section Industrial Systems i DNV Cyber Security

I mars for fem år siden ble en ansatt i Det Norske Veritas rekruttert som agent av russisk etterretning etter å ha holdt foredrag under Subsea Valley Conference. Hvordan sikre seg mot cyberoperasjoner fra innsiden?

15.30-16.00

tba

Innledere og bidragsytere:

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister

Emilie Enger Mehl (Sp) ble justis- og beredskapsminister 14. oktober 2021. Fra 2017 til 2021 satt hun på Stortinget for Hedmark. Der var hun medlem i justiskomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen. Enger Mehl tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017 og var advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden før hun ble valgt inn på Stortinget.

Beate Gangsås

Sjef, PST

Beate Gangås avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1991. I perioden 1993-2001 var Gangås politiadvokat i Oslo politidistrikt. I 2001-2006 ledet hun seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet. I tidsrommet april-desember 2005 var hun konstituert som assisterende politidirektør. Fra 2006 til 2010 var Gangås likestillings- og diskrimineringsombud. Hun ble utnevnt til politimester i Østfold politidistrikt i 2010 og var i stillingen frem til 2014. Gangås ledet avdeling for etterforskning og påtale i Politiets sikkerhetstjeneste fra 2014 til juni 2019, da hun ble utnevnt til politimester i Oslo. I oktober 2022 ble Gangås utnevnt til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste og hun tiltrådte stillingen 1. desember.

Sofie Nystrøm

Direktør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sofie Nystrøm er direktør i i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er utdannet Master of Science i 2002 ved Purdue University i USA. Hun jobbet som prosjektleder og forsker i Senter for informasjonssikring fra 2002 til 2004. Fra 2004 var hun ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sjef for NorCERT. Fra 2006 jobbet hun i Symantec som direktør for informasjonssikkerhetstjenester. Fra 2008 var hun Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 var hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.

Nils Andreas Stensønes

Sjef, e-tjenesten

Nils Andreas Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten. Han tiltrådte 3. november 2020.

Stensønes startet sin forsvarskarriere i 1983 og har operative bakgrunn for MTB og fregatt. Foruten flere lederstillinger i Sjøforsvaret, har han også tjenestegjort i Forsvarets logistikkorganisasjon som prosjektleder, og ved Fellesoperativt hovedkvarter som sjef operasjoner. Han kom fra stillingen som Sjef Sjøforsvaret.

Karsten Friis

Seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

Karsten Friis er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Polit fra Universitetet i Oslo og en MSc fra London School of Economics. Friis var politisk rådgiver for OSSE-sendelaget i Serbia fra 2004 til 2007, og før dette jobbet han for i OSSE i Montenegro i 2001 og i Kosovo i 1999. Friis var også en del av EUs spesialutsending Miroslav Lajcaks team for folkeavstemning om uavhengighet i Montenegro i 2006. I tillegg har Friis jobbet i Forsvaret og tjenestegjort for NATO/KFOR i Kosovo.

Friis’ ekspertiseområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militæroperasjoner, sivil-militære forhold, nordisk sikkerhet, cybersikkerhet og Vest-Balkan.

Geir Hågen Karlsen

Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets Høgskole

Olav Lysne

Direktør SimulaMet

Olav Lysne er direktør for Simula Metropolitan og professor ved OsloMet. Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer. Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen. Han er også forfatter av boken «The Huawei and Snowden Questions» som tar for seg det teknologiske grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt man bør frykte kinesiske leverandører til kritisk elektronisk infrastruktur. Han sitter nå i EOS-utvalget som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør

Kjetil Lund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Før han ble direktør i NVE, så var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, etterfulgt av en periode som direktør i Statkraft med ansvar for klimaspørsmål og strategi. Lund var statssekretær i Finansdepartementet i perioden 2009 til 2013, og har i tillegg lang erfaring fra embetsverket ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet.

John Markus Lervik

Founder, Chief Strategy & Development Officer, Cognite AS

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Øyvind Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i telekombransjen i over 20 år.

Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter og start-ups med både finansielle og industrielle eiere.

Husby har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Kabel Norge, styreleder i Virke IKT og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi.

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Olav Skard er leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3). Skard begynte i Kripos i 2018. Han kom fra stillingen som avdelingssjef i Etterretningstjenesten. Der var han også sjef for etterretningsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter. Han har tidligere bl.a. jobbet som norsk styrkesjef i Nord-Afghanistan, vært sjef ved Etterretningsbataljonen i Hæren og seksjonssjef ved Etterretningstjenesten.

Utdanning: Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Offisersutdanning ved Krigsskolen, Stabs- og mastergradsstudiet ved Forsvarets Stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Halvor Molland

Senior Vice President Communication & Public Affairs, Norsk Hydro

Kristin Waage

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Kristin Waage er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har utdanning fra NHH (siviløkonom) og UiO (internasjonale studier). Waage forsker på forsvarsøkonomi, effektivisering, kunstig intelligens, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.

Petter Y. Lindgren

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Petter Y. Lindgren er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har bakgrunn fra SSB, konsulentbransjen og Kystverket. Lindgren forsker på personelløkonomi, forsvarsøkonomi, ulikhet og fattigdom, sikkerhetspolitikk i Øst-Asia, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.

Maria Ervik Løvold

Group Executive Vice President Technology and Services, DNB

Maria Ervik Løvold er konserndirektør i Technology & Services i DNB med ansvar for felles IT- og banktjenester i konsernet i tillegg til sikkerhet, anti hvitvasking og eiendomstjenester. Maria er kjent for sin energiske og direkte lederstil, brenner for å få det beste ut av menneskene i teamet sitt og er sterkt opptatt av mangfold. Maria er styremedlem i IKT Norge og har tidligere vært styremedlem i Norsk Gjeldsinformasjon AS og DNB Eiendom AS. Hun er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som advokat i finansbransjen.

Kenneth Fredriksen

SVP, Europe Region, Huawei Technologies Corp. Ltd.

enneth Fredriksen joined Huawei Technologies Ltd in the beginning of 2012. Since then he has been part of the executive leadership team for the CEE and Nordic Region, now Europe Region.

He is currently holding the position as the regional Senior Vice President, with overall regional responsibilities of the Nordic and Baltic countries in addition to overseeing a number of corporate initiatives across the European region. In addition, he is a member of the Huawei Subsidiary Board of Directors.

From 2020-2022 he was the Executive Vice President of CEE & Nordic Region. During the years 2016-2020 he held the position as the CEO of Huawei Technology Sweden AB covering Huawei’s operations in Sweden and Iceland.

Prior to this he was the Chief Operating Officer of the CEE & Nordic region. In this position Fredriksen was responsible for the Regional Sales, Business Development and Customer Relationship Management and Strategy execution across Huawei’s 3 Business Groups (Carrier, Enterprise and Consumer), in addition to overall regional HQ responsibility for Cyber Security-, Information Security-, and Public Relation and Affairs management. During 2013-2015 he was responsible of the organizational transformation when Huawei established individual Rep offices for each country in the Nordic and the Baltics.

Kenneth Fredriksen has more than 22 years global telecom industry experience. Prior to joining Huawei, he held several director and management positions within other multinational companies among others Siemens AG.

Kenneth Fredriksen graduated from University of Birmingham in the UK in 2000.

Haakon Bryhni

Dr. ingeniør, professor, investor, gründer, SimulaMet

Haakon Bryhni er Research Professor og leder for Center for Resilient Networks and Applications ved SimulaMet og er spesielt interessert i 5G, edge computing og sanntids kommunikasjon med fokus på pålitelighet og sikkerhet. Bryhni har bakgrunn fra NTNU, UiO, FFI, Sintef og Regnesentralen, Apple research og Simula, og har erfaring med teknologiutvikling gjennom etablering av over 20 IKT-bedrifter som har satset internasjonalt, med spesiell fokus på sensorteknologier (f.eks. Elliptic Labs, Squarehead Technology, Kontur.tech, ODI, Frontsight, Aivero), videokonferanse-teknologi (mns.vc) og kommunikasjon og drift av store datasenter (TransPacket, Fabriscale, Troll Housing, Tydal DC).

Guri Melby

Leder i Venstre, tidligere kunnskapsminister og stortingsrepresentant for Oslo

Guri Melby er en norsk politiker (V). Hun ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2021. Hun var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering fra 13. mars 2020 til 14. oktober 2021. Melby har siden 26. september 2020 vært leder av Venstre.

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF

Shaun Reardon

Head of Section Industrial Systems i DNV Cyber Security

Shaun Reardon er Head of Section Industrial Systems hos DNV Cyber Security. I over 26 år jobbet han som detective officer i Scotland Yard. Han spesialiserte seg på cybersikkerhet og jobbet med anti terror, internasjonal organisert kriminalitet og mere.

Han har jobbet med en rekke sektorer som bl.a inkludert fornybar energi, maritim, produksjon, underholdning og olje og gass.

Siri Lill Mannes

Konferansier

Siri Lill Mannes har 20 års erfaring fra tv. Hun begynte som utenriksreporter og dekket en rekke store saker før hun ble anker for TV2 Nyhetenes hovedsendinger. Siri Lill har ledet over hundre konferanser fysisk og digitalt, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arrangører:

Partnere:

Premium sponsorer: