Attack 2023: Digitale trusler mot kritisk infrastruktur

10.10.23

Tidspunkt:

10. oktober 2023

Arrangør:

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi

Sted:

Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngs gate 21

IKT-Norge, Teknisk Ukeblad og Digi arrangerer den 10. oktober 2023 årets viktigste cyber security konferanse «Attack» på Oslo Kongressenter.

Den nye geopolitiske situasjonen har akselerert både utviklingen og trusselbildet. Sikring av skjermingsverdige objekter og kritisk infrastruktur er en høyaktuell problemstilling.

Senest 10. november 2022 godkjente EU- parlamentet NIS 2-direktivet. Målet er å oppnå økt felles motstandskraft mot cyberrelaterte trusler. Dette vil også få betydning for Norge og norske forhold.

Digitale angrep på kritisk infrastruktur omfatter blant annet ekom/digital-infrastruktur, infrastruktur for elektrisitet/gass/petroleum, transport (lufttransport, jernbane, veitransport, skipsfart), vannforsyning, bank/finanssektoren og transport og forsyning av medisin og mat truer samfunnets funksjoner og krever både nasjonale tiltak og et effektivt samarbeid over landegrensene for å beskyttes.

Spørsmål og problemstillinger vi ønsker å belyse på konferansen er bl.a.

  • Hva er det reelle trusselbilde nasjonalt og internasjonalt?
  • Hvem angriper og hva ligger bak angrepene. Politiske eller økonomiske motiver?
  • Er Norge som nasjon rustet til å møte de nye utfordringene, eller trenger vi nye verktøy?
  • Er det mulig å kombinere økt sikkerhet med spørsmål som personvern, åpenhet og konkurranse fra private leverandører på like vilkår
  • Hvem har det politiske ansvaret, og er beslutningstakerne reelt opptatt av, og oppdatert på, de. nye utfordringene.
  • Fungerer samarbeidet på tvers av departement, etater og forvaltningsnivå, eller er det på tide å rive skott og tenke nytt?
  • Hvordan ser utfordringene og cybersikkerhetsarbeidet ut i de ulike sektorene. Hva kan ulike sektorer lære av hverandre?
  • Hva er best practice og hvordan implementerer vi den der hvor det ikke fungerer?
  • Økt sikkerhet koster penger, men gir ikke nødvendigvis økonomisk gevinst for enkeltselskaper. Hvem skal betale for behovet for økte nasjonal sikkerhet?

Detaljert program kommer snart

08:45-08:55

Velkommen: Tor Nondal, Teknisk Ukeblad og Geir Olsen, IKT Norge

08:55-09:00

Intro for dagen ved konferansier Siri Lill Mannes

09:00-09:15

Digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Har Norge kontroll? Emilie Enger Mehl, Justis- og beredskapsminister

Kritisk infrastruktur er langt mer utsatt for hackerangrep enn tidligere. En sommer der de digitale angrepene mot norske bedrifter og institusjoner har økt i omfang og hvor 12 av regjeringens egne departement er angrepet, tyder på at Norge kanskje ikke har kontroll. Og vet de egentlig hvem som står bak? Hør justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls versjon på Attack.

09.15 – 09.45

Det digitale trusselbildet mot Norge. Oktober 2023. Beate Gangås, Sjef PST / Lars Nordrum, Assisterende sjef Etterretningstjenesten / Sofie Nystrøm, Sjef NSM

NSM la ikke fingrene imellom i sitt sikkerhetsfaglige råd tidligere i år: Myndighetene har mangelfull situasjonsforståelse, virksomheter har ikke tilstrekkelig tilgang til trussel- og sikkerhetsinformasjon, uønskede hendelser rapporteres ikke og digital sikkerhet har vært “valgfag”.

Hvordan er status per oktober 2023. Er vi under et digitalt angrep. Har de digitale truslene økt og hvem angriper oss? Er det økonomiske eller geopolitiske interesser som står bak? Er vi bedre rustet og klarer vi å stå mot? Vil myndighetene lytte til faglige råd?

Og har vi egentlig noen mulighet til å ta igjen Kinas forsprang innen teknologi, strategiske oppkjøp, eierskap, forsyningslinjer, forskning og utvikling?

Ikke gå glipp av en rykende fersk oppdatering fra (de operativt ansvarlige i) PST, NSM og Etterretningstjenesten på Attack.

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

09.45 – 10.15

Et endret geopolitisk verdensbilde Karsten Friis, seniorforsker i NUPI / Geir Hågen Karlsen, Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon på Forsvarets Høgskole


Russlands invasjonskrig i Ukraina, Sverige og Finlands inntog i Nato, Kinas langsiktige geopolitiske ambisjoner er på vei til å endre hele det geopolitiske verdensbildet slik vi kjenner det. Demokratiske prosesser og valg er under påvirkning gjennom bruk av ny teknologi i statlig regi.

Hvilke konsekvenser har det for Norge og norsk alliansebygging på kort og lang sikt?

Hvilke internasjonale konvensjoner og avtaler har vi som kan hindre en digital angrepskrig?

Hvilket forsprang har Kina og Russland innen teknologi, strategiske oppkjøp, eierskap, forsyningslinjer, forskning og utvikling, og kan Norge og Vesten ta det igjen?

Svarene får du fra to av Norges fremste eksperter Karsten Friis (NUPI) og Geir Hågen Karlsen (Forsvarets Høgskole) på Attack.

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

10.15 – 10.30

En mer usikker verden. Hva er de store driverne? Marianne Aas og Hans Christian Pretorius, partnere i KPMG

Med et mer ustabilt geopolitisk bilde blir sikkerhet og beredskap stadig viktigere for både myndigheter og næringsliv. Hva er de store drivene og hvordan vil de påvirke Norge? Hvordan kan det offentlige og næringslivet sammen øke motstandsevnen?

10.30 – 10.45

Hva har vi lært fra situasjonen i Ukraina. Ole Tom Seierstad, National Security Officer i Microsoft Norge

I løpet av det siste årene har cyberangrep rettet mot kritisk infrastruktur gått fra 20% av alle nasjonalstatsangrep til 40% ifølge Microsoft sine undersøkelse. Denne økningen skyldtes i stor grad Russlands mål om å skade ukrainsk infrastruktur, og aggressiv spionasje rettet mot Ukrainas allierte. Russland akselererte også sine forsøk på å kompromittere IT-firmaer for å forstyrre eller få etterretning fra disse virksomhetenes offentlige kunder i NATOs medlemsland.

10.45 – 11.10

Pause med forfriskninger

11:10-11:30

Hvor forberedt er offentlige myndigheter og etater? Olav Lysne, direktør for SimulaMet

Riksrevisjonen har “slaktet” alt fra Utenriksdepartementet, NVE, Politiet, Helsesektoren, Forsvaret, og Justis- og beredskapsdepartementet når det gjelder digital beredskap. NSM karakteriserer arbeidet med digital sikkerhet som “valgfag”. Stortinget ble hacket av både Kina og Russland.

Rapport etter rapport sier det samme: Offentlige myndigheter og etater er i beste fall bakpå når det gjelder digital beredskap. Hvor dårlig står det egentlig til, og hvor bra kan det bli? Hvem svikter og hvor ligger egentlig det overordnede ansvaret?

Norges fremste ekspert på digital sårbarhet hos offentlige myndigheter og etater, Olav Lysne, gir svaret på Attack.

11.30-12.00

Olje, gass, elektrisitetsnett og fiberkabler. Hvor forberedt er vi? Hvor kommer angrepet og hvem har ansvaret for sikkerheten? Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge / John Markus Lervik, Founder, Chief Strategy & Development Officer i Cognite AS / Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE /Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge

Kritisk infrastruktur er langt mer utsatt for hackerangrep enn tidligere og et viktig mål i en digital krigføring. Angrepene kommer med bakgrunn i både økonomiske interesser og geopolitiske. Fra nasjoner, kriminelle nettverk og enkeltpersoner.

Men hvem har ansvaret for å sikre mobilnett, fiberkabler, strømnett, olje- og gass-anlegg, transport og betalingssystemer? Er det regjeringen, er det offentlige etater eller er det eierne av infrastrukturen? Det er det få, om noen entydige svar på så langt?

Men lederne for Telenor, NVE, IKT-Norge og Cognite vil gi sine svar på Attack. Gå ikke glipp av det.

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

12:00-12:30

Hydro-angrepet. Slik ble de ansvarlige avslørt. Olav Skard, leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3) / Torstein Gimnes Are, Chief Information Security Officer i Norsk Hydro

Hydro ble i mars 2019 utsatt for et omfattende dataangrep som påvirket driften til flere av selskapets forretningsområder gjennom et såkalt løsepengevirus-angrep. Selskapet betalte ikke løsepengene, men angrepet kostet likevel Hydro 800 millioner kroner.

Samtidig klarte Kripos/Politiets cyberkrimsenter (NC3), i samarbeid med politiet i en rekke andre land, å avsløre det kriminelle nettverket som stod bak angrepet. Dette har stoppet flere angrep mot norske selskaper og personer.

Men hvordan oppleves det å være under et digitalt angrep, hvilke vurderinger gjøres underveis og hvilke langsiktige konsekvenser får det?

Og hvordan jobber politiet med å både forebygge og avsløre dem som står bak, både i Hydros konkrete sak, men også i andre og mindre kjente saker?

Vi gir deg et eksklusivt innblikk i arbeidsmetoder og kriseberedskap fra lederen av Politiets cyberkrimsenter, Olav Skard og Torstein Gimnes Are, Chief Information Security Officer i Norsk Hydro på Attack.

12.30-13.30

Lunsj

13:30-13:45

Kinesisk statskapitalisme. En sikkerhetstrussel? Kristin Waage og Petter Y. Lindgren, forskere i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Finansiert av den kinesiske stat driver kinesiske selskaper en aktiv og strategisk innkjøpspolitikk av foretak, infrastruktur og eiendom i andre land. Det skjer også i Norge og utviklingen har eskalert de siste årene. Nær 100 mrd. kroner er investert i Norge fra kinesiske eiere det siste 10-året.

Er det en naturlig del av globaliseringen og jakten på risikovillig kapital, eller er det en reell sikkerhetstrussel? Og hvilke konsekvenser vil det i så fall få for Norge og norske bedrifter med kinesisk eierskap?

På Attack får du svarene fra Kristin Waage og Petter Y. Lindgren, forskere i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

13.45-14.10

Har kinesiske (tech)selskaper en framtid i Norge? Kenneth Fredriksen, SVP Europe Region at Huawei Technologies Corp. Ltd. / Elisabet Haugsbø, president i Tekna / Haakon Bryhni, leder for Centre for Resilient Networks and Applications ved SimulaMet

Huawei utestenges fra 5G-nettet i flere land, stadig flere bedrifter og institusjoner forbyr ansatte til å bruke TikTok på jobbtelefoner. Den kinesiske sikkerhetsloven pålegger kinesiske bedrifter å dele data som er samlet inn i andre land.

Samtidig omgir vi oss av biler og teknologi som helt eller delvis er produsert i Kina eller inneholder deler produsert i Kina. Og basestasjonene i mobilnettet leveres fortsatt fra Huawei …

På Attack stiller vi spørsmålet om kinesiske tech-selskaper og -produkter har en framtid i Norge eller om de faktisk utgjør en reell trussel. Og hvilke konsekvenser har i så fall det siste for teknologiutvikling i Norge og Europa? Svarene kommer både fra kinesiske selskap (Huawei) og forskerhold.

Panelsamtale ledet av Siri Lill Mannes

14.10 – 14.35

Er Norge et passivt gissel for USAs Kinasyn og hva betyr det om vi skal gjøre oss mindre avhengig, økonomisk og teknologisk? Guri Melby, partileder og andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen (V) / Hårek Elvenes, stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen (H) / Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant og medlem av utenriks- og forsvarskomiteen (Frp) / Andreas Motzfeldt Kravik, statssekretær i utenriksdepartementet (Ap)

Tidligere statsminister og nåværende NATO-sjef Jens Stoltenberg advarer norske politikere mot Kina. Kina er et land som ikke deler våre verdier, som truer naboer og som boikotter land som ikke gjør som Kina vil. Kinas økende økonomiske, politiske og militære makt er en reell trussel, ifølge Stoltenberg.

Samtidig har det store økonomiske og teknologiske konsekvenser av å bryte med Kina. Tør og vil norske politikere endre kursen? Er vi et passivt gissel for USAs Kinasyn og hva betyr det for norsk økonomi og norske teknologiselskap om vi endrer kurs?

På Attack-konferansen møtes regjering og opposisjonspartier for å diskutere Norges forhold til Kina. Vi lover høy temperatur!

14.35-15.00

Pause med forfriskninger

15:00-15:15

Med en spent sikkerhetspolitisk situasjon og en ny generasjon AI, hvordan ser SINTEF veien fremover? Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF

Dagens trusselbilde krever at vi jobber annerledes med sikkerhet og beredskap for kritisk infrastruktur. Vi må lykkes med både risikoerkjennelse, gjennomføring og ledelse, og nøkkelen ligger i å kombinere bransjekunnskap med muliggjørende teknologi og menneskelige faktorer. Ny teknologi, som kunstig intelligens, kan både destabilisere demokratiet og være en del av løsningen som gjør oss mer motstandsdyktige. Hør Alexandra Bech Gjørvs vurderinger på Attack.

15:15-15:30

Agenten på innsiden Shaun Reardon, Head of Section Industrial Systems i DNV Cyber Security

Hva skjer når angrepene kommer innenfra? Når ansatte er rekruttert eller truet til å undergrave egen arbeidsgiver. Hvordan rekrutteres de, og hvordan er det mulig å beskytte seg mot betrodde medarbeidere? På Attack får du svarene fra DNV som selv opplevde at en tidligere ansatt samarbeidet med russisk etterretning.

15.30-16.00

Oktober 2024. Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i DN / Maria Ervik Løvold, konserndirektør i Technology and Services i DNB / Chris Dale, COO i River Security og Principal Instructor for SANS Institute

Hvor er vi og hvor bør vi være om ett år. Har det digitale trusselbildet økt og er det fortsatt krig i Ukraina? Og tror vi det er politisk vilje til å endre kultur og omstille arbeids- og organisasjonsmåter?

Vi har samlet eksperter til en oppsummerende samtale om hvor Norge bør og må være om ett år, om hva det kommende amerikanske valget kan ha for betydning på hele det geopolitiske sikkerhetsbildet, og hvilke nye trusler som kan komme og som vi må diskutere på Attack 2024.

Innledere og bidragsytere:

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister

Emilie Enger Mehl (Sp) ble justis- og beredskapsminister 14. oktober 2021. Fra 2017 til 2021 satt hun på Stortinget for Hedmark. Der var hun medlem i justiskomiteen og i utenriks- og forsvarskomiteen. Enger Mehl tok master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2017 og var advokatfullmektig i advokatfirmaet Elden før hun ble valgt inn på Stortinget.

Beate Gangsås

Sjef, PST

Beate Gangås avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1991. I perioden 1993-2001 var Gangås politiadvokat i Oslo politidistrikt. I 2001-2006 ledet hun seksjon for organisert kriminalitet i Politidirektoratet. I tidsrommet april-desember 2005 var hun konstituert som assisterende politidirektør. Fra 2006 til 2010 var Gangås likestillings- og diskrimineringsombud. Hun ble utnevnt til politimester i Østfold politidistrikt i 2010 og var i stillingen frem til 2014. Gangås ledet avdeling for etterforskning og påtale i Politiets sikkerhetstjeneste fra 2014 til juni 2019, da hun ble utnevnt til politimester i Oslo. I oktober 2022 ble Gangås utnevnt til sjef for Politiets sikkerhetstjeneste og hun tiltrådte stillingen 1. desember.

Sofie Nystrøm

Direktør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sofie Nystrøm er direktør i i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun er utdannet Master of Science i 2002 ved Purdue University i USA. Hun jobbet som prosjektleder og forsker i Senter for informasjonssikring fra 2002 til 2004. Fra 2004 var hun ansatt i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som sjef for NorCERT. Fra 2006 jobbet hun i Symantec som direktør for informasjonssikkerhetstjenester. Fra 2008 var hun Executive Vice President i DNB Bank ASA som konsernansvarlig for informasjon og sikkerhet. I 2014 var hun ansatt i Telenor ASA som Vice President, Head of Group Security. Fra 2015 til 2017 var hun direktør ved NTNU Center for Cyber and Information Security.

Lars Nordrum

Assisterende sjef, e-tjenesten

Assisterende Sjef Etterretningstjenesten Lars Nordrum ble uteksaminert fra Norges Handelshøyskole som siviløkonom i 2001. Han har i tillegg befalsskole og utdanning i språk og økonomifag.

Nordrum tiltrådte som Analysesjef i Etterretningstjenesten i 2020. Han kom da fra en 18 år lang karriere fra Utenriksdepartementet. I tillegg til å være Norges ambassadør til Iran i perioden 2017-2020, har han vært prosjektleder for «Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk», Ministerråd/nestleder i Ambassaden i Islamabad, første ambassadesekretær/nestleder i Ambassaden i Damaskus og andre ambassadesekretær i NATO-delegasjonen.

Nordrum har også vært seniorrådgiver i Utenriksdepartementets Seksjon for Midtøsten og Nord- Afrika og i Seksjon for Sikkerhetspolitikk og Nord- Amerika og førstekonsulent i Personalseksjonen og OSSE-FUSP-seksjonen.

Nordrum startet sitt yrkesliv som troppsbefal i Forsvaret og som konsulent i Brain & Co, hvor han jobbet med Private Equity investeringer i bioteknologi og IT-bransjen.

Karsten Friis

Seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar, NUPI

Karsten Friis er seniorforsker i Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Han har en PhD fra Universitetet of Groningen, en Cand. Polit fra Universitetet i Oslo og en MSc fra London School of Economics. Friis var politisk rådgiver for OSSE-sendelaget i Serbia fra 2004 til 2007, og før dette jobbet han for i OSSE i Montenegro i 2001 og i Kosovo i 1999. Friis var også en del av EUs spesialutsending Miroslav Lajcaks team for folkeavstemning om uavhengighet i Montenegro i 2006. I tillegg har Friis jobbet i Forsvaret og tjenestegjort for NATO/KFOR i Kosovo.

Friis’ ekspertiseområder er sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militæroperasjoner, sivil-militære forhold, nordisk sikkerhet, cybersikkerhet og Vest-Balkan.

Geir Hågen Karlsen

Oberstløytnant, hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets Høgskole

Marianne Aas

Parnter KPMG

Marianne Aas jobber med cybersikkerhet og har 16 års erfaring innen fagfeltet fra Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Marianne har ledet prosjektet som opprettet Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) bestående av representanter fra NSM, Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Kripos og hun ledet senteret de første to årene fra oppstart. Som leder for FCKS, NSM NorCERT og NSM NorCERT operasjonssenter har Marianne koordinert håndteringen av en rekke alvorlige hendelser mot norsk samfunnskritisk infrastruktur, både internt i NSM og på tvers av partene i FCKS. Marianne har også erfaring fra deltakelse i nasjonale og internasjonale øvelser. Gjennom lang operativ erfaring fra fagområdet har Marianne svært god kjennskap til den kontinuerlige utviklingen i trusselbildet i det digitale rom og det tilhørende risiko- og sårbarhetslandskapet

Hans Christian Pretorius

Partner, KPMG

Hans Christian Pretorius jobber innen fagområdet cybersikkerhet og har over 20 års erfaring med alle områder av fagfeltet. Dette inkluderer blant annet sikker digitalisering, tjenesteutsetting, deteksjon og hendelseshåndtering samt alle deler av forebyggende og proaktiv sikkerhetsarbeid. Hans Christian har sin spesialkompetanse innen sikkerhetsledelse, sikkerhetsstrategi og policy samt anvendelse av teknologi innen deteksjon. Han har blant annet vært leder for Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Respons Center) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. Han har også innehatt flere sentrale sikkerhetslederjobber i både privat og offentlige organisasjoner. Dette inkluderer blant annet Politiet, Etterretningstjenesten og EVRY

Ole Tom Seierstad

National Security Officer Microsoft Norge

Olav Lysne

Direktør SimulaMet

Olav Lysne er direktør for Simula Metropolitan og professor ved OsloMet. Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer. Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen. Han er også forfatter av boken «The Huawei and Snowden Questions» som tar for seg det teknologiske grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt man bør frykte kinesiske leverandører til kritisk elektronisk infrastruktur. Han sitter nå i EOS-utvalget som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene.

Kjetil Lund

Vassdrags- og energidirektør

Kjetil Lund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. Før han ble direktør i NVE, så var han byråd for næring og eierskap i Oslo kommune, etterfulgt av en periode som direktør i Statkraft med ansvar for klimaspørsmål og strategi. Lund var statssekretær i Finansdepartementet i perioden 2009 til 2013, og har i tillegg lang erfaring fra embetsverket ved Statsministerens kontor og Finansdepartementet.

John Markus Lervik

Founder, Chief Strategy & Development Officer, Cognite AS

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Øyvind Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i telekombransjen i over 20 år.

Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter og start-ups med både finansielle og industrielle eiere.

Husby har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Kabel Norge, styreleder i Virke IKT og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi.

Birgitte Engebretsen

Administrerende direktør i Telenor Norge

Birgitte Engebretsen er administrerende direktør i Telenor Norge, landets største digitale tjenesteleverandør innenfor mobil, fastnett og TV-tjenester. Engebretsen har lang erfaring fra ulike lederstillinger innen IT, software og telekom, samt bakgrunn som gründer av flere selskap. Før hun ble utnevnt til administrerende direktør i 2022 ledet hun bedriftsmarkedet i Telenor Norge. Engebretsen kom til Telenor Norge i desember 2018 som leder av Produkt & Marked. Før dette jobbet hun i Telenors datterselskap Telenor Inpli AS (tidligere Datametrix), hvor hun i tre år var leder for Salg & Business Area Norge. Engebretsen er utdannet Bedriftsøkonom fra OHH (nå BI).

Olav Skard

Leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3), Kripos

Olav Skard er leder for Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3). Skard begynte i Kripos i 2018. Han kom fra stillingen som avdelingssjef i Etterretningstjenesten. Der var han også sjef for etterretningsstaben i Forsvarets operative hovedkvarter. Han har tidligere bl.a. jobbet som norsk styrkesjef i Nord-Afghanistan, vært sjef ved Etterretningsbataljonen i Hæren og seksjonssjef ved Etterretningstjenesten.

Utdanning: Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge, Offisersutdanning ved Krigsskolen, Stabs- og mastergradsstudiet ved Forsvarets Stabsskole og sjefskurset ved Forsvarets høgskole.

Torstein Gimnes Are

Chief Information Security Officer, Norsk Hydro

Kristin Waage

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Kristin Waage er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Hun har utdanning fra NHH (siviløkonom) og UiO (internasjonale studier). Waage forsker på forsvarsøkonomi, effektivisering, kunstig intelligens, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.

Petter Y. Lindgren

Forsker, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Petter Y. Lindgren er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han er utdannet samfunnsøkonom fra UiO og har bakgrunn fra SSB, konsulentbransjen og Kystverket. Lindgren forsker på personelløkonomi, forsvarsøkonomi, ulikhet og fattigdom, sikkerhetspolitikk i Øst-Asia, samt økonomiske virkemidler i internasjonal politikk.

Kenneth Fredriksen

SVP, Europe Region, Huawei Technologies Corp. Ltd.

enneth Fredriksen joined Huawei Technologies Ltd in the beginning of 2012. Since then he has been part of the executive leadership team for the CEE and Nordic Region, now Europe Region.

He is currently holding the position as the regional Senior Vice President, with overall regional responsibilities of the Nordic and Baltic countries in addition to overseeing a number of corporate initiatives across the European region. In addition, he is a member of the Huawei Subsidiary Board of Directors.

From 2020-2022 he was the Executive Vice President of CEE & Nordic Region. During the years 2016-2020 he held the position as the CEO of Huawei Technology Sweden AB covering Huawei’s operations in Sweden and Iceland.

Prior to this he was the Chief Operating Officer of the CEE & Nordic region. In this position Fredriksen was responsible for the Regional Sales, Business Development and Customer Relationship Management and Strategy execution across Huawei’s 3 Business Groups (Carrier, Enterprise and Consumer), in addition to overall regional HQ responsibility for Cyber Security-, Information Security-, and Public Relation and Affairs management. During 2013-2015 he was responsible of the organizational transformation when Huawei established individual Rep offices for each country in the Nordic and the Baltics.

Kenneth Fredriksen has more than 22 years global telecom industry experience. Prior to joining Huawei, he held several director and management positions within other multinational companies among others Siemens AG.

Kenneth Fredriksen graduated from University of Birmingham in the UK in 2000.

Haakon Bryhni

Dr. ingeniør, professor, investor, gründer, SimulaMet

Haakon Bryhni er Research Professor og leder for Center for Resilient Networks and Applications ved SimulaMet og er spesielt interessert i 5G, edge computing og sanntids kommunikasjon med fokus på pålitelighet og sikkerhet. Bryhni har bakgrunn fra NTNU, UiO, FFI, Sintef og Regnesentralen, Apple research og Simula, og har erfaring med teknologiutvikling gjennom etablering av over 20 IKT-bedrifter som har satset internasjonalt, med spesiell fokus på sensorteknologier (f.eks. Elliptic Labs, Squarehead Technology, Kontur.tech, ODI, Frontsight, Aivero), videokonferanse-teknologi (mns.vc) og kommunikasjon og drift av store datasenter (TransPacket, Fabriscale, Troll Housing, Tydal DC).

Elisabet Haugsbø

President i Tekna

Elisabet Haugsbø er president i fagforeningen Tekna. Hun er utdanna sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk frå NTNU og jobbar ved siden av presidentvervet som digital sikkerhetssjef i konsulentselskapet Zebra. Tidligere har hun jobbet som digital sikkerhetskonsulent i DNV og som head of data for havteknologi-plattformen Ocean Data Platform, i HUB Ocean. Haugsbø har også vært etisk hacker og er ofte brukt som ekspert i media og debatter. Hun har flere ganger blitt kåret til en av Norges fremste teknologikvinner, senest i 2023.

Guri Melby

Leder i Venstre, tidligere kunnskapsminister og stortingsrepresentant for Oslo

Guri Melby er en norsk politiker (V). Hun ble innvalgt på Stortinget fra Oslo i 2021. Hun var kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs regjering fra 13. mars 2020 til 14. oktober 2021. Melby har siden 26. september 2020 vært leder av Venstre.

Hårek Elvenes

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (H)

Hårek Elvenes har vært innvalgt som fast stortingsrepresentant fra Akershus siden 2017. Elvenes er medlem av utenriks- og forsvarskomiteen og Høyres forsvarspolitiske talsperson.

Christian Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Frp)

Christian Tybring-Gjedde (Frp) har sittet på Stortinget for Oslo siden 2005. Han har side 2013 vært medlem av utenriks- og forsvarskomiteen.

Andreas Motzfeldt Kravik

Statssekretær i utenriksdepartementet (Ap)

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef, SINTEF

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, bl.a. innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, bildelproduksjon, samt staber og virksomhetsstyring. Gjørv har vært styreleder og medlem i en rekke norske og utenlandske selskaper. Hun er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Hun ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

Shaun Reardon

Head of Section Industrial Systems i DNV Cyber Security

Shaun Reardon er Head of Section Industrial Systems hos DNV Cyber Security. I over 26 år jobbet han som detective officer i Scotland Yard. Han spesialiserte seg på cybersikkerhet og jobbet med anti terror, internasjonal organisert kriminalitet og mere.

Han har jobbet med en rekke sektorer som bl.a inkludert fornybar energi, maritim, produksjon, underholdning og olje og gass.

Maria Ervik Løvold

Group Executive Vice President Technology and Services, DNB

Maria Ervik Løvold er konserndirektør i Technology & Services i DNB med ansvar for felles IT- og banktjenester i konsernet i tillegg til sikkerhet, anti hvitvasking og eiendomstjenester. Maria er kjent for sin energiske og direkte lederstil, brenner for å få det beste ut av menneskene i teamet sitt og er sterkt opptatt av mangfold. Maria er styremedlem i IKT Norge og har tidligere vært styremedlem i Norsk Gjeldsinformasjon AS og DNB Eiendom AS. Hun er utdannet cand. jur. ved Universitetet i Oslo og har mange års erfaring som advokat i finansbransjen.

Chris Dale

COO i River Security og Principal Instructor for SANS Institute

Chris Dale er co-Founder av River Security AS. Hans rolle i dag COO i River Security samt Principal Instructor for SANS Institute.

Chris Dale er en anerkjent sikkerhetsekspert nasjonalt og internasjonalt. Hans spisskompetanse er innenfor penetrasjonstesting og hendelseshåndtering. Penetrasjonstesting, foregår i avklarte rammer og gjennomføres med høy etikk og moral. Dette er ofte beskrevet som etisk hacking, hvor spesialisten er en som bryter seg inn i bedrifter med tillatelse, utelukkende for å hjelpe med å fokusere våre forsvarsmekanismer.

Siri Lill Mannes

Konferansier

Siri Lill Mannes har 20 års erfaring fra tv. Hun begynte som utenriksreporter og dekket en rekke store saker før hun ble anker for TV2 Nyhetenes hovedsendinger. Siri Lill har ledet over hundre konferanser fysisk og digitalt, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Arrangører:

Partnere:

Premium sponsorer: