Vilkår og betingelser for kjøp og bruk av IKT-Norges standardavtaler

Under følger vilkår og betingelser for kjøp og bruk av IKT-Norges standardavtaler med tilhørende bilag.

Omfang og bruk

Kjøpet omfatter en begrenset løpende og ikke overførbar bruksrett til IKT-Norges standardavtaler i samsvar med spesifikasjoner og vilkår som angitt i bilag og etterfølgende avtaletekst.

Bruksområder

Standardavtaler som angitt i bilag kan kunden for eget normalt bruk legge inn i egnet database i sitt lokalnett.

Kundens forpliktelser

a)    Ikke å foreta noen form av endringer/tilføyelser i tekstene i standardavtalene uten IKT-Norges godkjennelse.

b)    Ikke å kopiere og/eller distribuere tekstene i forbindelse med andre formål enn det som naturlig følger av kunden forretningsvirksomhet.

c)    Å sørge for nødvendige sikringstiltak for at bestemmelsene i de foregående punkter overholdes

IKT-Norges forpliktelser

IKT-Norge forplikter seg til å oppdatere standardavtalene og bilagene jevnlig og gi kunden tilgang til nye versjoner snarest mulig etter at disse er gjort tilgjengelige.

Betaling

Årlig royalty belastes fra dato for avtalens ikrafttredelse og frem til 31. desember, med 15 dagers betalingsfrist. Deretter faktureres årlig royalty pr. 1.1. hvert år. Prisene som er oppgitt er eksklusive mva.

Ved forsinket betaling betales morarente med 1% pr. måned. 

IKT-Norge kan årlig justere prisene på avtaler, bilag og lisenser basert på konsumprisindeks fra foregående år. 

Øvrige prisendringer vil ikke gjelde for løpende avtaler, men kan forekomme for nye tilfeller. 

Varsel om prisendringer vil bli gitt på IKT-Norges web-side.

Endringer

Eventuelle endringer i kjøps- og bruksavtalen mellom IKT-Norge og kjøper skal gjøres skriftlig. Unntaket her er om man endrer medlemsstatus i lisensperioden. Rabatten som gis ved medlemskap blir automatisk fjernet og satt til full pris ved utmeldelse av IKT-Norge.

Reklamasjon, mislighold

Den som vil påberope seg mislighold må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at vedkommende fikk kjennskap til misligholdet.

Varighet og opphør

Avtalen gjelder for ett år og trer i kraft fra det tidspunkt aksept blir gitt. Avtalen fornyes automatisk for ett år av gangen med mindre den blir sagt opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse må foreligge innen 1. oktober for å ha virkning for påfølgende år.

Ved helt eller delvis opphør av Avtalen skal avtaler/kommentarutgaver som opphøret gjøres gjeldende for, slettes i kundens database, all bruk opphøre og skriftlig melding om dette sendes IKT-Norge.

Bruk av utdaterte avtaler

IKT-Norge har kun ansvar for innhold i de til enhver tid oppdaterte avtaler og bilag. Bruk av eldre utgaver er kundens ansvar alene. 

Overdragelse

Rettigheter eller forpliktelser knyttet til avtaler og bilag kan ikke overdras eller på noen måte overføres til andre uten IKT-Norges skriftlige samtykke.

Konflikter

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan hver av partene kreve saken avgjort ved voldgift etter Tvisteloven

Saken skal føres i den kommune hvor IKT-Norge har sin forretningsadresse.

 

Betingelsene gjelder ikke ved engangskjøp (ikke-lisenser) av veiledere, håndbøker o.l.

 

—————-

 

Terms and conditions for the purchase and use of ICT Norway’s standard agreements

The conditions below do not apply to one-off purchases (non-licences) of tutors, guides etc.

Scope and use

The purchase includes a limited ongoing and non-transferable right of use of ICT Norway’s standard agreements in accordance with the specifications and conditions as stated in the appendices and subsequent agreement text.

Areas of use

Standard agreements as specified in the appendices can be entered by the customer for their own normal use in a suitable database in their local area network.

The customer’s obligations

a) Not to make any kind of changes/additions to the texts of the standard agreements without ICT Norway’s approval.

b) Not to copy and/or distribute the texts in connection with purposes other than what naturally follows from the customer’s business activities.

c) Provide the necessary security measures to ensure that the provisions in the preceding points are complied.

ICT Norway’s obligations

ICT Norway undertakes to update the standard agreements and appendices regularly and give the customer access to new versions as soon as possible after these have been made available.

Payment

Annual royalty is charged from the date of the agreement’s until 31 December, with a 15-day payment deadline. Annual royalties are then invoiced per 1.1. each year. The prices stated are exclusive of VAT.

In the event of late payment, default interest is paid at 1% per month.

ICT Norway may annually adjust the prices of agreements, appendices and licenses based on the consumer price index from the previous year.

Other price changes will not apply to current agreements, but may occur for new.

Notification of price changes will be given on ICT Norway’s website.

Changes

Any changes to the purchase and use agreement between ICT Norway and the customer must be made in writing. The exception is when there’s a change in membership status during the license period. The discount given for membership is automatically removed and set to full price when you cancel membership in ICT Norway.

Complaint, default

Anyone who wishes to claim breach of contract must, without undue delay, complain in writing after the person concerned became aware of the breach.

Duration and Termination

The agreement is valid for one year from the time acceptance is given. The agreement is automatically renewed for one year at a time unless terminated in writing. Written notice must be given by October 1st to be effective for the following year.

In the event of full or partial termination, agreements/commentary editions to which the termination applies shall be deleted from the customer’s database, all use shall cease and a written notification of this shall be sent to ICT Norway.

Use of outdated agreements

ICT Norway is only responsible for the content of the latest edition of agreements and appendices at any time. Use of older editions is the customer’s sole responsibility.

Assignment

Rights or obligations relating to agreements and annexes cannot be assigned or in any way transferred to others without ICT Norway’s written consent.

Conflicts

Disagreements about effect, content or implementation must be resolved through negotiations. If the negotiations do not progress, each party can demand that the matter be settled by arbitration in accordance with the Disputes Act.

The case must be brought in the municipality (Oslo) where ICT Norway is located.