Oslo som ledende teknologi- og innovasjonsby

Nyheter | 27. juni 2024

Nytt initiativ for å posisjonere Oslo til en europeiske teknologidestinasjon. Talent rekruttering og strategisk profilering står i sentrum.

IKT-Norge deltok på et betydningsfullt dialogmøte i Oslo Rådhus, arrangert av Byrådsavdeling for kultur og næring. Møtet fokuserte på etableringen av en ny enhet for profilering og verdiskaping, med hovedtemaer som talentrekruttering og Oslo som en attraktiv destinasjon for jobb og investeringer.

 

 

IKT-Norge leverte  på forhånd 20 skriftlig konkrete forslag for å styrke Oslo som en teknologisk destinasjon (se under for våre punkter). Fokusområdene vi tok opp i møtet var spesielt investeringer i teknologi, talentrekruttering, og internasjonal profilering.
IKT-Norge var en sentral deltaker på dialogmøtet, der vi i tillegg til  våre skriftlige forslag for å realisere Oslos potensial som en ledende teknologi- og innovasjonsby i Europa. Våre forslag inkluderer økt finansiering til teknologibaserte startups, internasjonale rekrutteringsprogrammer og sterkere samarbeid med utdanningsinstitusjoner.

 

Investeringer i Teknologi

  • Vi foreslår å øke både offentlig og privat finansiering for teknologibaserte startups og øremerke deler av næringsutviklingsmidlene for å stimulere innovasjon og vekst.

Tilgang på Talent

  • For å tiltrekke de beste talentene globalt, foreslår vi etablering av internasjonale rekrutteringsprogrammer og skatteinsentiver for høykompetente arbeidere. Aktiv markedsføring på internasjonale teknologikonferanser er også viktig.

Internasjonal Profilering

  • Vi understreker behovet for sterk internasjonal profilering av Oslo som en teknologi- og innovasjonsby. Dette inkluderer aktiv deltakelse på globale konferanser og arrangering av teknologirelaterte events i Oslo.

Potensialet til Oslo

Oslo har potensialet til å bli en av Europas ledende teknologi- og innovasjonsbyer. Med de riktige tiltakene på plass, kan vi sammen realisere denne visjonen. IKT-Norge ser frem til å bidra aktivt i dette arbeidet fremover.
IKT-Norge ser frem til å bidra til Oslos teknologiske framtid!

 

Vårt skriftlige innspill til Oslo kommune:

 1. Styrke investeringer i teknologi:
  • Øke offentlig og privat finansiering til teknologibaserte startups.Kanskje øremerke noen av næringsutviklingsmidlene til dette?
  • Få en oversikt over verdiskaping i de ulike næringene i Oslo.
  • Oslo en KI-by – hvordan kan vi” brande oss” på dette? 
 2. Tilgang på talent:
  • Etablere flere internasjonale rekrutteringsprogrammer for å tiltrekke talent fra utlandet. 
  • lag interessegrupperinger i samarbeid med oss i næringslivet
  • Tilby skatteinsentiver/eller andre incentiver for høykompetente arbeidere som flytter til Oslo.
  • Aktivt jobbe med og være tilstede og “selge Oslo” på de store teknologikonferansene i verden
  • Aktivere en eller annen form for “Invest In-funksjonene” 
 3. Samarbeid med utdanningsinstitusjoner:
  • Utvikle partnerskap mellom teknologiindustrien og universiteter for å fremme forskning og utvikling.Et smartere arbeid med NFR og Oslos næringsliv.
  • Styrke programmer for etter- og videreutdanning innen teknologi i regionen.
 4. Innovasjonsdistrikter:
  • Usikker på kraften dette har for privat næringsliv, bør evalueres. 
 5. Bærekraftig teknologi:
  • Fremme utviklingen av grønn teknologi og bærekraftige løsninger.
  • Innkjøpsprogram “til Oslo(kommune) fra Oslo”
 6. Offentlig-privat samarbeid:
  • Forbedre samarbeid mellom offentlig sektor og teknologiindustrien. Et program med definerte mål. 
 7. Infrastruktur:
  • Investere i digital infrastruktur som 5G-nettverk og bredbåndsutbygging.
  • Sikre at alle deler av byen har tilgang til høyhastighets internett.
 8. Regulering og rammeverk:
  • Forenkle reguleringer og byråkrati for teknologiselskaper.
  • Tilby rådgivning og støtte for bedrifter som navigerer i regelverk.
 9. Tilgang til data:
  • Opprette plattformer for deling av data mellom offentlig og privat sektor.
  • Etablere mål om at Oslo skal bli best på deling av data for å fremme offentlig privat samarbeid og næringsutvikling.
 10. Internasjonal profilering:
  • Markedsføre Oslo som en ledende teknologi- og innovasjonsby på internasjonale arenaer.
  • Delta aktivt i globale teknologi- og innovasjonskonferanser. Med mål om å markedsføre Oslo for å tiltrekke seg :
   1. Talenter
   2. Nye virksomheter
   3. Investorer
 11. Kompetanseheving:
  • Tilby gratis eller subsidierte kurs i programmering, dataanalyse og andre teknologiske ferdigheter.
  • Styrke programmer for å øke digital kompetanse blant befolkningen i Oslo og ansatte i Oslos virksomheter.
 12. Forskning og utvikling:
  • Øke støtten til FoU-aktiviteter innen teknologi.
 13. Gründerstøtte:
  • Fasilitere/finansiere mentorordninger for gründere og startups.
 14. Internasjonale nettverk:
  • Fremme samarbeid med internasjonale teknologinettverk og organisasjoner.
  • Opprette flere internasjonale samarbeidsprosjekter. F.kes innenfor EUs programmer
 15. Etablering av store teknologibedrifter:
  • Tiltrekke store teknologibedrifter til å etablere kontorer i Oslo.
  • Gi støtte til etablering og drift av internasjonale teknologiaktører.
 16. Teknologi i utdanning:
  • Integrere mer teknologi i grunnskole- og videregående opplæring.
  • Styrke undervisning i STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
 17. Arrangementer og konferanser:
  • Arrangere flere teknologikonferanser og hackathons i Oslo.
  • Støtte teknologirelaterte arrangementer og festivaler.
 18. Kommunikasjon og synlighet:
  • Forbedre kommunikasjon rundt byens teknologisatsinger.
  • Øke synligheten av suksesshistorier fra Oslos teknologimiljø.

Disse tiltakene vil bidra til å gjøre Oslo til en attraktiv by for teknologi og innovasjon, og posisjonere byen som en ledende aktør på den globale teknologiscenen. Vi ser frem til å samarbeide med kommunen for å realisere disse målene.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap