Innspill om datadrevet økonomi og innovasjon

Nyheter | 30. mars 2020

deling av data, innovasjon

Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon innen 2020.

Dette er første gangen det legges frem en egen stortingsmelding på feltet. Skal Norge få til nødvendig omstilling, må vi evne å utnytte den ressursen data representerer. Data og datadeling kan danne grunnlaget for bedre og mer effektive offentlige tjenester, økt verdiskaping og innovasjon i næringslivet – gitt at rammebetingelsene er tilstede.

Kommunal – og moderniseringsdepartementet ønsker innspill fra næringslivet med konkrete forslag til hva stortingsmeldingen bør inneholde. Spesielt ønsker departementet å få innsikt i hva aktørene erfarer som de største hindringene for å få til verdiskaping med data; hvilke ambisjoner regjeringen bør sette seg; og hva som skal til for å realisere disse.

Innspill til Stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon

Arbeidet med å lage den første stortingsmeldingen som skal drøfte ulike sider av den datadrevne økonomien er nå i gang. I den forbindelse ønsker IKT-Norge å samle innspill fra våre medlemmer.

Vi ønsker innspill på følgende spørsmål:

  1. På hvilke områder ser din bedrift potensial for å skape verdier gjennom bruk av data?
  2. Hva anser din bedrift som hovedutfordringene knyttet til det å skape verdi med data? Gi gjerne eksempler.
  3. Hvilke konkrete tiltak vil kunne bidra til å løse disse utfordringene?
  4. Hvilke type data er mest relevant for at din bedrift skal drive innovasjon og verdiskapning?
  5. Hva må offentlige myndigheter gjøre for å øke muligheten for datadrevet innovasjon og verdiskaping i næringslivet?
  6. Har du eksempler på områder hvor datautveksling mellom virksomheter/aktører fungerer godt?
  7. Eventuelle andre kommentarer.

Vi ber om at innspillene sendes innen 30.04.2020 til ingeborg@ikt-norge.no

Vi verdsetter deres innspill og takker for alle tilbakemeldinger. Skulle det være spørsmål eller uklarheter, ta kontakt med vår politiske rådgiver Ingeborg Frøysnes på ovennevnte e-post-adresse.

Bli medlem!

Les mer om hvorfor din bedrift bør bli medlem av IKT-Norge

Medlemskap