Matrix

Vår kjernevirksomhet har siden tidlig på 90-tallet vært foreninger og vårt ønske om at samtlige foreningsmedlemmer skal få kollektive goder gjennom våre produkter.

 

Som medlem av IKT Norge har du mulighet til å få personalforsikringer og garantiløsninger til det som kanskje er markedets beste betingelser.

IKT Norge har hatt en avtale med Matrix Insurance siden 2009. Dermed kan vi tilby våre medlemmer gode forsikrings- og garantiløsninger som: 

  • Gir bedre sikkerhet for både ansatte og bedrift. 
  • Gir bedre likviditet enn tradisjonelle garantiløsninger hos din lokale bank.
  • Reduserer kostnader for forsikringer og garantier.

Yrkesskadeforsikring

IKT Norge tilbyr våre medlemmer yrkesskadeforsikring som en del av vår avtale med Matrix Insurance. Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.

Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Formålet med en yrkesskadeforsikring fra Matrix Insurance er å skape trygghet og sikre at ansatte ivaretas på en forsvarlig måte dersom det skulle oppstå en skade.  

I tillegg til yrkesskadeforsikring får våre medlemmer også tilgang til andre gunstige personalforsikringer via Matrix Insurance.

Kontaktperson for yrkesskaderforsikring hos Matrix Insurance er Daniel Bakketeig, som kan nås på telefon +47 95 83 60 69 og e-post daniel@matrixinsurance.no.

Garantiløsninger

Bruk av garantier innenfor næringslivet er i kraftig vekst i Norge. Garantier sikrer kontraktspartene, i tilfelle motparten ikke overholder sine forpliktelser. Garantier bidrar til økt sikkerhet i hele verdikjeden, både for kunder og leverandører. 

Redusert risiko

Når Matrix Insurance stiller en garanti, tas det ikke pant i bedriftens tilganger. Dette er en vesentlig forskjell sammenlignet med tradisjonelle bankgarantier. Dermed påvirkes ikke din låneramme hos din lokale bank, som igjen gir din bedrift større frihet, økte finansieringsmuligheter, bedre likviditet og dermed redusert risiko.

Når din bedrift får tilsagn om en garantifasilitet hos Matrix Insurance, betaler din bedrift kun for faktisk bruk av fasiliteten, og ikke for ubrukt del slik det er vanlig hos de fleste banker. Dette bidrar til lavere kostnader for din bedrift.

Garantier har primært tre formål:

  • Garantien reduserer motpartsrisiko i tilfelle motparten ikke overholder sine forpliktelser.
  • Garantien forbedrer selskapets likviditet.
  • Garantien erstatter tradisjonelle finansieringsløsninger til vesentlig lavere kostnad.

I arbeidslivet er garantier mest kjent innenfor bygg- og anleggsbransjen, der krav til garanti er bransjestandard. Det finnes imidlertid mange forskjellige aspekter for bedrifter innenfor IKT-sektoren der en garantiløsning kan være aktuell. 

Gjennom Matrix Insurance kan vi i IKT Norge nå tilby våre medlemmer gode garantiløsninger. Her kommer noen eksempler:

Skattetrekksgaranti

Alle selskaper som utbetaler lønn eller pensjoner er pålagt å sørge for at innbetaling av skatt – det som kalles forskuddstrekk – er garantert.

Det vanlige er at skattepengene settes inn på en sperret konto, en såkalt skattetrekkskonto. Disse pengene er bundet frem til innbetalingen til Skatteetaten, og kan kun utbetales til kemnerkontoret.

Med en skattetrekksgaranti fra Matrix Insurance slipper bedriften å innbetale forskuddstrekket ved lønnsutbetalingen til de ansatte, og kan i stedet avvente med innbetalingen til skattetrekkskontoen til datoen for innbetaling til Skatteetaten. Dette frigjør kapital for din bedrift.

Med skattetrekksgaranti fra Matrix Insurance får Skatteetaten en forsikring for de tilfellene der et selskap ikke kan betale skatten til termindato.

Depositumsgaranti

En depositumsgaranti kalles også i noen tilfeller for husleiegaranti. Ved leie av næringslokale er det vanlig at utleieren krever et depositum. Depositumet er ofte på seks måneders husleie, og skal dekke eventuell ubetalt leie og kostnader for reparasjoner, dersom leietaker ikke gjør opp for seg i henhold til leiekontrakten.

En depositumsgaranti erstatter et depositum på en sperret bankkonto, noe som igjen bidrar til å frigjøre kapital for bedriften. Depositumsgarantier fra Matrix Insurance er utformet i tråd med bransjestandarden og husleieloven.

Betalingsgaranti

Matrix Insurance tilbyr spesialtilpassede betalingsgarantier for næringslivet. Når det kommer til betalingsgarantier, kan de for eksempel tilby:

  • En betalingsgaranti fra din bedrift til din leverandør, som sikrer din leverandør i tilfelle du ikke overholder avtalte forpliktelser.
  • En betalingsgaranti fra din kunde til din bedrift, som sikrer din bedrift i tilfelle din kunde ikke overholder avtalte forpliktelser.

En betalingsgaranti fra Matrix Insurance gir tilsvarende sikkerhet og beskyttelse som en tradisjonell bankgaranti, uten å påvirke din eksisterende kassakreditt eller lånerammen hos din bank.

En betalingsgaranti er ofte en integrert del av et anbud og/eller kontrakt, og har ingen egenandel.

Forskuddsgaranti

En forskuddsgaranti brukes i forbindelse med større leveranser fra industrielle virksomheter, når kjøperen ønsker å sikre tilbakebetaling av innbetalt forskudd, dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser.

Som kjøper kan du dermed sikre at du får eventuelle forskuddsbetalinger tilbake, dersom leverandøren ikke oppfyller sine leveringsforpliktelser.

En forskuddsgaranti kan sidestilles med en bankgaranti og gir samme beskyttelse og sikkerhet som denne. En forskuddsgaranti fra Matrix Insurance har enkel og rask administrasjon, og ingen rammeprovisjon eller andre administrasjonskostnader.

 

Kontaktperson for garantier hos Matrix Insurance er Tor Erik Westvik, som kan nås på telefon +47 976 78 090 og e-post tor.erik@matrixinsurance.no.