IKT-Norges forslag til virkemidler for å stimulere utvikling og bruk av AI i Norge

IKT-Norge mener at debatten om AI de siste månedene viser at vi trenger et veikart med noen prinsipper for bruk, utvikling og regulering av AI i Norge og konkrete virkemidler for å stimulere utvikling og bruk allerede i statsbudsjettet for 2024.

 

IKT-Norge mener at Norge i tillegg til å lage et veikart for bruk og utvikling av AI i Norge og prinsipper og virkemidler for regulering av AI, også må bruke statens økonomiske muskler over statsbudsjettet til å stimulere utviklingen i tråd med veikartet. Det er spesielt innen forskning og utdanning det er behov for å sette inn et betydelig løft. IKT-Norge foreslår derfor at følgende tiltak gjennomføres i forbindelse med statsbudsjettet 2024 som skal behandles i Stortinget i høst:

AI-plattform. Etablere en «AI-plattform» etter modell og omfang av «Grønn plattform» hvor det i en periode på tre år settes av midler over statsbudsjettet til en konkret satsing på kunstig intelligens og hvor de beste prosjektene som bl.a. bidrar til at det grønne industriløftet kan realiseres, støttes. Ordningen bør minimum ha en ramme på 150 mill. kroner per år.

Studieplasser. Minimum 1.000 nye IKT-studieplasser fra høsten 2024 (ifbm statsbudsjettet for 2024), med hovedvekt på kunstig intelligens og cybersikkerhet. Sammen med UH-sektoren må regjeringen legge fram en forpliktende plan som sikrer minst 2.500 flere studieplasser fra høsten 2025, i tråd med intensjonene i “Utsynsmeldingen”, hvor det bl.a. framgår at antall studieplasser innenfor IT, helse og utdanning som er nødvendig for det grønne skiftet skal økes.

Etter- og videreutdanning av lærere. Lærere og skoleledere må tilbys relevant etter- og videreutdanning i digital kompetanse, herunder algoritmebruk og kunstig intelligens i skolen. Samtidig må digital kompetanse, herunder kunstig intelligens, bli en enda større del av lærerutdanningen. 

Programmet for et digitalt Europa 2021–2027 (DIGITAL). Særlig prioritere utforming, innsats og deltakelse i områdene avansert digital kompetanse og kunstig intelligens knyttet til Norges deltakelse og bidrag i EU-programmet DIGITAL.

Forskning. Sikre at en andel av bevilgningene til næringsrettet forskning under NFD går til forskning knyttet til bruk av kunstig intelligens i viktige nærings- og industriprosjekter, bl.a. innen grønn omstilling. I tillegg må grunnforskningen strykes.  

SkatteFUNN. Øke beløps- og prosentgrensen i SkatteFUNN-ordningen til FOU-prosjekter knyttet til kunstig intelligens. Det samlede beløp bør økes fra 25 til 50 millioner kroner og prosentsatsen økes fra 19 til 22 prosent = generell prosentsats.