Arendalsuka 2022, tirsdag 16.8.

16.08.22

Tidspunkt:

16. august 2022

Arrangør:

IKT-Norge m.fl.

Sted:

Castelle bar & restaurant, Arendal

Under hele Arendalsuka har IKT-Norge og våre medlemmer en rekke arrangement, debatter og sosiale sammenkomster. Vi har fast tilholdssted på Castelle bar & restaurant midt i Pollen, der vi også har scene, teknisk utstyr og streaming av alle arrangement.

Program:

10:00-11:00

Offentlige ansattes rolle i å bidra til å øke samfunnssikkerhet

Offentlige virksomheter scorer lavt på IT-sikkerhetskultur globalt. I Norge er alt fra Stortinget til mindre kommuner rammet av kriminelle handlinger via IT-systemer og ved å utnytte svakheter både i infrastruktur og i kultur. Hvordan kan vi øke sikkerhetskulturen i offentlige virksomheter og spesielt i norske kommuner, for å øke hastigheten på digitalisering og gjennom det ta ut mer av effektiviseringsgevinsten, samtidig som sikkerheten opprettholdes? Hvilke krav skal stilles rutiner, opplæring og trening?

Velkommen
Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge – ordstyrer

Innlegg
Kai Roer – Global Chief Research Officer i Knowbe4 – Trusselbildet i dag

Innledning
Bjørn T Tveiten – Leder Kommune Csirt – Hvordan forebygge dataangrep i offentlig sektor

Panelsamtale
Bjørn T Tveiten, Leder Kommune Csirt
Anne Kristine Linnestad, Stortingsrepresentant H – Kommunal- og forvaltningskomiteen
Rune Støstad, Stortingsrepresentant Ap – Kommunal- og forvaltningskomiteen
Kai Roer, Global Chief Research Officer – KnowBe4

Moderator:
Øyvind Husby. CEO IKT-Norge

Arrangør: KnowBe4 og IKT-Norge

11:00-12:00

Stormaktenes digitale kappløp – Hvordan kan Europa komme på oppløpssiden?

Netcompany og IKT Norge inviterer til debatt om hvordan vi kan styrke Europas digitale konkurranseevne i møte med krig, konflikt og spenninger mellom verdensmaktene. Hva betyr det at vi ikke sitter med eierskap til egen data? Hvilke muligheter kan vi utnytte for å styrke den digitale beredskapen? Og hva skal til for at Europa samles for å utvikle slagside mot Kina og USA i det digitale kappløpet?

I en verden som preges av usikkerhet hvor IT-gigantene dominerer det geopolitiske spillet henger fremdeles Europa langt etter. I dag har samtlige av de største tech-gigantene sitt utspring fra de digitale stormaktene USA og Kina. På hjemmebane er vi fremdeles svakere i det digitale konkurransebildet.

Samtidig øker omfanget av cyberangrep og etterretningsaktivitet fra Russland og Kina. PST, Etterretningstjenesten og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet er samstemte om at den digitale trusselen fra stormaktene utgjør en stor trussel for Norge. Hvor sårbare er vi egentlig for den digitale avhengigheten av USA og Kina? Hvordan bruker egentlig stormaktene data om oss? Og hvor stort konkurransefortrinn taper vi på å ikke utvikle den digitale kompetansen her hjemme?

Vi ønsker velkommen til debatt om hvordan kan Norge og Europa bli en relevant spiller i det digitale kappløpet mellom stormaktene. Innledningsvis vil konsernsjef i Netcompany, André Rogaczewski, legge frem hvilke utfordringer som møter næringslivet på digitaliseringsfeltet. Arrangementet vil så følge med en politisk debatt

Medvirkende:
– André Rogaczewski, Konsernsjef, Netcompany
– Heidi Nordby Lunde, Stortingsrepresentant, Høyre
– Ingrid Fiskaa, Stortingsrepresentant, SV
– Geir Hågen Karlsen, Hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets Høgskole (FHS)
– Karsten Friis, Seniorforsker, NUPI
– Gunn Karin Gjul, Statssekretær (Ap), Kommunal- og distriktsdepartementet

Moderator: Geir Arne Olsen, Norgessjef, Netcompany

Arrangør: Netcompany og IKT-Norge

12:00-13:00

Hva trenger lærerne for at vi skal lykkes med digital teknologi i skolen?

Selv om digitale ferdigheter har vært en grunnleggende ferdighet i norsk læreplan siden 2006, er kompetansenivået hos lærere svært sprikende, og fører til et stadig økende kvalitetsskille på elevers opplæring. Lærerne selv rapporterer om lavt mestringsnivå og mangel på relevant opplæring. I tillegg er det svært ulike oppfatninger om hva begrepet digital kompetanse innebærer, og hva som faktisk kan og bør forventes av den enkelte lærer.

I denne samtalen møter du Steffen Handal, leder for Utdanningsforbundet, Aslak Berntsen Husby, leder for Elevorganisasjonen og Karoline Hoel Balstad, rektor ved Bogstad skole i Oslo. Vi skal blant annet ta opp disse spørsmålene:

Hvilke ambisjoner skal vi ha for digital kompetanse og læringen som skal skje i norske klasserom?
Hva kan vi gjøre for å unngå de store forskjellene mellom klasserom og skoler?
Hvordan ser det ut hos de som lykkes?

Medvirkende:
Steffen Handal, Leder, Utdanningsforbundet
Aslak Berntsen Husby, Leder, Elevorganisasjonen
Karoline Hoel Balstad, Rektor, Bogstad skole
Elisabeth Rudi Lund, Apple
Roger Sandum, Moderator, Corporate Communications

Arrangør: Apple og IKT-Norge

13:00-14:00

Henger internett i en tynn tråd?

Både i markedet og i politikken øker forståelsen for viktigheten av sikker tilkobling, sikkert nett og beredskap utover selve tilgangen til fiber.

Lenge har primært tilgang og pris hatt fokuset i debatten med liten plass til debatt om nødvendig nivå på sikkerhet og beredskap. I 2022 naturhendelser, kabelbrudd på Svalbard, krig og mer bidratt til å flytte fokus stadig mer i retning av tilgjengelighet, sikkerhet og beredskap.

Har vi nettverk i Norge som kan levere det vi trenger for å være robuste fremover eller henger internett i en tynn tråd? Med andre ord, har vi lykkes, og kan vi fortsatt lykkes, med å bygge infrastruktur for et robust Norge som er på nett fremover.

Hva skal til i Norge for å etablere politikk og markedsutvikling for robust og fremtidssikker infrastruktur som fundament for bosetningene, næringslivet og offentlig sektor i 2022 og fremover?

Vi inviterer politikere, ledende myndigheter og bransje til debatt – nå legge premissene for å lykkes fremover!




Altibox er Norges viktigste utfordrer og går sammen med partnerskapet i front for å bygge nødvendig infrastruktur i hele, og ut av, landet og fiber til både privat- og bedriftsmarkedet over hele landet.

Medvirkende
Olav Lysne, Simula/OsloMet
Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse-Altibox
Torgeir Waterhouse, Partner, Otte
Pål Wien Espen, Direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Elisabeth Sørbø Aarsæther, Direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Petter Børre Furberg, Administrerende direktør, Telenor Norge
Gunn Karin Gjul, Statssekretær (Ap), kommunal- og distriktsdepartementet

Moderator: Sebastian Storvik, ICE

Arrangør: Altibox/ICE og IKT-Norge

14:00-15:00

Overvåkning i Norge i perspektiv av Ukraina-krigen

Etterretningstjenesten ber om Tilrettelagt Innhenting av grensekryssende data-trafikk, og PST ber om lov til å lagre data fra åpne kilder i 15 år. Hva betyr krigen i Ukraina for vår vilje til å gi sikkerhetsmyndighetene inngripende virkemidler? Gjør disse virkemidlene oss bedre rustet til å takle hybride angrep? Gir de oss de verktøyene vi trenger for å stanse digitale angrep? Er de for inngripende i forhold til den sikkerheten de gir oss?

Møt blant annet Olav Lysne, direktør for SimulaMet og Odd Harald Hovland fra Stortingets justiskomité (Ap).

Moderator: Tone Foss Aspevoll, Agenda Rådgivning

Arrangør: Simula Research Laboratory AS og IKT-Norge

15:00-16:00

Hvem skal forsvare Norges 500 000 små og mellomstore bedrifter?

Økonomien knyttet til IT-kriminalitet anses å være den tredje største i verden, og i NSM’s rapport “Risiko 2022” kan vi lese at trusselbildet blir stadig mer komplekst og utfordrende. Vi så en kraftig økning i alvorlige cyberhendelser i fjor, og i tiden fra 2019 til 2021 har vi hatt en tredobling i alvorlige hendelser og cyberoperasjoner.

Ryggrad i det norske næringslivet er våre mange små og mellomstore bedrifter. Bedrifter som er sårbare for angrep, og som står ovenfor en enormt vanskelig oppgave i å beskytte seg mot hackere som blir stadig mer utspekulerte i sine innganger og metoder . En urettferdig og tidvis håpløs kamp i møte med hackergrupper som ofte er finansiert av terrororganisasjoner og ikke-demokratiske regjeringer. Konsekvensene av trusselbildet kan være brutale og kostbare.

Å bistå Norges SMB’er med å ivareta deres sikkerhet er ikke bare vårt etiske ansvar, men et strategisk viktig valg for Norge om vi skal fortsette å ha et robust næringsliv. Hvordan kan vi, med gjensidig tillit og forståelse for hverandres situasjon, få på plass en tydelig og systematisk tilnærming for å forsvare oss, hvor det offentlige og det private næringslivet jobber sammen for å sikre Norges små og mellomstore bedrifter?

Medvirkende
Ole Petter Saxrud, Adm. direktør, Atea Norge
Thomas Tømmernes, Sikkerhetsekspert, Atea Norge
Øyvind Husby, Adm. direktør, IKT-Norge
Nils-Ole Foshaug, Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Arrangør: Atea og IKT-Norge

16:00-17:00

Har kommunepolitikerne makta? Kan digital virksomhetsstyring gi dem kontroll over beslutningene?

Kommunepolitikerne beslutter mål, strategier og økonomiske rammer. Administrasjonen skal gjennomføre beslutningene. Styringsdokumentene kommuneplan, temaplaner, handlings- og økonomiplan, tertialrapporter og årsrapporter er politikerne sine verktøy for beslutninger og oppfølging av gjennomføringen. Hvordan praktiseres disse ? Gis politikere reell beslutningsmyndighet gjennom disse og ikke minst gir de grunnlag for reell oppfølging av at beslutningene gjennomføres. Kan digitalisering av prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring gi den disiplin og struktur som sikrer gjennomføring og ikke minst oppfølging av denne.

Framsikt har invitert representanter for norske kommunepolitikere og kommunedirektører til debatt. I debatten medvirker også stipendiat Pål Einar Dietrichs fra Høyskolen Innlandet. Han arbeider med en doktorgrad om kommunal virksomhetsstyring. Debatten modereres av Åsa Elvik fra Framsikt.

Medvirkende:
– Camilla Bruno Dunsæd, kommunedirektør i Kristiansand
– Lene Conradi, ordfører i Asker (H)
– Eivind Hoff-Elimari, varaordfører i Nesodden (MDG)
– Ole Magnus Stensrud, kommunedirektør i Østre Toten
– Pål Einar Dietrichs, fra Høgskolen i Innlandet.
– Åsa Elvik, COO i Framsikt

Arrangør: VIsma, Framsikt AS og IKT-Norge

DU MØTER BL.A.

Bjørn T. Tveiten

Leder KommuneCSIRT

André Rogaczewski

Konsernsjef, Netcompany

Elisabeth Rudi Lund

Government Engagement Executive, Apple

Elisabeth Sørbø Aarsæther

Direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Olav Lysne

Direktør for SimulaMet

Ole Petter Saxrud

Adm. direktør, Atea Norge

Lene Conradi

Ordfører (H), Asker

Anne Kristine Linnestad

Stortingsrepresentant (H), Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rune Støstad

Stortingsrepresentant (Ap), Kommunal- og forvaltningskomiteen

Kai Roer

Global Chief Research Officer i Knowbe4

Øyvind Husby

Administrerende direktør, IKT-Norge

Heidi Nordby Lunde,

Stortingsrepresentant, Høyre

Ingrid Fiskaa

Stortingsrepresentant, SV

Geir Hågen Karlsen

Hovedlærer strategisk kommunikasjon, Forsvarets Høgskole (FHS)

Karsten Friis

Seniorforsker, NUPI

Geir Arne Olsen

Norgessjef, Netcompany

Roger Sandum

Corporate Communications

Karoline Hoel Balstad

Rektor, Bogstad skole

Aslak Berntsen Husby

Leder, Elevorganisasjonen

Steffen Handal

Leder, Utdanningsforbundet

Toril Nag

Konserndirektør Tele, Lyse-Altibox

Torgeir Waterhouse

Partner, Otte

Pål Wien Espen

Direktør, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Petter Børre Furberg

Administrerende direktør, Telenor Norge

Gunn Karin Gjul

Statssekretær (Ap), kommunal- og distriktsdepartementet

Odd Harald Hovland

Stortingets justiskomité (Ap).

Thomas Tømmernes

Sikkerhetsekspert, Atea Norge

Nils-Ole Foshaug

Stortingsrepresentant og forsvarspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Eivind Hoff-Elimari

Varaordfører, Nesodden (MDG)

Camilla Bruno Dunsæd

Kommunedirektør, Kristiansand

Ole Magnus Stensrud

Kommunedirektør, Østre Toten

Pål Einar Dietrichs

Stipendiat, Høyskolen Innlandet

Åsa Elvik

COO, Framsikt